Bai na kontenido

Bai na kontenido

 IMITÁ NAN FE | MARIA

Maria A Superá un Doló Inmenso

Maria A Superá un Doló Inmenso

MARIA a sak den otro; no tin palabra pa deskribí e doló ku el a sinti. E último gritu di su yu ora ku esaki a hala su último rosea despues di oranan largu di sufrimentu a keda resoná den su orea. For di mèrdia shelu a bira skur. I awor tera a kuminsá sagudí masha duru mes. (Mateo 27:45, 51) Kisas pa Maria a parse ku Yehova mes tabata ke laga mundu sa ku E, mas ku kualke otro persona, a sintié hopi kibrá ku e morto di Hesus.

Segun ku a kuminsá bira mas kla atrobe e atardi ei na Gólgota, òf Lugá di Karpachi, Maria tabata pena i tabata yora su yu. (Huan 19:17, 25) Probablemente e tabata kòrda yen di kos. Un kos en partikular ku kisas el a kòrda tabata algu ku a sosodé un 33 aña promé, ora e ku Hose a bai hiba nan yu stimá komo un bebi na e tèmpel di Herúsalèm. Simeon, un hòmber di edat ku tabata presente einan, a profetisá bou di inspirashon kosnan maravioso tokante Hesus, pero el a profetisá tambe ku un dia Maria lo sinti komo si fuera ta un spada largu a pasa dor di su alma. (Lukas 2:25-35) Na momento ku Hesus a muri, Maria a komprondé eksaktamente kiko e palabranan ei a nifiká.

Maria a sinti un doló inmenso

Hende sa bisa ku morto di un yu ta e kos di mas doloroso ku un hende por pasa aden. Morto ta un enemigu masha kruel, i di un manera òf otro, e ta afektá kada un di nos. (Romanonan 5:12; 1 Korintionan 15:26) Ta posibel pa superá e doló ei? Ora nos analisá Maria su bida for di komienso di Hesus su ministerio te poko tempu despues di e morto di Hesus, nos lo siña hopi tokante e fe di Maria. Ademas, nos lo mira kon su fe a yud’é sobrebibí e doló inmenso ei.

‘HASI LOKE E BISA BOSO’

Laga nos bai bèk un tres aña i mei promé ku Hesus su morto. Maria tabata sinti ku un kambio grandi tabata na kaminda. Asta den e stat chikitu Názarèt, tur hende tabata papia tokante Huan Boutista i su mensahe konmovedor tokante arepentimentu. Hesus a konsiderá e notisia ei komo un señal pa e kuminsá ku su ministerio, anto Maria a ripará esei. (Mateo 3:1, 13) E echo ku Hesus, e yu mayó, tabatin ku bai pa kumpli ku su ministerio no tabata algu fásil pa Maria i su otro yunan na kas. Dikon?

Ta parse ku Hose, kasá di Maria, no tabata na bida mas. Si esei ta e kaso, Maria tabata sa kiko ta nifiká pèrdè un ser kerí. * E tempu ei, hende no solamente tabata yama Hesus “yu di e karpinté” sino tambe “e karpinté.” Aparentemente, Hesus a tuma e negoshi di su tata over i e tabata perkurá pa e famia ku tabata konsistí di por lo ménos seis yu ku a nase despues di dje. (Mateo 13:55, 56; Marko 6:3) * Asta si Hesus a siña Santiago, kende probablemente tabata e di dos yu, e fishi ei, tòg e echo ku e yu mayó lo a bai no tabata fásil pa e famia. Ya Maria tabatin un karga pisá riba su lomba. Akaso e tabatin miedu di e kambio akí? Nos no sa. Pero tin un pregunta mas importante ainda: Kon Maria lo a reakshoná ora Hesus di Názarèt a bira Hesukristu,  e Mesías primintí? Tin un relato di Beibel ku ta splika esaki.—Huan 2:1-12.

