1 Corintios 7:1-40

  • Solterospaj, casarasqa kajkunapajwan yuyaychaykuna (1-16)

  • Wajyasqa kashaspa imaynachus karqankichej, ajinallapuni kaychej (17-24)

  • Mana casarasqas, viudas ima (25-40)

    • Mana casarakoyqa aswan allin (32-35)

    • Señorllapi casaraychej (39)

7  Kunantaj cartapi tapumuwasqaykichejman kutichimuykichej. Qharipajqa aswan allin warmita mana llankhanan.*  Chaywanpis khuchichakuy juchapi* ashkhas urmasqankurayku, sapa qhareqa warmiyoj kachun,+ jinallataj sapa warmipis qosayoj kachun.+  Qosaqa warminman imatachus qonanta juntʼachun,+ jinallataj warmipis qosanman imatachus qonanta juntʼachun.  Warmeqa mana dueñochu kikin cuerponmanta, manachayqa qosan. Jinallataj qosapis mana dueñochu kikin cuerponmanta, manachayqa warmin.  Chayrayku qhariwarmi puñuykuyta ama jarkʼanakuychejchu. Parlarikuspa ichapis uj tiempota saqewajchej, ajinamanta Diosmanta mañakunaykichejpaj. Chaymantaqa watejmanta ujchakuychej, Satanás ama juchaman urmachisunaykichejpaj mana kakuyta atisqaykichejrayku.  Chayta nispaqa yuyaychashallaykichej, mana kamachishaykichejchu.  Munayman tukuy runas noqa jina kanankuta. Chaywanpis Diosqa sapa ujman uj regalota qon,+ chayrayku wakenqa casarakunku, wakintaj sapallanku kakunku.*  Kunanqa mana casarasqa kajkunaman, viudasman ima nini, noqa jina kakunankoqa aswan sumaj kasqanta.+  Munayninkuta mana atipayta atejkunaqa casarachunku. Aswan walejmin casarakoyqa munaywan qʼoñirisqa kanamanta nisqaqa.+ 10  Casarasqa kajkunaman kamachini, mana noqachu, manachayqa Señormin: Warmeqa qosanmanta ama tʼaqakuchunchu.+ 11  Tʼaqakun chaytaj, mana wajwan casarakuspalla kakuchun. Manachayrí qosanwan allinyakapuchun. Qosataj warminta ama saqerparichunchu.+ 12  Ujkunamantaj noqa kayta nini, manataj Señorchu:+ Sichus mayqen hermanoj warmin, Señorninchejpi mana creespapis paywan tiyakullaytapuni munan chayqa, hermanoqa ama warminta saqerpachunchu. 13  Jinallataj sichus uj warmej qosan, Señorninchejpi mana creespapis paywan tiyakullaytapuni munan chayqa, warmeqa ama qosanta saqerpachunchu. 14  Mana creej qosajta casado kausaynenqa warminrayku llimphu. Ajinallataj mana creej warmejta casado kausayninpis qosanrayku llimphu. Mana jina kanman chayqa, wawasninkupis chʼichipaj qhawasqa kankuman. Kunanrí paykunaqa llimphus kanku. 15  Sichus mana creej ripusaj nin* chayqa, ripuchun. Ajina kajtenqa, hermano chayri hermanaqa mana payman watasqachu kashan. Diosqa qankunata allin kausayman wajyasorqachej.+ 16  Qanrí casarasqa warmi, ¿imaynatá yachanki qosaykita salvanaykitachus manachus?+ Qanpis qosa, ¿imaynatá yachanki warmiykita salvanaykitachus manachus? 17  Sapa ujpis Jehová* Dios imayna kausaytachus qorqa, chayman jinalla kausakuchun. Imaynachus pay karqa Dios wajyashajtin ajinalla.+ Tukuy congregacionespi chayta kamachini. 18  Sichus pipis circuncidasqa* kaspaña wajyasqa karqa chayqa,+ circuncidasqa qhepakuchun. Sitajchus pipis mana circuncidasqa kaspa wajyasqa karqa chayqa, ama circuncidachikuchunchu.+ 19  Circuncidasqa kayqa mana imachu, mana circuncidasqa kaypis nillataj imachu.+ Astawanqa Diospa kamachisqasninta juntʼaymin aswan allin.+ 20  Sapa ujpis wajyasqa kashaspa imaynachus karqa, ajinallapuni kakuchun.+ 21  ¿Esclavo kashaspachu wajyasqa karqanki? Chaymantaqa ama llakikuychu.+ Kacharichisqa kayta atinki chaytaj, kacharichikuy. 22  Señorpa mayqen discipulollanpis* esclavo kashaspa wajyasqa karqa chayqa, kunanqa kacharichisqaña, Señorpatataj.+ Jinallataj pillapis mana esclavo kashaspa wajyasqa karqa chayqa, kunanqa Cristoj esclavonña. 