Ndokoni pa mphangwa

Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu

Onani kuti mafala a Mulungu asaphedza tani anthu pa dziko yonsene toera acinje umaso wawo mbakhala na umaso wadidi.

Meaningful Life

Yahova Andicitira Pinthu Pizinji Kakamwe

Ndi undimomwene upi wa Bhibhlya udaphedza Crystal, wakuti akakamizwa toera kupita m’mabonde mbali mwana toera kukulisa uxamwali wace na Yahova Mulungu na kudziwa cifuniro ca umaso wace?

Ndikhafuna Kakamwe Dziko ya Ulungami

Rafika apita mu nsoka wa ndale toera kumalisa kusowa ulungami. Mbwenye iye adzagumana m’Bhibhlya mapikiro anapangiza kuti basi ene ndi Umambo wa Mulungu unafuna kubweresa ntendere na ulungami.

Mitombwe Yakuledzeresa na Pyakumwa Pyakuledzeresa

Ndapfundza Kulemedza Akazi Na Umaso Wanga

Joseph Ehrenbogen aleri cinthu m’Bhibhlya cakuti cam’phedza kucinja umaso wace.

Ine Ndikhadaneta na Makhaliro a Umaso Wanga

Dmitry Korshunov akhali nyamwera, mbwenye atoma kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. Ninji cidankulumiza toera kucita macinjo makulu mu umaso wace mbadzakhala wakutsandzaya?

Uphanga

Ndikuphemba Caka Cibodzi Basi Ca Ntendere Na Kutsandzaya

Alain Broggio akhuyiwa kakamwe na mphangwa zidaona iye m’Bhibhlya pa 1 Jwau 1:9.