Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA REVISTA | THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUKHALA AKUONA NTIMA?

Kukhonda Kuona Ntima Kusakukhuyani Tani?

Kukhonda Kuona Ntima Kusakukhuyani Tani?

“Ndzidzi onsene pasagumanika makhaliro akunentsa akuti anakwanisa kumaliswa na kukhonda kuona ntima pang’ono.”—Samantha, Afrika Wakubangwe.

Kodi musabverana na mafala anewa? Ninga Samantha, azinji a ife tathimbana kale na makhaliro akunentsa. Njira inatsalakanira ife makhaliro anatiyesera toera kucita pinthu mwakukhonda kuona ntima, inakwanisa kupangiza midida inalemedza ife. Mwacitsandzo, khala kukhonda pasika manyadzo tisakuona kukhala kwakufunika kakamwe, tinadzaona kukhonda kuona ntima ninga njira yadidi toera kukwanirisa pifuno pyathu. Mbwenye, anthu angadzindikira, kukhonda kuona ntima kusabweresa nyatwa. Dingani pinatowera.

KUKHONDA KUONA NTIMA KUSAFUDZA KUNYINDIRIKA

Uxamwali usawangiswa na kunyindirika. Anthu awiri anganyindirana, asapibva akutsidzikizika na akukoyeka. Mbwenye, kunyindirana nee kusakula mwakucimbiza. Anthu asanyindirana angakhala pabodzi, angalonga mwakuona ntima unango na ndzace, pontho angacita pinthu mwakusowa umbirimi. Mbwenye, kunyindirika kunakwanisa kufudzika, m’bodzi angacita pinthu mwakukhonda kuona ntima. Kunyindirika kungafudzika, pisakhala pyakunentsa kakamwe kukusasanyira papswa.

Kodi mwanyengezwa kale na munthu wakuti mukhamuona ninga xamwali wadidi? Khala ndi tenepo, mwapibva tani? Mwakukhonda penula mwatsukwala mbamupibva ninga akusandukirani. Mabvero anewa mbakubveka. Mwakukhonda penula kukhonda kuona ntima kunakwanisa kufudza uxamwali wadidi.

KUKHONDA KUONA NTIMA KUSABALA KUKHONDA KUONA NTIMA

Pakufufudza, Robert Innes, mpfundzisi wa pya mpfuma pa Universidade ya California, agumana kuti “kukhonda kuona ntima ndi kwakuthapulisa.” Natenepa, kukhonda kuona ntima mbakudalandaniswa na utenda wakuthapulisa, thangwi mungakhala ndzidzi uzinji na munthu wakunyengeza, “munathapula” kukhonda kuona ntima.

Munacalira tani nsampha wa kucita pinthu mwakukhonda kuona ntima? Bhibhlya inakwanisa kukuphedzani. Taphata miyendo onani midida mingasi ya Bhibhlya.