ONLIING! No. 4 2016 | No Panon Mon Napasalan so Maong

Nalilikas mo man odino andi, saray napapasalan mo et walay epekto tod bilay mo balanglan maong o makapuy.

MANUNAN ARTIKULO

No Panon Mon Napasalan so Maong

Seguradom ya saray napasalan mon gawaen et pankaabigan mo aliwan pankaugsan mo.

MANUNAN ARTIKULO

1 Gawaen No Anto Labat so Sarag Mo

Agmo bastabasta napasalan so maong tan nitunda so bisyom. Nengnengen no panon mon niyuna iray sankaimportantian.

MANUNAN ARTIKULO

2 Isipen so Walad Kaliberliber Mo

Miulop kad saramay makatulong ed sikan manggaway dugan desisyon.

MANUNAN ARTIKULO

3 Agka Onsusuko

Anggano naiirapan kan napasalan so maong tan nitunda so bisyom, agka onsusuko!

Antoy Ibabaga na Biblia ed Homoseksualidad?

Kasin ibabaga na Biblia ya mauges iray homoseksual ya kagagawa? Kasin susuportaan na satan so homophobia?

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon Kan Makapan-adjust ed Pananguman

Agnaiwasan so pananguman. Nengnengen no panon ya akapan-adjust so arum ed saray pananguman.

LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Kyrgyzstan

Saray Kyrgyz et marespeton totoo tan maasikaso ed saray bisita. Anto ray kustombre na saray pamilya da?

SAY EBAT NA BIBLIA

Itsura

Lapud media tan fashion industry, maslak ya totoo et aliwa lan balanse so iisipen da ed itsura.

WALA KASI NANDESINYO?

Say Bilay na Piyaes

Nikadkaduma so bilay na sarayan makapakelaw ya insekto ta pigaran simba labat iran ompaway ed kada 13 odino 17 taon.

Arum nin Walad Online

No Panon ya Napaliisan so Pankolkol

Kasin lanang kayon mankokolkol nen asawam? Aralen no panon ya makatulong iray prinsipyod Biblia ed ulopan yon sanasawa.

Ibaga na Saray Kabataan No Akin ya Manisia Rad Dios

Diad sayan taloran-minuton video, ipaliwawa na saray tinedyer no antoy akakombinse ed sikara ya walay Dios ya nanggawa ed amin a bengatla.