Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

I-download tan I-manage Iray Publikasyon​—iOS

I-download tan I-manage Iray Publikasyon​—iOS

Nilasus iran libro, brosyur, tract, tan video so sarag mon basaen tan bantayan diad JW Library anggano agka aka-connect ed Internet.

Tumboken irayan instruksion pian i-download tan i-manage iray publikasyon:

 Man-download na Publikasyon

Sarag moy man-download na anggan pigaran publikasyon ya labay mon basaen tan aralen offline.

  • Pindoten so Publications pian nanengneng iray publikasyon.

  • Pindoten so Languages button pian nanengneng so amin ya lenguahe ya wala ray available ya publikasyon. Manpili na lenguahe ya labay mon nengnengen. Saray lenguahen lanang mon uusaren et walad unaan. No labay moy man-search na lenguahe, i-type so ngaran na lenguahe.

Walay pigaran paraan pian nanengneng iray publikasyon ed JW Library.

Diad By Type ya seksion, wadia ray publikasyon ed pinilim ya lenguahe ya pinan-iiba iray parehon klase na publikasyon, singa saray libro, tract, o video. No pindoten moy sakey ya klase na publikasyon, walay ompaway ya kaaruman ya pampilian, singa Say Panag-bantayan no anton taon o saray kategorya na video. Pindoten so All Types pian makapawil ed saray klase na publikasyon.

Diad What’s New ya seksion, nanengneng no anto ray balo ya nayarin i-download diad pinilim ya lenguahe.

Saray publikasyon ya agni ni-download et walaan na cloud icon. Pindoten so publikasyon pian ni-download itan. No in-download mo la itan ed gadyet mo, naandi so cloud icon. Pindoten lamet so publikasyon pian nabasam itan.

Diad Downloaded ya seksion, nanengneng so amin ya in-download mon publikasyon ed anggan anton lenguahe. Sarag mon i-sort itan ed Frequently Used, Rarely Used, o Largest Size.

I-delete so Publikasyon

 Sarag mon i-delete so sakey ya publikasyon no agmo la itan kailangan odino pian naaruman so storage space mo.

Pindoten so Publications, insan pindoten so sakey ya klase na publikasyon (singa bilang, Books) pian nanengneng iray publikasyon. Diad publikasyon ya labay mon i-delete, pindoten so More button; insan pindoten so Delete.

No kailangan mon aruman so storage space mo, sarag mon i-delete iray publikasyon ya matalag mon uusaren odino balbaleg. Pindoten so Publications tab, insan onlad Downloaded ya seksion; insan i-sort itan ed Rarely Used o Largest Size. I-delete iray publikasyon ya agmo la kailangan.

I-update so Publikasyon

 No maminsan, walay update ed sakey ya publikasyon ya in-download mo.

Nanengneng so refresh icon ed publikasyon ya walay update to. No pindoten mo so publikasyon, walay nabasam ya message ya in-update itan ya publikasyon. Pindoten so Download pian na-update, o pindoten so Later pian basaen so datin in-download mo.

No labay mon nanengneng no wala ray update ed saray in-download mon publikasyon, lukasan so navigation drawer; pindoten so Publications. No walay update, nanengneng so Pending Updates ya seksion. Pindoten itan pian ompaway so amin ya kailangan ya i-update. Pindoten so publikasyon pian i-update itan, o pindoten so Update All button pian i-download so amin ya update.

Sarayan feature et in-release nen Pebrero 2015 kaibad JW Library 1.4, ya compatible ed iOS 6.0 odino ed mas balon bersion. No agmo nanengneng irayan feature, tumboken iray instruksion diad artikulon “Gapoan ya Usaren so JW Library​—iOS,” ya walad Sankabaloan Iran Feature.