Hesus a bai serka Huan pa batisá, i for di e momento ei padilanti el a bira Dios su Ungí, òf Mesías. (Lukas 3:21, 22) Despues el a kuminsá skohe su disipelnan. Maske kon urgente su trabou tabata, tòg el a tuma tempu pa pasa ratunan agradabel ku su famia i amigunan. Huntu ku su mama, su disipelnan i su rumannan, el a bai un fiesta di kasamentu na Kana, aparentemente un pueblo riba seru ku a keda un 13 kilometer for di Názarèt. Durante e fiesta, Maria a ripará ku tabatin un problema. Kisas el a nota ku algun miembro di famia di e pareha resien kasá tabata wak otro tur preokupá i ku nan tabata papia kuchikuchi ku otro. Kiko a pasa? Biña a kaba! Den e kultura hudiu esaki lo tabata un bèrgwensa p’e famia i e fiesta lo a daña. Maria tabata preokupá pa nan, i p’esei el a bai serka Hesus pa yudansa.

Maria a bisa su yu: “Nan no tin mas biña.” Ta kiko el a ferwagt Hesus hasi? Nos no sa esei; pero e tabata sa sí ku su yu tabata un gran hòmber ku por hasi hopi kos impreshonante. Kisas el a spera ku Hesus lo a kuminsá hasi esei na e momento ei. Ku otro palabra, Maria a bisa Hesus: “Mi yu, por fabor solushoná e problema!” E kontesta di Hesus lo a sorprendé Maria. El a bisa: “Kiko mi tin di haber ku bo?” Aunke tin hende ta pensa ku Hesus a falta rèspèt pa su mama, esei no ta asina. Den e idioma original e ekspreshon ei a indiká ku Hesus no tabata di akuerdo ku loke Maria a sugerí. Na un manera bondadoso, Hesus a kòrda su mama ku e no por a bis’é kon e tin ku kumpli ku su sirbishi; ta su Tata, Yehova, so por a hasi esei.

Maria a aseptá e korekshon di su yu, pasobra e tabata un muhé prudente i humilde. El a komprondé ku djei padilanti e no por a sigui bisa su yu kiko pa hasi òf laga di hasi; mas bien, tantu é komo tur otro hende mester a sigui Hesus su instrukshon. P’esei, Maria a bai bèk serka e sirbidónan di e fiesta i a bisa nan: ‘Hasi loke e bisa boso.’ Hesus a demostrá ku, meskos ku su mama, e tambe a sinti kompashon pa e pareha resien kasá. Kon asina? El a hasi su promé milager; el a laga awa bira biña di bon kalidat. Komo resultado, “su disipelnan a pone fe den dje.” I esei tambe tabata e kaso ku Maria. Awor e no solamente tabata mira Hesus komo su yu, sino tambe komo su Señor i Salbador.

Mayornan djawe por siña hopi for di e fe di Maria. Ta bèrdat ku ningun hende no a lanta un yu perfekto manera Hesus. Pero tur mayor ta enfrentá e mesun desafio, esta, di mira kon nan yunan ta krese bira adulto. Mayornan por tin e tendensia di sigui trata nan yu manera mucha chikitu, pero esei no ta korekto. (1 Korintionan 13:11) Kon mayornan por yuda nan yunan adulto? Un manera ku nan por hasi esei ta di mustra ku nan tin konfiansa ku nan yunan lo sigui obedesé Yehova, i komo resultado, e lo bendishoná nan. Si mayornan hasi esaki humildemente, esei por tin un bon efekto riba nan yunan. No kabe duda ku Hesus a apresiá Maria su sosten durante e añanan remarkabel ku a sigui.

“SU RUMANNAN NO TABATIN FE DEN DJE”

Durante Hesus su ministerio di tres aña i mei, e Evangelionan no ta bisa mashá tokante Maria. Esei ta komprendibel pasobra Maria probablemente tabata un biuda, i esei ke men ku si e tabatin yu na kas ainda, e so mester a lanta nan. Bou di e sirkunstansianan ei, tabata hopi difísil pa Maria bai prediká ku Hesus na otro parti di e pais. (1 Timoteo 5:8) Apesar di esei, Maria a sigui meditá riba e kosnan ku el a siña tokante e Mesías i a sigui bai e  reunionnan na e snoa lokal manera tabata e kustumber di su famia.—Lukas 2:19, 51; 4:16.

