Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaraykú Jehová casarasqa kausayta qallaricherqa?

¿Imaraykú Jehová casarasqa kausayta qallaricherqa?

“Tata Diosqa nillarqataj: Mana allinchu runaqa sapallan kanan. Paywan kanampaj, uj yanapajta ruwapusaj” (GÉN. 2:18).

36, 11 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Imaynatá casarasqa kausay qallarerqa? 2) ¿Imatá Adanwan Evawan casarasqa kausaymanta entienderqanku? (Patapi kaj dibujota qhawariy).

CASARAKOYQA mana juchachu. Jinapis, ¿imaynatá casarasqa kausay qallarerqa? Chantá, ¿imapajtaj? Kay tapuykunaj kutichiyninta yachayqa, casarasqa kausayta jatunpaj qhawanapaj, kusiyta tarinapaj ima yanapawasun. Jehovaqa ñaupa tatanchej Adanta ruwarqa, nerqataj tukuy animalesman sutita churananta. Adanqa rikorqa tukuy animales uj china, uj orqo kasqankuta. Jinapis mana paypaj yanapaj karqachu. Chayrayku Jehovaqa Adanta sinchʼita puñurparichiytawan ujnin wajtanta orqhospa uj warmita ruwarqa. Jinaspataj payman pusarqa, warmin kananpaj (Génesis 2:20-24 leey). Rikunchej jina, qhariwarmi kausaytaqa Jehová qallaricherqa.

2 Jesusqa, imatachus Jehová Edén huertapi nisqanta, nillarqataj: “Qhareqa tatanta, mamanta saqespa, warminwan khuskachakaponqa. Iskayninkutaj ujllaña kanqanku”, nispa (Mat. 19:4, 5). Jehovaqa Adanpa wajtanmanta Evata ruwarqa. Chayrayku Adanwan Evawanqa ichá entienderqanku ujchasqallapuni kananku  kasqanta. Jehovaqa mana munarqachu casarasqas divorciakunankuta. Nillataj munarqachu, uj qhari ashkha warmisniyoj chayri uj warmi ashkha qosasniyoj kananta.

JEHOVAJ MUNAYNINMAN JINA KARQA

3. ¿Imapajtaj casarasqa kausayta Jehová qallaricherqa?

3 Adanqa warminwan may kusisqa kasharqa, paytataj Eva sutita churarqa. Evaqa ‘yanapajnin’ karqa. Iskayninkutaj qhariwarmi jina kusisqas kananku karqa (Gén. 2:18). Jehovaqa casarasqa kausayta qallaricherqa, wawasninkuwan kay pachaman juntʼanankupaj (Gén. 1:28). Wawasqa tatasninkuta munakunanku karqa, tiemponmantaj tatasninkuta saqenanku karqa casarakunankupaj, familiayoj kanankupaj ima. Runasqa kay pachaman juntʼaspa, tukuy Jallpʼata uj paraisoman tukuchinanku karqa.

4. ¿Imapitaj ñaupaj qhariwarmi rikukorqa?

4 Adanwan Evawan Jehovata mana kasukusqankurayku, qhariwarmi kausayninku llakiy karqa. “Unay ñawpa katari”, pichus Kuraj Supay, Satanastaj, Evata chʼaukiyarqa. Paymantaj “allin kajta mana allin kajta yachanamanta sachʼaj” poqoyninta mikhuykojtin, sumaj yachayniyojman tukunanta nerqa. Chantá nillarqataj, imachus allin, imatajchus mana allin kasqantapis yachayta atinanta. Evatajrí qosanman mana willaspalla sachʼaj poqoyninta mikhuykorqa, chayta ruwaspataj qosanta pisipaj qhawarqa. Adanrí Jehovata mana kasukorqachu, imaraykuchus sachʼaj poqoyninta warmin jaywajtin mikhuykorqa (Apo. 12:9; Gén. 2:9, 16, 17; 3:1-6).

5. ¿Imatá casarasqas yachakunkuman Adanwan Evawan imatachus Jehovaman nisqankumanta?

