Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

Pangiyan tan Pangusar na Saray Bookmark​—Windows

Pangiyan tan Pangusar na Saray Bookmark​—Windows

Diad bookmark ya feature na JW Library, sarag mon ikdan na tanda so anggan anton publikasyon, ya singa panguusar mod ribbon pian tandaan no iner lay babasaen mo ed inimprintan libro. Kada publikasyon ed JW Library et walay 10 bookmark.

Tumboken irayan instruksion parad pangusar na saray bookmark:

 Mangiyan na Balon Bookmark

Sarag mon i-bookmark so sakey ya artikulo o kapitulo, o sakey ya parapo o bersikulo na Biblia.

Pian i-bookmark so sakey ya artikulo o kapitulo, pindoten so Bookmark button. Ompaway iray bookmark parad publikasyon ya nilukasan mo. Pindoten so blankon bookmark pian tandaan so artikulo o kapitulo.

Pian i-bookmark so sakey ya parapo odino bersikulo, pindoten nin unona itan; insan pindoten so Bookmark button diad context menu.

 Onlad Bookmark

Pian makaonlad bookmark, lukasan so publikasyon ya walay bookmark, TAN lukasan so App Commands bar, insan pindoten so Bookmark button. Pindoten so bookmark ya labay mon nanengneng.

 I-manage Iray Bookmark Mo

Sarag mon i-delete o salatan so inyan mon bookmark.

  • Pian i-delete so sakey ya bookmark, lukasan so App Commands bar, pindoten so Bookmark button, insan pindoten so More button ya walad abay na bookmark ya labay mon i-delete. Pindoten so Delete.

  • Pian salatan so bookmark, lukasan so App Commands bar, insan pindoten so Bookmark button, insan pindoten so More button ya walad abay na bookmark ya labay mon salatan. Pindoten so Replace. Nasalatan so in-bookmark mo. Mausar iya no labay mon tandaan so publikasyon ya babasaen mo. Singa bilang, nausar mo iya diad inagew-agew ya panagbasam na Biblia.

Sarayan feature et in-release nen Agosto 2014 kaibad JW Library 1.3, ya compatible ed Windows 8.0 odino ed mas balon bersion. No agmo nanengneng irayan feature, tumboken iray instruksion diad artikulon “Gapoan ya Usaren so JW Library—Windows,” ya walad Sankabaloan Iran Feature.