Gálatas 3:1-29

  • Leypi nisqanta juntʼaywan creeyniyoj kaywan (1-14)

    • “Cheqan runaqa creeyninrayku kausanqa” (11)

  • Abrahanman imatachus Dios qonanta nisqanqa, mana Leynejtachu (15-18)

    • Abrahanpa mirayninmanta kajqa Cristo (16)

  • Ley imapajchus churasqa kasqan (19-25)

  • “Creesqaykichejrayku Diospa wawasnin kankichej” (26-29)

    • Abrahanpa miraynenqa Cristojta kajkuna kanku (29)

3  ¡Ay mana yuyayniyoj Galaciamanta kajkuna! Qankunamanqa ñaupajtaña sutʼita yachacherqayku Jesucristo rakhu kʼaspipi* wañusqanmanta.+ ¿Pitaj umaykichejta muyuchisorqachejri?+  Kayllata tapuriyta munaykichej: ¿Leyman jina ruwasqaykichejraykuchu Diospa espiritunta japʼerqankichej? Chayri, ¿uyarerqankichej chay sumaj willaykunapi creesqaykichejraykuchu?+  ¿Chay jina wampuspunichu kankichej? Qallariypeqa Diospa espiritunpi atienekusharqankichej. ¿Imaraykutaj kunan runaj yuyayninman jina purishankichejri?+  ¿Qhasipajchu chay chhikata ñakʼarerqankichej? Yachani mana qhasipajchu kasqanta.  Pichus Diospa espiritunta qosorqachej, milagrostapis* ruwan chay runaqa,+ ¿leyman jina ruwasqaykichejraykuchu chaykunata ruwan? Chayri, ¿uyarerqankichej chay sumaj willaykunapi creesqaykichejraykuchu?  ¿Manachu Abrahanpis “Jehová* Diospi creesqanrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa”?+  Qankunaqa yachankichejña, creeyniyoj kajkunaqa Abrahanpa wawasnin kasqankuta.+  Diosqa ñaupajtaña Palabranpi nerqa, waj nacionesmanta runasta creesqankunejta cheqan runaspaj qhawananta. Chayrayku ñaupajtaña Abrahanman kay sumaj willaykunata nerqa: “Qannejta tukuy naciones bendecisqa kanqanku”,+ nispa.  Abrahanqa creeyniyoj karqa. Chayrayku creeyniyoj kajkunaqa, paywan khuska bendecisqa kashanku.+ 10  Leyman jina ruwasqankupi atienekojkunaqa maldecisqa kanqanku. Qhelqasqa kashan: “Maldecisqa kachun qhelqasqa Leypa tukuy nisqasninta manapuni kasukojqa”,+ nispa. 11  Chantapis sutʼita yachanchej, Diosqa mana pitapis leynejtachu cheqan runapaj qhawasqanta.+ Imaraykuchus “cheqan runaqa creeyninrayku kausanqa”.+ 12  Leyqa mana creeypichu sayasqa kashan. Qhelqasqa kashan jina: “Leyta juntʼajqa Leynejta kausanqa”,+ nispa. 13  Qhelqasqallataj kashan: “Rakhu kʼaspipi warkhusqa kajqa, maldecisqa kachun”,+ nispa. Cristoqa chay Leypa maldicionninmanta kacharichiwarqanchej,+ cuentanchejmanta maldecisqa kaspa. Ajinamanta payqa rantiwarqanchej.+ 14  Chaytaj karqa Abrahanpa bendicionesnin Cristo Jesusnejta waj nacionesman chayananpaj.+ Ajinamanta creeyninchejrayku Diospa espiritunta japʼinanchejpaj, mayqentachus pay qonanta nerqa chayta.+ 15  Hermanosníy, kaywan kikincharisqaykichej: Uj runalla uj tratota ruwajtinpis, mana pipis chay tratota chinkachiyta atinmanchu, nitaj imatapis yapaykuyta atinmanchu. 16  Diosqa Abrahanman, mirayninmanta kajmanwan sumaj imasta qonanta nerqa. + Mana qhelqasqapi ninchu, “mirayniykimanta kajkunamanwan” nispa, ashkhamantapis parlashanman jina. Manachayqa nin: “Mirayniykimanta kajmanwan”, nispa. Chayta nispaqa ujllamanta parlashan, chaytaj Cristo.+ 17  Leyqa mana chinkachiyta aterqachu Diospa trato ruwasqanta, nitaj imatachus qonanta nisqantapis. Chantapis Leyqa 430 watas qhepataraj rikhurerqa.+ 18  Sichus Dios herenciata leynejta qon chayqa, chay herenciaqa manaña Dios imatachus qonanta nisqannejtachu. Chaywanpis Diosqa kʼacha kasqanrayku, imatachus qonanta nisqannejta chay herenciata Abrahanman qorqa.+ 19  Chanta, ¿imapajtaj Ley karqa? Leyqa churasqa karqa, runaspa sajra ruwasqasninkuta sutʼiman orqhonanpaj.+ Chaytaj karqa Abrahanpa mirayninmanta kaj chayamunankama,+ pimanchus Diosqa sumaj imasta qonanta nerqa chay. Diosqa chay Leyta angelesnejta+ Moisesman qorqa. Moisestaj chay Leyta runasman qorqa.+ 20  Tratota uj runalla ruwajtenqa, manaña waj runa necesitakunchu yanapananpaj. Ajinallataj Dioswanpis, payqa sapallan kasharqa imatachus qonanta nishajtin. 21  Chanta, ¿Leyqa imatachus Dios qonanta nisqanpa contranpichu kashan? ¡Ni imarayku! Leychus kausayta qonanpaj qosqa kanman karqa chayqa, leynejta cheqan runaspaj qhawasqa kasunman karqa. 22  Diospa Palabrantajrí, tukuy imata juchaj atiyninman jaywaykorqa. Ajinamanta Jesucristopi creejkuna, imatachus Dios qonanta nerqa chayta japʼinankupaj. 23  Cristopi niraj creeshaspaqa, leypa atiyninpi kasharqanchej. Suyakusharqanchejtaj chay creey sutʼinchasqa kananta.+ 24  Ajinamanta Leyqa Cristoman pusawajninchej* karqa.+ Ajinapi Diosqa creeynejta cheqan runaspaj qhawanawanchejpaj.+ 25  Kunantajrí Cristopi creesqanchejrayku,+ manaña Ley pusanawanchejta necesitanchejchu.+ 26  Arí, tukuy qankunaqa Cristo Jesuspi creesqaykichejrayku+ Diospa wawasnin kankichej.+ 27  Cristopi tukuy bautizasqa kajkunaqa, Cristo jina kankichej.+ 28  Chayrayku manaña imachu judío kay chayri griego kaypis,+ esclavo kay chayri mana esclavo kaypis,+ qhari kay chayri warmi kaypis.+ Imaraykuchus tukuy qankunaqa Cristo Jesuspi ujllaña kankichej. + 29  Sichus Cristojta kankichej chayqa, Abrahanpa miraynin kankichej.+ Diospa nisqanman jinataj+ herenciata japʼinkichej.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “postepi”.
Griego parlaypeqa nin, “tʼukuna imastapis”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa parlashan, wawasta qhawaj chayri jarkʼaj runamanta.