Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

Gapoan ya Usaren so JW Library​—Android

Gapoan ya Usaren so JW Library​—Android

Welcome ed JW Library. Denesinyo iyan app parad pambasa tan panaral na Biblia. Na-access mo ray manunan features na app diad navigation drawer. Pian nalukasan so navigation drawer, i-swipe ed kawigi na screen o pindoten so Menu button ya walad kawigi diad bandad tagey.

 Bible

Diad Bible view, makapanbasa tan makapan-install ka na saray translation na Biblia. Pindoten so libro na Biblia insan numero na kapitulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, nanengneng mo iray paimanod leksab, saray marginal reference, tan arum ya translation na Biblia diad Study pane.

No mananap kay arum ya teksto, lukasan so navigation drawer tan pindoten lamet so Bible pian makapawil kad saray libro na Biblia.

 Publications

Diad Publications view, nanengneng mo ray publikasyon ya babasaen, audio, tan video. Pindoten so publikasyon insan say artikulo pian nigapom so manbasa. Legan kan manbabasa, sarag mon nengnengen iray nisitan teksto. Pindoten so nisitan teksto pian nanengneng diad Study pane. Pindoten so link diad Study pane pian makaonla kad bersikulo na Biblia.

Pian makalukas kay arum ya publikasyon, lukasan so navigation drawer tan pindoten lamet so Publications pian makapawil kad saray publikasyon.

 Daily Text

Lukasan so navigation drawer, tan pindoten so Daily Text pian nanengneng so tekstod sayan agew.

 Online

Diad Online section na navigation drawer, wala ray link ya onlad saray website tayo.

 Sankabaloan Iran Feature

Lanang mon i-update so gadyet mo pian walad sikay sankabaloan iran feature na JW Library.

Mas marakep no walad sika so sankabaloan ya bersion na Android ya available parad gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon: https://support.google.com/nexus/answer/4457705.

Pian mas mainomay, sarag mon i-set ed automatic app updates so settings na gadyet mo. Nengnengen iyan link parad kaaruman ya impormasyon: https://support.google.com/googleplay/answer/113412.