Esei ta nifiká ku kisas Maria tabat’ei ora Hesus tabata papia ku e públiko den e snoa na Názarèt. Dado momento, ora Hesus a deklará ku un profesia Mesiániko di hopi siglo pasá a kumpli riba dje, Maria lo mester a sintié hopi emoshoná. Pero di otro banda, lo no tabata fásil p’e mira kon hende di Názarèt a rechasá su yu i te asta purba mat’é.—Lukas 4:17-30.

Pa kolmo, Huan 7:5 ta menshoná ku ningun di e kuater ruman hòmbernan di Hesus no tabata kompartí e fe ku nan mama tabatin. E teksto ta bisa: “Su rumannan no tabatin fe den dje.” Hesus tabatin por lo ménos dos ruman muhé. Kon nan a reakshoná? Beibel no ta bisa nada tokante esei. Sea loke sea e kaso, Maria lo a sinti e pena di biba den un kas kaminda no ta tur miembro di famia tabatin e mesun religion. E mester a hasi esfuerso pa keda fiel na Dios i na mes momento gana kurason di su yunan sin bira intolerante òf muchu insistente.

Na un okashon algun famia di Hesus, entre otro, su ruman hòmbernan, a sali busk’é pa “bai kuné,” pasobra nan tabata bisa: “Su kabes no ta bon!” (Marko 3:21, 31Beibel Santu) Klaru ku Maria sí no tabata pensa asina, pero tòg el a bai ku su yunan; kisas el a karga speransa ku nan lo a siña algu ku lo a yuda nan pone fe den Hesus. Esei a sosodé? Wèl, maske Hesus a sigui hasi milagernan asombroso i siña hende bèrdatnan maravioso, tòg Maria su otro yu hòmbernan no a pone fe den Hesus. Akaso Maria a kai den desesperashon i pensa, ‘Ta kiko mas lo por touch nan kurason?’

Abo ta biba den un kas kaminda no ta tur miembro di famia tin e mesun religion? Si ta asina, Maria por ta un bon animashon pa bo. E no a pensa ku su yunan i otro famianan tabata un kaso pèrdí. Mas bien, el a laga nan mira ku su fe a dun’é goso i pas mental. Di otro banda, el a sigui apoyá su yu Hesus. Lo e tabata haña su falta? Tabatin momento ku el a deseá ku Hesus tabata na kas ainda? Si esei tabata e kaso, el a dominá su sintimentunan hopi bon. Pa Maria tabata un privilegio pa sostené i animá Hesus. Abo ta yuda bo yunan pone Dios na promé lugá den nan bida?

“UN SPADA LARGU LO PASA DOR DI BO ALMA”

Maria a ser rekompensá pa su fe den Hesus? Sí, Yehova no ta keda sin rekompensá fe di su sirbidónan i nos por tin sigur ku el a rekompensá Maria tambe. (Hebreonan 11:6) Djis imaginá kon kontentu Maria lo a sintié ora el a tende su yu duna sermon òf ora otro hende a kont’é di e sermonnan ei.

Hopi di Hesus su ilustrashonnan a mustra kuantu influensia e edukashon ku Hose ku Maria a dun’é tabatin riba dje

Ora Maria a tende di e ilustrashonnan ku Hesus tabata usa, esakinan lo a pon’é pensa riba e ambiente ku su yu a lanta aden na Názarèt? Por ehèmpel, Hesus a papia di un señora ku tabata bari su kas pa e haña un moneda ku el a pèrdè, di dos muhé ku tabata mula hariña di pan i di un hende ku a sende lampi i pon’é riba kándelar. Tur esaki por a pone Maria kòrda riba e mucha chikitu ku tabata huntu kuné ora e tabata hasi su trabounan di kas. (Lukas 11:33; 15:8, 9; 17:35) I ora Hesus a bisa ku su yugo ta suave i su karga no ta pisá, kasi sigur Maria lo a kòrda bèk riba un mèrdia inolvidabel hopi tempu pasá ora Hose tabata siña Hesus traha yugo ku ta kómodo pa un bestia. (Mateo 11:30) Sin duda, Maria lo a sinti un tremendo satisfakshon ku Yehova a dun’é e privilegio úniko pa lanta i eduká e yu ei ku lo a bira e Mesías. Nos por imaginá ku el a sintié masha felis ora e tabata skucha Hesus, e mihó maestro den historia, kende a usa ophetonan i susesonan komun i koriente pa siña hende lèsnan profundo.

