Onlad karga

Onlad saray karga

JW LIBRARY

I-customize so Pambasa​—Windows

I-customize so Pambasa​—Windows

Wala ray features ed JW Library pian mas na-enjoy moy pambasam. Pian nanengneng irayan features, i-right-click o i-swipe paleksab pian nalukasan so App Commands bar.

Sarag mon pindoten so More button pian na-access moy arum ya function ed app bar.

Tumboken irayan instruksion pian i-customize so pambasam:

 Umanen so Lenguahe

Sarag mon umanen so lenguahe na babasaen mon kapitulo o artikulo.

  • Pindoten so Languages button pian nanengneng moy amin ya lenguahe ya available so pahina ya babasaen mo. Say lenguahe ya lanang mon uusaren et walad unaan. Nanengneng met dia iray simplified edition na The Watchtower. No labay moy man-search na lenguahe, i-type so ngaran na lenguahe.

  • Saray lenguahe ya agni ni-download et walaay cloud icon. Pindoten so lenguahe pian ni-download so publikasyon. No ni-download mo lay publikasyon ed gadyet mo, naandi so cloud icon. Pindoten lamet so lenguahe pian basaen itan.

 Umanen so Kabaleg na Text

Sarag mon umanen so kabaleg na text depende ed labay mo.

Pindoten so Text Settings button; insan i-adjust itan no labay mon pabalegen o pamelagen so text. Saya la so kabaleg na text ya nanengneng ed amin ya publikasyon ed app.

 Image o Text View

Wala ray artikulo ya nayarin walad image o text view. Pindoten so matukoy ya button pian umanen so view.

  • Image View: Diad image view, say pahina et mipara ed walad printed. Labay na arum iyan usaren ed saray publikasyon ya singa say songbook, ya wala ray nota to ed image view.

  • Text View : Diad text view, walay link na saray nisitan teksto ya nayarin pindoten tan nanengneng dia so kabaleg na text ya inyadjust mo.

 Open in Online Library

Pindoten so Open in .Online Library pian say pahinan babasaen mo et nalukasan ed Watchtower ONLINE LIBRARY.

 I-customize Iray Biblia

No pindoten moy sakey a nisitan teksto ed publikasyon, ompaway iray bersikulo. Pindoten so Customize button ed leksab na saray bersikulo pian napilim no dinan ed saray in-download mon translation na Biblia so labay mon ipila.

Pindoten so Add o Remove button no labay mon ipila o ag-ipila so translation. I-drag iray Biblia ya patagey o paleksab ed labay mon pantutumbokan.

Nengnengen so “Pan-download tan Pangusar ed Saray Biblia​—Windows” pian aralen no panon so nawalaan na arum nin Biblia diad JW Library.

Sarayan feature et in-release nen Marso 2015 kaibad JW Library 1.4, ya compatible ed Windows 8.1 odino ed mas balon bersion. No agmo nanengneng irayan feature, tumboken iray instruksion diad artikulon “Gapoan ya Usaren so JW Library—Windows,” ya walad Sankabaloan Iran Feature.