Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

Man-search ed Biblia o Publikasyon​—Windows

Man-search ed Biblia o Publikasyon​—Windows

Diad search feature na JW Library, sarag moy mananap na salita o grupo na salita ed Biblia odino diad publikasyon.

Tumboken irayan instruksion pian man-search:

 Man-search ed Biblia

Sarag moy man-search na salita odino grupo na salita diad Biblia ya babasaen mo.

Pindoten so Search button; insan i-type so salita ya labay mon anapen. Legan kan manta-type, nanengneng mo ray suggestion. Pindoten so sakey ya suggestion odino say Enter button diad keyboard pian nanengneng iray resulta.

Diad Top Verses, nanengneng iray maslak ya uusaren ya bersikulo ya nan-match ed in-search mo. Diad All Verses, nanengneng so amin ya bersikulo ya nan-match ed in-search mo based impantutumbokan na libro na Biblia. Diad Articles, nanengneng iray nan-match ed in-search mo ya walad introduksion tan ed saray apendise.

No man-type kay pigaran salita, sarag mon i-check so kahon ya Match Exact Phrase pian say ompaway labat et saray eksakton man-match ed in-search mo.

 Man-search ed Publikasyon

Sarag moy man-search na salita odino grupo na salita diad publikasyon ya babasaen mo.

Pindoten so Search button; insan i-type so salita ya labay mon anapen. Legan kan manta-type, nanengneng mo ray suggestion. Pindoten so sakey ya suggestion odino say Enter button diad keyboard pian nanengneng iray resulta.

No man-type kay pigaran salita, sarag mon i-check so kahon ya Match Exact Phrase pian say ompaway labat et saray eksakton man-match ed in-search mo.

 Man-search na Topic

No in-download moy Insight on the Scriptures, sarag moy man-search na topic ya walad Insight. Available iyan feature anggano anton Biblia odino publikasyon so babasaen mo diad app.

Pindoten so Search button; insan i-type so topic ya labay mon anapen. Legan kan manta-type, nanengneng mod saray suggestion iray man-match ya topic ya walad Insight on the Scriptures. Pindoten so topic pian lukasan so artikulo.

Sarayan feature et in-release nen Oktubre 2014 kaibad JW Library 1.3.4, ya compatible ed Windows 8.0 odino ed mas balon bersion. No agmo nanengneng irayan feature, tumboken iray instruksion diad artikulon “Gapoan ya Usaren so JW Library—Windows,” ya walad Sankabaloan Iran Feature.