5 Jehová Adantawan Evatawan imatachus ruwasqankuta tapojtin, Adanqa warminta tumparqa, nerqataj: “Qowasqayki warmi chay sachʼaj poqoyninta qowarqa, noqataj mikhuykorqani”, nispa. Evatajrí ‘katari chʼaukiyasqanta’ nerqa (Gén. 3:12, 13). Adanwan Evawanqa, pantasqankumanta wajkunata juchacharqanku. Chayraykutaj Jehová paykunata juzgarqa. Casarasqasqa chaymanta mayta yachakunkuman. Kausayninkupi allin rinanpajqa, Jehovata kasukunanku tiyan. Imapi pantaspataj mana wajkunata juchachanankuchu tiyan.

6. ¿Imaynatá Génesis 3:15 sutʼinchawaj?

6 Satanás Edén huertapi Adanta, Evata ima chʼaukiyajtinpis, Jehovaqa runasta mana jinallatachu saqerparerqa. Astawanpis uj suyakuyta paykunaman qorqa. Chaytaj Bibliaj ñaupaj kaj profecianpi kashan (Génesis 3:15 leey). Chay profeciaqa, Satanasta ‘warmej miraynin’ pʼaltarparinanta nin. Cielopi ashkha cheqa sonqo angelesqa, Jehovawan sumaj amigos kanku. Chay angelesqa Diospa warminwan ninakunku. Jehovataj paykunamanta uj angelta ajllarqa Satanasta pʼaltarparinanpaj. Warmej miraynenqa, kasukoj runasta yanapanqa kay Jallpʼapi wiñaypaj kausakuyta atinankupaj, imaynatachus Jehová qallariypi munarqa, ajinata (Juan 3:16).

7. 1) Adán, Eva ima juchallikusqankumantapacha, ¿imastaj rikukun qhariwarmi kausaypi? 2) ¿Imatá Biblia qosasman, warmisman ima kamachin?

7 Adanwan Evawan juchallikusqankoqa, qhariwarmi kausayninkupaj llakiyta rikhuricherqa, jinallataj paykunamanta jamoj qhariwarmispajpis. Sutʼincharinapaj, Evaqa wawasninta nanaywan onqokunan karqa, jinallataj mirayninmanta kaj warmispis. Warmisqa qosasninkuwan kaymanta wañurinkuman karqa, qosastaj warmisninkuta kamachinkuman karqa, wakin kutistaj maqankuman karqa. Chayqa kay tiempopi ashkha qhariwarmispi rikukun (Gén. 3:16).  Jehovaqa munan qosas warmisninkuta munakunankuta. Munallantaj warmisqa qosasninkuta jatunpaj qhawanankuta (Efe. 5:33). Qhariwarmis purajmanta yanapanakojtinku, ashkha chʼampaykunata atipankuman.

ADANPA TIEMPONMANTA, JATUN PARAKAMA

8. ¿Imaynataj qhariwarmi kausay karqa Adanpa tiemponmantapacha Noej tiemponkama?

8 Adanwan Evawan juchallikusqankurayku niraj wañushaspa wawasniyoj karqanku (Gén. 5:4). Kuraj wawanku Caín, ujnin familianwan casarakorqa, mirayninmantataj Lamec jamorqa. Biblia nisqanman jina, pay karqa ñaupaj kaj runa iskay warmisniyoj (Gén. 4:17, 19). Adanpa tiemponmantapacha, Noej tiemponkama pisi runaslla Jehovata yupaycharqanku. Paykunamanta wakenqa Abel, Enoc, Noé, Noej familian ima karqanku. Biblia nisqanman jina, Noej tiemponpi “Diospa churisnenqa rikorqanku runaspa ususisninku kʼachitas kasqankuta. Chayrayku paykunawan casarakorqanku, munasqankuman jina ajllakuspa”. Chay ángeles warmiswan casarakusqankoqa, manapuni allinchu karqa. Wawasninkoqa jatunkaray runas, may sajrastaj karqanku, nefilim sutisniyoj. Chay tiempopi ‘runasqa ashkha millay sajra imasta ruwasharqanku, tukuy tiempotaj sajrallatapuni ruwayta yuyarqanku’ (Gén. 6:1-5).

