Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon Tayon Natulongan Iray Mankaukolan

No Panon Tayon Natulongan Iray Mankaukolan

“KAYARI na eleksion, walay agawan gulo ya inggapo na saray atalon partido, kanian apilitan iray agagi ya taynan iray kaabungan da,” so kuan nen François, elder ed sakey ya mairap a bansa. “Ngalngali anggapoy naakan tan tambal, tan no wala bilang so nasaliw, mabmabli balet. Nankapot iray bangko, tan naupotan odino off-line iray ATM.”

Saray agagid branch office et tampol ya angi-deliver na pundo tan suplay ed saray agagi ya temporaryon nanayam ed nanduruman Kingdom Hall diad bansa. Saray manlalaban ya grupo et angiyan na checkpoint ed dalan, balet lapud amta ran neutral iray Tasi, maslak et padadalanen da ray luluganan na branch.

“Nen paonla kamid sakey a Kingdom Hall, wala ray lalakin pinaputokan day van ya kawalaan mi,” so kuan nen François. “Balet anggapoy nakna ed sikami. Nen anengneng mi ya walay sundalon manbaktik paarap ed sikami ya walay awit ton paltog, imbuelta mi so van, tan amawil kamin tampol ed branch. Misalsalamat kamid si Jehova ta anggapoy arisgod sikami. Diad tinmumbok ya agew, saramay 130 ya agagin wadman ed saman a Kingdom Hall et linmad agmapeligron pasen. Say arum et linmad branch office, tan inasikaso mi espiritual tan materyal ya pankaukolan da anggad ayari lay gulo.”

“Akaawat so branch office na dakel a sulat ya nanlapud agagi ed interon bansa tan imbalikas day pisasalamat da,” so kuan nen François. “Lapud intulong na agagi ed nanduruman pasen, mas binmaleg so talek dad si Jehova.”

Diad onia ran panaon na gulo tan kalamidad, agtayo ibabagad saray agagi ya “napetangan tan napesel kayo komon.” (Sant. 2:15, 16) Imbes, gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon iter so materyal ya pankaukolan da. Ontan so ginawa na saray disipulo nen inmunan siglo. Nen akabatan dan walay onsabin eras, ‘nandesisyon iran mangipawit na tulong ed saray agagin manaayam diad Judea, kada sakey ed sikara unong ed nasarag to.’—Gawa 11:28-30.

Bilang lingkor nen Jehova, maliket tayon tulongan iray totoon mankaukolan ed materyal. Balet wala met so pankaukolan dad espiritual. (Mat. 5:3) Pian namoria dan kaukolan da itan tan niiter itan ya pankaukolan da, ingganggan nen Jesus iray papatumbok to ya manggaway babangatan. (Mat. 28:19, 20) Uusaren tayoy panaon, biskeg, tan kaykayarian tayo pian nagawaan itan. Tan bilang sakey ya organisasyon, uusaren tayoy arum ya donasyon pian ontulong ed materyal, balet manunan uusaren tayo itan parad Panarian tan ed pangipulong na maong a balita. Panamegley na satan et ipapanengneng tayoy panangarod Dios tan ed totoo.—Mat. 22:37-39.

Saray onsusuportad sankamundoan a kimey na Saray Tasi nen Jehova et makaseguro ya say donasyon da et nauusar ed duga tan sankaabigan ya paraan. Sarag mo kasin tulongan iray agagim ya mankaukolan? Kasin labay moy onsuportad kimey a panaggaway babangatan? No on, “agmo abalaen [o isisiblet] so maong ed saray kanepegan to, sano wala ed pakayari na limam so panggawa.”—Uli. 3:27.