Onlad karga

Onlad saray karga

 INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

“Singa Ak Pagong—Kaibak a Lanang so Abung Ko”

“Singa Ak Pagong—Kaibak a Lanang so Abung Ko”

DIAD siameran agew ya impasyan kampanya na panagpulong nen Agosto/Setyembre 1929, masulok ya 10,000 ya agagi so akibiang diad interon United States. Manga 250,000 ya libro tan bokleta so nipalima ra. Kaibad saray nampulong so manga sanlibon colporteur. Agaylay indakel da! Imbaga na Bulletin * ya “singa agnapanisiaan” so intriple na bilang na saray payunir manlapud 1927 anggad 1929.

Diad bandad sampot na 1929, nankaproblemad pinansyal so United States. Nen Oktubre 29, 1929—a tinawag ya Black Tuesday—inmabeban maong iray presyo ed New York Stock Exchange ya lapud satan et naapektoay ekonomya na interon mundo. Sayan agawa et tinawag ya Great Depression. Alugi so dakel a bangko. Naapektoan met so agrikultura. Nansara iray angkabaleg ya pabrika. Minilyon so naandiay trabaho. Nen 1933, saray abung ed U.S. ya naimbargo et asabi toy 1,000 kada agew.

Antoy ginawa na saray walad sigpot panaon ed sayan krisis? Say sakey a solusyon et abung ya nandalig. Luganan odino trailer itan ya ginawan abung. Lapud anggapoy abang tan buis to, agmasyadon magastos, kanian dakel so akapantultuloy ed panagpayunir. * Tan no kombension, atan met lay singa magmaliw ya hotel da. Nen 1934, angiter so Bulletin na detalyadon instruksion no panoy panggawa na melag balet komportablen luganan ya abung a walay water system to, lutoan, nakupit ya katri, tan insulator parad panaoy ambetel.

Inggapo na saray madiskarten agagi so panggaway luganan ya abung. “Anggapoy eksperiensya nen Noe ed pampaalagey na biong,” so imbaga nensaman nen Victor Blackwell, “tan anggapo met so eksperiensyak odino amtak ed panggaway house trailer.” Et akapanggawa met balet!

House car ya ilugan ed baloton ombaliw ed ilog legay nepnep ed India

Walay house car di Avery tan Lovenia Bristow. “Singa ak pagong—kaibak a lanang so abung ko,” so kuan nen Avery. Kaiba dan nampayunir si Harvey tan Anne Conrow, ya say dingding na house trailer da et pineketay tar paper. Mampatplag iratan kada onalis ira. “Anggapo ni akanengneng na onman a klase na trailer nensaman,” so kuan nen Avery, “tan anggapo lay nanengneng mon singa onman natan!” Anggano onmay kipapasen da, inkuan nen Avery ya say sanasawan Conrow tan duaran anak dan laki so “sankaliketan a pamilyan nanengneng mo.” Insulat nen Harvey Conrow: “Agkamin balot kinmulang, tan alikna mi maaron panangasikaso nen Jehova legan kamin manlilingkor ed sikato.” Kalabas na pigaran taon, sayan pamilya et nanaral ed Gilead tan niasain irad Peru bilang misionero.

Payunir met so sanasawan Giusto tan Vincenza Battaino. Balet nen nanlukon si Vincenza, ginawa ran abung so 1929 Model A Ford ya truck a nagmaliw ya “singa balibalin hotel” no ikomparad tent ya datin nanayaman da. Anggan sanen wala lay anak da, intultuloy da nin siansiay kimey ya labalabay da—pupulongan da iray Italyanon manaayam ed United States.

 Madengedengel iray totoo ed maong a balita. Wala ray mairap so bilay da tan anggapoy trabaho da kanian ngalngali ag-ira makapandonasyon. Balet, mangiiter iray nanduruman produkto kasalat na literatura. Walay duaran payunir ya akapangilistay 64 ya klase na produkton inter na saray interesado. Amay listaan da et “singa imbentaryo na garita.”

Walay akatongtong nen Fred Anderson ya dumaralos ya labay toy mangala na saray libro tayo tan bilang kasalat et inter toy salming nen nanay to. Diad basil ya farm, walay lakin interesado ed literatura tayo balet say kuan to et, “Anggapoy salming ko balet.” Kanian inter la nen Fred imay salming pian makabasa iyan laki tan maliket ya angiter na donasyon parad saray libro tan ed samay salming.

Walay awi-awit nen Herbert Abbott ya melag a kulongay manok diad luluganan to. Sano walay mandonasyon na talora odino apatiran manok, ilako tod tindaan, insan to la panggasolina imay nanlakoan to. Kasin asali dan ngalngali anggapo lay isaliw da? “On a,” so kuan nen Herbert, “balet agkami tinmunda lapud satan. Basta walay gasolinay luluganan mi, ituloy mi labat, ta walay pananisia tan talek mid si Jehova.”

Say talek ed si Jehova tan mabiskeg ya determinasyon so rason no akin ya asarag na saray lingkor to irayan mairap a panaon. Aminsan, nen walay maksil ya bagyo, pinmaway a tampol ed trailer da si Maxwell tan Emmy Lewis. Dugaruga labat so imbatik da ta nagugunoyan et anengneng dan apataan itan na kiew kanian apaldua. “Ag-iraya amatundad sikami,” so insulat nen Maxwell. “Amta min nagawan-nagawa iratan, balet agmin balot ninonot so ontunda. Dakel ni kimey ya nepeg a gawaen, tan labay min gawaen itan.” Agkinmapuy so liknaan di Maxwell tan Emmy, tan diad tulong na kakaaro da et inapiger day trailer da.

Diad sarayan mairap ya panaon natan, ipapanengneng met na minilyon iran masetseseg a Tasi nen Jehova so ontan ya masakripisyon espiritu. Singa saray payunir nensaman, determinado tayo met ya itultuloy so pampulong anggad ibaga nen Jehova ya asumpal lay kimey.

^ par. 3 Natan et tatawagen ya Ministeryo Tayo ed Panarian.

^ par. 5 Nensaman, dakel ed saray payunir so agmantratrabaho. Abebay ala da ed saray literatura tan uusaren da iray kontribusyon ya naaawat da parad pambilay dan simpli.