9. 1) ¿Imatá Jehová sajra runaswan ruwarqa Noej tiemponpi? 2) ¿Imatá chaymanta yachakunchej?

9 Jehovaqa sajra runasta chinkachinanpaj Jatun Parata apachimunanta nerqa. “Cheqan kajta willaj” Noetaj chayta runasman willarqa (2 Ped. 2:5). Paykunaqa mana uyarerqankuchu, imaraykuchus mikhusharqanku, ujyasharqanku, casarakusharqanku ima. Jesusqa imaynachus Noej tiempon karqa, jinallataj kay tiempo kananta nerqa (Mateo 24:37-39 leey). Chayrayku ashkha runas Diospa gobiernonmanta sumaj willaykunata mana uyariyta munankuchu. Chaytaj niraj kay pachaj tukukuynin kashajtin Jallpʼantinpi willakushan. Noej tiemponqa, yachachiwanchej Jehovaj pʼunchaynin qayllitapiña kasqanta mana qonqanata. Jinallataj casarakuyta, wawasniyoj kayta ima, kausayninchejpi mana ñaupajman churanata.

JATUN PARAMANTAPACHA, JESUSPA TIEMPONKAMA

10. 1) Ashkha llajtaspi, ¿imaynatá khuchichakuy juchata qhawaj kanku? 2) ¿Imaynataj Abrahampa Sarajpatawan qhariwarmi kausayninku karqa?

10 Noeqa uj warmiyojlla karqa, jinallataj wawasninpis. Chaywanpis Jatun Para pasaytaqa, ashkha qharis ashkha warmisniyoj karqanku. Ashkha llajtaspi khuchichakuy juchata mana sajrapajchu qhawakoj. Astawanpis chaywan diosesninkuta yupaychaj kanku. Abrahamwan Sarawan Canaanman ripojtinku, muyuyninkupi runasqa millay imasta ruwaj kanku, casarasqa kausaytapis pisipaj qhawaj kanku. Jehovaqa Sodoma, Gomorra llajtasta chinkacherqa, chay llajtayoj runas millay khuchi runas kasqankurayku. Jinapis Abrahamqa sumaj qosa, sumaj tata ima karqa, Sarataj qosanta jatunpaj qhawaj (1 Pedro 3:3-6 leey). Abrahamqa, wawan Isaac Jehovata yupaychaj warmiwan casarakunanta munarqa. Isaacpis, wawan Jacob Jehovata yupaychaj warmiwan casarakunanta munarqa. Israel llajtaj 12 ayllusnintaj paykunamanta jamorqa.

11. ¿Imaynatá israelitasta Moisespa Leynin jarkʼarqa?

11 Jehovaqa aswan qhepaman Israel llajtawan uj tratota ruwarqa. Paykunamantaj Moisesnejta Leyta qorqa. Chay Leyqa ashkha warmiswan casarakuyta juchachaj. Chantapis israelitasta kamacherqa Jehovata  mana yupaychajwan mana casarakunankuta, ajinamanta paypa amigosnillankupuni kanankupaj (Deuteronomio 7:3, 4 leey). Casarasqa kausaypi jatuchaj chʼampaykuna kajtin, kurajkuna allinchanankupaj yanapaj kanku. Chantapis leyes karqa: casarasqas mana wasanchanakunankupaj, mana celanakunankupaj, mana tumpanakunankupaj ima. Chantá divorciakuypaj leyes kallarqataj, jinapis chay leyesqa qosata, warmita ima jarkʼaj. Sutʼincharinapaj, uj qhareqa warminmanta divorciakuyta atej warminpi “ima pʼenqaytapis tarispa” (Deu. 24:1). Bibliaqa mana ninchu, imachus chay pʼenqay kasqanta. Jinapis uj runaqa mana warminmanta divorciakuyta atejchu imitallapipis warmin pantarparejtin (Lev. 19:18).