 Tòg Maria a keda humilde. Nunka su yu no a pon’é riba un pedestal, ni e no a duna e impreshon ku hende tin ku adorá Maria. Durante su ministerio, un señora den un multitut a bisa na bos haltu ku e mama di Hesus mester ta sumamente felis ku el a duna lus na dje. Pero Hesus a kontestá: “Mas felis ta esnan ku ta tende e palabra di Dios i ta kumpli kuné!” (Lukas 11:27, 28) I ora algun hende a bisa Hesus ku su mama i su rumannan a yega, el a bisa ku esnan ku pone fe den dje ta su mama i su rumannan. Maria no a sintié ofendí ora el a tende esei; el a komprondé loke Hesus tabata ke men, esta, ku e laso ku nos tin ku nos rumannan den fe ta mas importante ku e laso ku nos tin ku nos famia.—Marko 3:32-35.

Ta imposibel pa deskribí e doló ku Maria a sinti ora ku el a mira su yu muri un morto kruel riba un staka di tormento. Apòstel Huan, kende a mira kon nan a mata Hesus, a menshoná e siguiente detaye interesante tokante Maria den su Evangelio: ‘Su mama tabata pará banda di Hesus su staka.’ Nada no por a stroba e mama fiel i amoroso ei di apoyá su yu te na final. Hesus a wak Maria, i aunke kada palabra ku el a papia a eksigí hopi esfuerso i kada rosea ku el a hala tabata sumamente doloroso, tòg el a pidi su apòstel stimá Huan pa kuida su mama. Hesus a preferá di pidi un siguidó di dje pa hasi esei, pasobra te na e momento ei su rumannan no a pone fe den dje ainda. Di e manera ei, Hesus a mustra kon importante ta pa un hòmber di fe perkurá pa e nesesidatnan di su famia, spesialmente pa nan nesesidat spiritual.—Huan 19:25-27.

Ora Hesus a muri, Maria a sinti e doló ku e profesia a menshoná asina tantu tempu pasá, esta, ku un spada largu lo pasa dor di su alma. Ta difísil pa nos imaginá kuantu doló el a sinti, pero kisas ta mas difísil ainda pa imaginá e alegria ku el a sinti tres dia despues di esei. E milager di mas grandi den historia a tuma lugá, esta, e resurekshon di Hesus. Pero esei no ta tur, Maria a sinti un goso profundo tambe ora Hesus a aparesé na Santiago, su ruman parti di mama, ora Santiago tabata su so. (1 Korintionan 15:7) Esaki a touch kurason di Santiago i Hesus su otro rumannan parti di mama. Dikon nos sa esei? Pasobra despues nan a kuminsá kere ku Hesus ta e Kristu. No a dura hopi ku nan a bai reunion kristian huntu ku nan mama i “tabata persistí den orashon.” (Echonan 1:14) Despues di tempu, dos di nan, Santiago i Hudas, a skirbi bukinan di Beibel.

Maria tabata masha kontentu pa mira kon su otro yu hòmbernan a bira kristian fiel

E último biaha ku Beibel ta menshoná Maria ta ora e tabata na reunion huntu ku su yu hòmbernan na momento ku nan tabata hasi orashon. Esta un final magnífiko pa e relato akí di Maria i ki un ekselente ehèmpel el a laga pa nos! Pa motibu di su fe, el a sobrebibí, na moda di papia, e doló di un hinká di spada, i finalmente el a risibí e rekompensa di bida den shelu. Si nos imitá Maria su fe, nos tambe lo sobrebibí kualke doló ku e mundu malu akí por kousa nos, i nos lo risibí un rekompensa mas grandi ku nos por a yega di imaginá.

^ par. 8 E último biaha ku e Evangelionan ta menshoná Hose ta den un insidente ku a tuma lugá ora Hesus tabatin 12 aña. Despues di esei, nan ta papia di Maria i su yunan. I na un okashon nan a yama Hesus “yu di Maria” sin menshoná Hose.—Marko 6:3.

^ par. 8 E seis yunan akí tabata Hesus su rumannan parti di mama, ya ku Hose no tabata Hesus su tata biológiko.—Mateo 1:20.