Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

Gapoan ya Usaren so JW Library​—Windows

Gapoan ya Usaren so JW Library​—Windows

Welcome ed JW Library. Denesinyo iyan app parad pambasa tan panaral na Biblia. Pian na-access mo ray manunan features na app, pindoten iray button ed tab bar ya walad bandad leksab na screen.

 Home

Diad Home view, nanengneng mon tampol so Biblia tan publikasyon ya lanang mon uusaren. Nanengneng mo met so sankabaloan iray publikasyon tan say teksto ed sayan agew.

 Bible

Diad Bible view, makapanbasa tan makapan-install ka na saray translation na Biblia. Pindoten so libro na Biblia insan numero na kapitulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, nanengneng mo iray paimanod leksab, saray marginal reference, tan arum ya translation na Biblia diad Study pane.

No mananap kay arum ya teksto, pindoten lamet so Bible tab pian makapawil kad saray libro na Biblia.

 Publications

Diad Publications view, nanengneng mo ray publikasyon ya babasaen, audio, tan video. Pindoten so publikasyon insan say artikulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, sarag mon nengnengen iray nisitan teksto. Pindoten so nisitan teksto pian nanengneng diad Study pane. Pindoten so link diad Study pane pian makaonla kad bersikulo na Biblia.

Pian makalukas kay arum ya publikasyon, pindoten so Publications tab pian makapawil kad saray publikasyon.

 Daily Text

Pindoten so Daily Text tab pian nanengneng so teksto ed sayan agew.

 Online

Pindoten so Online pian nanengneng iray link ya onlad website mi.

 Sankabaloan Iran Feature

Lanang mon i-update so gadyet mo pian walad sikay sankabaloan iran feature na JW Library.

Mas marakep no walad sika so sankabaloan ya bersion na Windows ya available parad gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon:

Pian mas mainomay, sarag mon i-set ed automatic app updates so settings na gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/automatic-app-updates-help.