AMA JAYKʼAJ WASANCHAYCHU

12, 13. 1) Malaquiaspa tiemponpi, ¿imaynatá wakin qharis warmisninkuta qhawarqanku? 2) Uj hermano chayri uj hermana, qosanta chayri warminta wasanchajtin, ¿imataj kanman?

12 Profeta Malaquiaspa tiemponpi, ashkha judíos imitallamantapis warmisninkumanta divorciakoj kanku. Paykunaqa sipas warmiswan chayri Jehovata mana yupaychaj warmiswan casarakunankupaj divorciakoj kanku. Jesuspa tiemponpipis, judiosqa warminkumanta ‘imitallamantapis’ divorciarqokullaj kanku (Mat. 19:3). Jehová Diosqa chay ruwayta chejnikoj (Malaquías 2:13-16 leey).

13 Kunanpis Diospa llajtanpi pillapis qosanta chayri warminta wasanchan chayqa juchallikun. Chaytaj Diospa llajtanpi maypi jinalla rikukun. Uj bautizasqa hermano chayri hermana, casarasqa kashaspa khuchichakuy juchapi urmasqanpi tʼukurina. Payqa warminmanta chayri qosanmanta divorciakun wajwan casarakunanrayku. Chay juchallikusqanmanta mana pesachikojtenqa, congregación llimphu kananpaj qharqochikun (1 Cor. 5:11-13). Payqa “juchamanta kutirikusqa[nta]” rikuchejtillan, congregacionman kutinpuyta atin (Luc. 3:8; 2 Cor. 2:5-10). Qharqochikoj mashkha tiempomantachus congregacionman kutinpuyta atisqanta, mana niyta atisunmanchu. Ichapis uj wata chayri ashkha watas pasanqa juchanmanta pesachikusqanta rikuchinanpaj. Juchallej runa congregacionman kutinpojtinpis, “Diospa juzganampa ñaupaqempi” kanqa, rikuchinanpaj tukuy sonqochus manachus pesachikusqanta (Rom. 14:10-12; La Atalaya, 15 de febrero de 1980, 29-31 paginasninta leey).

JEHOVAPI CREEJLLAWAN CASARAKUNA

14. ¿Imaynatá Ley israelitasta yanaparqa?

14 Israelitasqa 1.500 watasmanta astawan Moisespa Leyninpa atiyninpi karqanku. Chay Leyqa israelitasta mayta yanaparqa. Sutʼincharinapaj, Jehovaqa chay Leynejta familiankupi chʼampaykunata allinchanankupaj yuyaychaykunata qorqa. Chantá Leyqa israelitasta Mesiasman pusallarqataj (Gál. 3:23, 24). Chay Leyqa Jesús wañupojtin tukukorqa. Jehovataj kamachisninwan uj mosoj tratota ruwarqa (Heb. 8:6). Chay tratoqa cristianosta manaña saqerqachu Moisespa Leyninpi imastachus ruwaj kanku, chayta ruwajta.

15. 1) ¿Imatá Jesús qhariwarmisman kamacherqa? 2) Divorciakuyta munajkuna, ¿imapitaj ñaupajta tʼukurinanku tiyan?

15 Uj pʼunchay, fariseosqa Jesusta taporqanku divorciakuymanta. Jesustaj kuticherqa, Moisespa Leyninnejta israelitasta divorciakojta Jehová saqesqanta, divorciakunankuta qallariymantapacha mana munajtinpis (Mat. 19:6-8). ¿Imatá Jesús chaywan yachachisqasninman nisharqa? Edén huertapi qhariwarmi kausaymanta imatachus Jehová nisqanta kasukunankuta  (1 Tim. 3:2, 12). Casarasqas “ujllaña” kasqankurayku, ujchasqallapuni kananku tiyan. Chaypajtaj Diosta munakusqanku, paykunapura munanakusqanku ima yanapanqa. Pillapis qosanmanta chayri warminmanta khuchichakuy juchapi mana urmajtillan divorciakun chayqa, mana wajwan casarakuyta atinchu (Mat. 19:9). Uj qosa chayri uj warmeqa, wasanchaj qosan chayri warmin pesachikojtin, payta perdonayta atin. Profeta Oseasqa, wasanchaj warmin Gomerta perdonarqa. Jehovapis Israel llajtata perdonarqa, wasanchasqanmanta pesachikojtin (Ose. 3:1-5). Pipis qosan chayri warmin wajwan khuchichakusqanta yachaspa, watejmanta paywan puñuykun chayqa, perdonasqanta rikuchin. Manañataj divorciakuyta atinchu.

