NCENJEZI N.° 1 2016 | Thangwi Yanji Tisafunika Kukhala Akuona Ntima?

Anthu azinji asalonga uthambi nkati mwa mphindi khumi. Thangwi yanji kuwangisira toera kukhala wakuona ntima mphyakunentsa?

COVER SUBJECT

Kodi Kuona Ntima Kusaphata Basa Lero?

Pidacitikira Hitoshi pisapangiza tenepo.

COVER SUBJECT

Kukhonda Kuona Ntima Kusakukhuyani Tani?

Dziwani undimomwene unalonga pya mauthambi.

COVER SUBJECT

Thangwi Yanji Kuona Ntima Ndi Kwakuphindulisa?

Pyakugumana napyo pinapangiza kufunika kwa kuona ntima.

BHIBHLYA ISACINJA UMASO

Ndikuphemba Caka Cibodzi Basi Ca Ntendere Na Kutsandzaya

Alain Broggio akhuyiwa kakamwe na mphangwa zidaona iye m’Bhibhlya pa 1 Jwau 1:9.

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi kale mipukutu ikhacitwa tani na ikhaphatisirwa tani? Kodi “akulu a anyantsembe” analongwa m’Malemba Acigerego Acikristu akhali ani?

Kodi Tinakunda Tani Mabvero Akusowa Citsidzikizo?

Njira zitatu zakuti zinakuphedzani kupibva wakutsidzikizika kakamwe.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Lekani Kukhala Akupswipa Ntima

Yezu nee alonga basi toera kukhonda kupswipa ntima, mbwenye afokotozambo kuti tinacita tani pyenepi.

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Kodi anyakufa anakwanisa kukhala pontho maso?