Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Itsura

Itsura

Say balansin pakanengneng ed itsura et walay epekto tod bilay.

Akin ya naliliketan tayon makanengneng na magana o guapo?

Anggad natan et mairap ya nipaliwawa ya sarag na utek tayo ya ibiig so balibali o marakep ya nengnengen. Ag-ibabaga na Biblia no panon, balet naamtaan tayo ditan no akin: pinalsa itayo na Dios unong ed indengan to. (Genesis 1:27; Eclesiastes 3:11) Ginawa to met so komplikadon laman tayo, ya makapakelaw so itsura tan usar na kada parte. Oniay imbaga ed Dios na sakey a managsulat na kansion nensaman: “Idayew ta ka lapud diad makapadinayew a paraan et makapakelkelaw so inkagawak.”—Salmo 139:14.

Balet natan, maslak ya totoo et aliwan balanse so pakanengneng da ed itsura. Epekto itan na fashion industry tan say media. Base ed libron Body Image, diad impanaral ed kultura na Europe tan America, naamtaan ya parad sikara et “sankaimportantian ya basiyan so marakep ya itsura pian nibagan walay kana na sakey a too.” Balet no akapokus tayo labat ed pisikal, nibaliwala tayo imay mas importante—say walad puso.—1 Samuel 16:7.

Diad dakel ya kultura, iisipen na totoo ya importantin maong so itsura tan sex appeal

Iisipen met na dakel ya importantin maong so sex appeal, lalo la ed saray bibii. Base ed 2007 ya report na American Psychological Association (APA), “diad amin lawarin klase na media, mapatpatnag ya nenengnengen iray bibii base ed sex appeal da.” Bibilinen itayo na Biblia ya agtayo papaimpluensyaan ed saya—tan walay maabig ya rason!—Colosas 3:5, 6.

“Komon ta say pamarakep yo et aliwan samay nanengneng . . . , noagta say peteg ya inkatoo ed dalem na puso a say pamarakep to et agnaderal, salanti, mareen tan maulimek ya espiritu, a mabmabli ed pakanengneng na Dios.”—1 Pedro 3:3, 4.

Akin ya nepeg tayon magmaliw a balanse?

Say ibabaga na arum: “No walay itsuram, ipantam!” Inreport na APA ya diad saray kultura ya ontan so kanonotan na dakel a totoo, iisipen na saray bibiin tinedyer tan anggan saray manmarmarikit ni labat ya “naaakit ed sikara so arum” tan “nenengnengen ira na arum tan susukaten so inkatoo da base ed itsura da.” Delikado itan. Diad tua, nagmaliw itan ya baleg a problema ed komunidad tan makapuy met so  epekto tod laman, ya unong ed APA et nayarin manresulta ed “nanduruman problema ed emosyon.” Nayarin say sakey et masyadon aburido tan “kabusol to ni ingen so sarili to . . . , agmakapangan o masibasiba, abebbebay pakanengneng tod sarili to, tan na-depress.”

“Ekal mod pusom iray makapagonigon a bengatla, tan ipulisay mo ray bengatlan mauges ed laman mo, ta say inkatobonbalo tan kaksilan et andi-kakanaan.”—Eclesiastes 11:10.

Panon tayon nipanengneng so balansin kanonotan?

Ibabaga na Biblia ya balanse odino ‘limpio so kanonotan’ mo no masimpit ka. (1 Timoteo 2:9) Saray totoon masimpit et agda ipapasirayew so itsura da tan aliwan satan so sankanonot da. Ibabaga met na Biblia ya labay na Dios ya mapaabeba itayo. (Miqueas 6:8) Saray mapaabeba et balanse so pakanengneng dad sarili da. Iisipen da met so liknaan na arum kanian labalabay tan rerespetoen da ra. Tan sankaimportantian ed amin, naaawat day pabor na Dios. Ontan met, nawalaan ira na tuan kakaaro tan nayarin makalmo ira na napiasawaan ya aglabat interesado ed pisikal noagta labay ton maliket tan legay bilay so paniba ra.

Dakel sirin so rason no akin ya bibilinen itayo na Biblia ya onnengneng ed “inkatoo ed dalem na puso.” (1 Pedro 3:3, 4) Say ganggana ya walad dalem et ag-onkupas. Diad tua et mas ondakep ni diad ilabas na panaon! “Say uban et korona na karakpan sano walad dalan na inkatunong,” kuan na Proverbio 16:31. Kanian anggan antoy edad tayo, no unoren tayoy sankaabigan ya bilin na Biblia, nawalaan itayo na ganggana ya ag-onkupas, walay respeto tayod sarili tayo, tan kontento tayo.

“Say limgas et makapalikdo, tan say ganggana et onkukupas, balet say biin ontatakot ed si Jehova et narayew.Proverbio 31:30.