Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA REVISTA | THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUKHALA AKUONA NTIMA?

Kodi Kuona Ntima Kusaphata Basa Lero?

Kodi Kuona Ntima Kusaphata Basa Lero?

Hitoshi akhaphata basa ninga nyakutsalakana kobiri pa ofesi inango ku Japau. Mukhadinga iye matsamba a kobiri a pabasa pace pabodzi na patrau wace, Hitoshi akhadapangwa toera kucita lipoti yauthambi. Hitoshi alonga kuti cikumbuntima cace nee mbacidantawirisa kucita basa yakukhonda kuona ntima. Thangwi ya pyenepi, nkadamu wace an’thusa na nfuti, pakumalisira Hitoshi aluza basa.

Mu nthanda zidatowera, Hitoshi akhadzudzumika khala anagumana basa inango. Mwacitsandzo, ntsiku inango mukhacitwa iye mibvundzo toera kupita basa, iye alonga kuti nee mbadapita basa yakukhonda kuona ntima. Munthu akhancita mibvundzo alonga: “Maonero ako ndi acilendo!” Banja ya Hitoshi na axamwali ace amuwangisa toera kupitiriza mu cisankhulo cace ca kucita pinthu mwakuona ntima, mbwenye iye atoma kupenula. Mwacitsandzo, iye alonga: “Ndisabvundzika khala kukhala wakuona ntima thangwi ya cikhulupiro canga akhali maonero adidi.”

Cakugumana naco ca Hitoshi ndi cenjezo yakuti si onsene tayu anapasa ntengo kuona ntima. Inde, anango asakuona ninga cinthu cakudzudzumisa, makamaka m’mbuto za malonda. Nkazi unango ku Afrika Wakubangwe alonga: “Ndazungulirwa na anthu akukhonda kuona ntima, midzidzi inango kukakamizwa toera kucita pinthu mwakukhonda kuona ntima ndi kukulu kakamwe.”

Ntundu ubodzi wa kukhonda kuona ntima wakuti usadziwika kakamwe lero ndi kulonga uthambi. Pyaka pingasi n’nduli, mapfundziro adacitwa na psicólogo Robert S. Feldman Universidade ya Massachusetts Amherst, alonga kuti pa anthu 100, 60 asalonga uthambi nkati mwa mphindi khumi. Feldman alonga: “Pyenepi pyatidzumisa kakamwe. Nee tikhadikhira kuti uthambi mbudacita khundu ikulu ya umaso wa ntsiku na ntsiku.” Nee ndi pyakudzumisa kakamwe kudziwa kuti anthu azinji asaipirwa angapangwa uthambi, maseze azinji asalonga uthambi?

Thangwi yanji kulonga uthambi, kuba na mitundu inango ya kukhonda kuona ntima pisacitika kakamwe lero? Kodi kukhonda kuona ntima kusakhuya tani anthu onsene? Cakufunika kakamwe, tinacalira tani kucita pinthu mwakukhonda kuona ntima?