Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

Gapoan ya Usaren so JW Library​—iOS

Gapoan ya Usaren so JW Library​—iOS

Welcome ed JW Library. Denesinyo iyan app parad pambasa tan panaral na Biblia. Pian na-access mo ray manunan features na app, pindoten iray button ed tab bar diad leksab na screen

Bible

Diad Bible tab, makapanbasa tan makapan-install ka na saray translation na Biblia. Pindoten so libro na Biblia insan numero na kapitulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, nanengneng mo iray paimanod leksab, saray marginal reference, tan arum ya translation na Biblia diad Study pane.

 No mananap kay arum ya teksto, pindoten lamet so Bible tab pian makapawil kad saray libro na Biblia.

Publications

Diad Publications tab, nnanengneng mo ray publikasyon ya babasaen, audio, tan video. Pindoten so publikasyon insan say artikulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, sarag mon nengnengen iray nisitan teksto. Pindoten so nisitan teksto pian nanengneng diad Study pane. Pindoten so link diad Study pane pian makaonla kad bersikulo na Biblia.

 Pian makalukas kay arum ya publikasyon, pindoten lamet so Publications tab pian makapawil kad saray publikasyon.

Daily Text

Pindoten so Daily Text tab pian nanengneng so tekstod sayan agew.

 Meetings

Pindoten so Meetings tab pian nanengneng iray publikasyon ya usaren ed aral diad satan a simba.

 Online

Pindoten so Online pian nanengneng iray link ya onlad saray website tayo.

 Sankabaloan Iran Feature

Lanang mon i-update so gadyet mo pian walad sikay sankabaloan iran feature na JW Library.

Mas marakep no walad sika so sankabaloan ya bersion na iOS ya available parad gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon: https://support.apple.com/en-us/HT204204.

Pian mas mainomay, sarag mon i-set ed automatic app updates so settings na gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon: https://support.apple.com/en-us/HT202180.