Romanos 14:1-23

  • Ama juzganakunachu (1-12)

  • Ama wajkunata pantachinachu (13-18)

  • Allinta kausakunapaj, ujchasqataj kanapaj kallpachakuna (19-23)

14  Creeypi niraj allin sayasqa runataqa,+ tukuy sonqo japʼikuychej. Mana qankuna jinachu piensajkunataqa* ama juzgaychejchu.  Creeypi allin sayasqa runaqa, tukuy imata mikhun. Creeypi niraj allin sayasqa runarí, qʼomerkunallata mikhun.  Tukuy imata mikhojqa, ama pisipaj qhawachunchu qʼomerkunallata mikhojtaqa. Qʼomerkunallata mikhojpis, ama juzgachunchu tukuy imata mikhojtaqa.+ Diosqa chay runata tukuy sonqo japʼikorqa.  Qanrí, ¿pitaj kanki wajpa kamachinta juzganaykipaj?+ Chay runaqa patronnillanpaj sayan chayri urmanpis.+ Arí, payqa sayachisqa kanqa Jehová* Dios sayachisqanrayku.  Uj runaqa, uj pʼunchayta waj pʼunchaykunamanta nisqa, aswan sumajpaj qhawan.+ Waj runapajtaj tukuy pʼunchaykunaqa kikillan.+ Sapa uj imatachus yuyasqanmanta ama iskayrayachunchu.  Uj pʼunchayta jatunpaj qhawajqa Jehová* Diosrayku jatunpaj qhawan. Tukuy imata mikhojpis, Jehová* Diosta jatunchananpaj mikhun, imaraykuchus payman graciasta qon.+ Qʼomerkunallata mikhojpis, Jehová* Diosta jatunchananpaj mikhun, imajtinchus paypis Diosman graciasta qollantaj.+  Noqanchejmantaqa ni mayqenpis pay kikinpajchu kausan,+ nitaj pipis payllapajchu wañun.  Kausaspaqa Jehová* Diospaj kausanchej.+ Wañuspataj Jehová* Diospaj wañunchej. Ajina ari, kausaspapis wañuspapis Jehová* Diospata kanchej.+  Cristopis wañorqa, kausarimorqataj, wañusqaspata, kausajkunajtawan Señorninku kananpaj.+ 10  Qanrí, ¿imaraykutaj hermanoykita juzganki?+ Chayri, ¿imaraykutaj hermanoykita pisipaj qhawanki? Diosqa tukuyninchejta juzgawasun.*+ 11  Qhelqasqa kashan: “Jehová* Diosqa nin: ‘Kausayniyrayku jurani:+ Tukuypis noqaman qonqorikuwanqanku. Tukuy runas Diospuni kasqayta yachanqanku’,+ nispa”. 12  Ajina ari, sapa ujninchej ruwasqasninchejmanta Diosman cuentata qonanchej kanqa.+ 13  Chayrayku amaña ujkuna ujkunawan juzganakunachu.+ Astawanqa mayta kallpachakuna hermanonchejta ama pantachinapaj, nitaj urmachinapaj.+ 14  Noqaqa Señor Jesuspa kamachin kaspa yachani, ni imapis kikillanmantaqa chʼichichu kasqanta, nitaj chaymanta iskayrayanichu.+ Astawanqa uj runa imatapis chʼichipaj qhawajtillan, paypaj chʼichi. 15  Sichus mikhusqaykiwan hermanoykita phiñachinki chayqa, manaña munakuyman jinachu purishanki.+ Ama mikhusqaykiwan hermanoykita urmachiychu.* Imaraykuchus payrayku Cristo wañorqa.+ 16  Chayrayku sichus ima ruwasqaykichejpis wajkunata rimachinman chayqa, ama chayta ruwaychejchu, qankunapaj chay ruway allin kashajtinpis. 17  Diospa Gobiernonman yaykunanchejqa mana mikhunamantachu, nitaj ujyanamantachu kashan.+ Manaqa espíritu santoj yanapayninwan cheqan runa kaymanta, wajkunawan allinpi kaymanta, kusisqa kaymanta ima. 18  Pillapis chay jinamanta Cristopaj esclavo jina llankʼan chayqa, Diosta kusichin. Runaspis chaytaqa allinpaj qhawanku. 19  Chayrayku tukuy imata ruwana wajkunawan allinpi kausakunapaj,+ jinallataj purajmanta kallpachanakunapajpis.+ 20  Ama mikhunaraykoqa Diospa ruwasqanta urmachiychu.+ Cheqamantapuni tukuy imapis llimphu. Chaywanpis uj runaj mikhusqan wajkunata pantachin chayqa, mana allinchu.+ 21  Sichus aychata mikhusqayki, vinota ujyasqayki chayri waj imata ruwasqaykipis hermanoykita pantachin chayqa, allin kanman chaykunata mana ruwanayki.+ 22  Imatachus chay imasmanta creesqaykitaqa Dioslla yachachun. Qanqa kusisqa kanki imachus allin rijchʼasusqanta ruwajtiyki sonqoyki mana juchachasojtin. 23  Sitajchus pipis iskayrayaspa mikhun chayqa juchachasqaña. Imaraykuchus mana creesqanman jinachu ruwan. Imatapis mana creespalla ruwayqa jucha.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “Sonqonkupi iskayrayajkunataqa”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Tukuyninchej Diospa juzgana tiyananpa ñaupaqenpi sayasun”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “hermanoykej creeyninta chinkachiychu”.