23  Qankunaqa preciowan rantisqa karqankichej.+ Amaña runaspa esclavosnin kaychejchu. 24  Hermanos, sapa ujpis wajyasqa kashaspa imaynachus karqankichej, ajinallapuni Diospa ñaupaqenpi kaychej. 25  Ni jaykʼaj casararqankuchu chaykunamantaqa,* mana imatapis Señor kamachiwanchu. Chaywanpis noqaman rijchʼawasqanta nini.+ Señor khuyakuwasqanraykutaj nisqaypi atienekuyta atinkichej. 26  Noqaqa kayta yuyani: Aswan sumaj uj runapaj imaynachus kashan ajinalla kakunan, kay tiempopi llakiykuna kasqanrayku. 27  Casarasqa kanki chayqa, ama warmiykimanta tʼaqakuyta maskʼaychu.+ Mana casarasqa kanki chaytaj, ama warmichakuyta maskʼaychu. 28  Jinapis casarakunki chayqa, mana juchallinkichu. Solteropis* casarakun chayqa, manallataj juchallikunchu. Chaywanpis casarakojkunaqa kausayninkupi llakiykunasniyoj kanqanku. Noqataj chaymanta jarkʼayta munaykichej. 29  Astawanpis kayta niykichej hermanos, tiempoqa pisillaña kashan.+ Kunanmantapacha, casarasqa kajkunaqa manapis casarasqachu kankuman jina kachunku. 30  Waqajkunapis, manapis waqankumanchu jina kachunku. Kusikojkunapis, manapis kusikunkumanchu jina kachunku. Rantikojkunapis, manapis kapuyniyojchu kankuman jina kachunku. 31  Jinallataj kay mundoj imasninwan yanapachikojkunaqa, ama anchata yanapachikuchunkuchu. Imaraykuchus kay mundoqa uj jinaman tukushan. 32  Munani ari, mana llakiyniyoj kanaykichejta. Soltero qhareqa Señorpaj llankʼanallanmanta llakikun, imaraykuchus Señorta kusichiyta munan. 33  Casarasqa qharitajrí, kay mundoj imasninmanta llakikun,+ imaynatachus warminta kusichinanmanta. 34  Paypa sonqonqa iskay yuyaypi kashan. Jinallataj mana casarasqa warmeqa, doncella warmipis, Señorpaj llankʼananmanta llakikun.+ Ajinamanta cuerponpi, yuyayninpiwan Diospa ñaupaqenpi llimphu kananpaj. Casarasqa warmirí, kay mundoj imasninmanta llakikun, imaynatachus qosanta kusichinanmanta. 35  Chaytaqa nini qankunaj allinniykichejpaj, manataj qankunaman uj jarkʼayta churanaypajchu. Astawanqa chayta niykichej allin kajta ruwanaykichejpaj, Señorpajtaj ni ima jarkʼayniyoj llankʼanallaykichejpajpuni. 36  Jinapis sichus pipis mana soltero kakuyta atisqanta reparakun chayqa,* tʼika jina joven kaynintapis pasanña chayqa, munaspaqa casarakuchun, mana juchallikunchu.+ 37  Pitajchus sonqonpi nin sapallan kakunanta,* tukuy sonqotaj chayta ruwayta munan, mana casarakuyta necesitasqanrayku, munaynintapis atipayta atin chayqa, allinta ruwanqa.+ 38  Chayrayku casarakojqa, allinta ruwan. Mana casarakojtajrí aswan allintaraj ruwanqa.+ 39  Casarasqa warmeqa, qosan kausakushajtin paywan khuska kakunan tiyan.+ Qosan wañupojtinrí,* atin casarakuyta piwanchus munasqanwan, chaywanpis Señorllapi kanan tiyan.+ 40  Jinapis noqa yuyasqayman jina, payqa aswan kusisqa kanqa sapallan kakuspa. Chantapis mana iskayrayanichu noqapis Diospa espiritunwan kasqaymanta.

Sutʼinchaykunasnin

Mana llankhanan nispaqa qhariwarmi jina mana puñuykunanmanta parlashan.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Chayri “ujman uj jinamanta, ujmantaj waj jinamanta”.
Chayri “t’aqakuyta munan”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Chayri “yachachisqallanpis”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa manaraj qhariwarmi jina puñuykoj jovenmanta, sipasmanta ima parlashan.
Griego parlaypeqa manaraj qhariwarmi jina puñuykoj jovenmanta, sipasmanta ima parlashan.
Mana soltero kakuyta atisqanta reparakun nispaqa qhariwarmi jina puñuykuyta munasqanta mana atipayta atisqanmanta parlashan.
Chayri “qhariwarmi jina puñuykuyta mana rejsispalla kakunanta”.
Chayri “Qosan wañuypi puñukapojtinrí”.