16. ¿Imatá Jesús nerqa soltero qhepakuymanta?

16 Jesús nerqa casarasqas divorciakuyta atisqankuta qosanku chayri warminku wajwan khuchichakojtillan. Chayta niytawan, soltero qhepakuyta uj regalota jina qhawajkunamanta parlarqa, nerqataj: “Pichus chayta japʼeqayta atejqa japʼichun”, nispa (Mat. 19:10-12). Ashkha hermanos, Jehovapaj astawan llankʼayta munasqankurayku solteros kayta ajllanku. Chayta ruwajkunata, “allinta ruwanki” ninanchej tiyan.

17. ¿Imataj uj cristianota yanapanman casarakuytachus manachus ajllananpaj?

17 ¿Imataj pillatapis yanapanman casarakuytachus chayri soltero qhepakuytachus ajllananpaj? Soltero kakuyta atillanqachus manachus chayta qhawarikunan tiyan. Apóstol Pabloqa soltero jina qhepakunata yuyaycharqa. Chaywanpis nerqa: “Ama khuchichakuy juchaman urmanampajqa sapa ujpis casarakuchun, jinallataj sapa uj warmipis qosayoj kachun”, nispa. Chantá nillarqataj: “Manachus kakuyta atinkichej chayqa, casarakuychej. Aswan walejmin casarakoyqa munaywan qʼoñirispa atipachikunamantaqa”, nispa. Ichá uj runaqa casarakuyta ajllanman, khuchichakuy juchapi chayri sajwakuypi (chayri masturbacionman) mana urmananpaj. Jinapis solterosqa sumajta qhawarikunanku tiyan casarakunankupaj jinañachus manachus kasqankuta. Pablo nerqa: “Sichus pipis mana soltero kakuyta atinchu chayqa, tʼika jina joven kaynintapis pasanña chayqa, munaspaqa casarakuchun, mana juchallikunchu”, nispa (1 Cor. 7:2, 9, 36, NM; 1 Tim. 4:1-3). Jinapis mana allinchu kanman, uj joven qhariwarmi jina puñuykuyta munasqanraykulla casarakunanqa. Imaraykuchus ichapis payqa niraj wakichisqachu kashan qhariwarmi kausayta ñaupajman apananpaj.

18, 19. 1) Diosta yupaychajkuna, ¿pikunallawan casarakunanku tiyan? 2) ¿Imatataj qhepan yachaqanapi yachakusunchej?

18 Diospa llajtanpi kajkunaqa, casarakuyta munaspa Jehovata tukuy sonqonkuwan munakoj bautizasqa kajllawan casarakunanku tiyan. Chantapis mayta munanakunanku tiyan, wiñaypaj khuskallapuni kayta munanankupaj. Jehovataj paykunata bendicenqa paypi ‘creejllawan’ casarakuna yuyaychayta kasukusqankurayku (1 Cor. 7:39). Bibliaj yuyaychayninta kasukojtinkoqa, qhariwarmi kausayninkupi sumaj renqa.

19 ‘Manchay sajra pʼunchaykunapi’ kausashasqanchejrayku, ashkha runas mana allintachu qhariwarmi jina kausakunku (2 Tim. 3:1-5). Qhepan yachaqanapi, Bibliaj wakin yuyaychaykunasninmanta yachakusun. Chay yuyaychaykunataj, casarasqa cristianosta chʼampaykunasninkuta atipanankupaj yanapanqa. Jehovaqa Bibliapi yuyaychaykunata qon, qhariwarmis kusisqas kausakunankupaj, jinallataj wiñay kausayman apaj ñanpi kanallankupajpuni (Mat. 7:13, 14).