Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NO PANON MON NAPASALAN SO MAONG

3 Agka Onsusuko

3 Agka Onsusuko

Imbaga na sakey ya eksperto ya 21 agew labat so kaukolan pian napasalan mo so labay mon gawaen. Balet diad tua, base ed research, saray arum et mas maples ya manguman tan saray arum et mas mabayag. Kasin lapud satan et onsuko ka la?

Singa bilang: Labay mon napasalan so man-exercise ya mamitlo ed sakey simba.

  • Diad unonan simba, amitlo kan nan-exercise.

  • Diad komaduan simba, amidua labat.

  • Diad komatlon simba, amitlo lamet.

  • Diad komapat ya simba, aminsan labat.

  • Diad komaliman simba, amitlo lamet, tan manlapud saman et tuloytuloy la kada simba.

Limaran simba antis mon apasalan so man-exercise. Singa abayag awa? Balet no apasal ka la, balibali liknaan mo ta walay nagagawaan mon maong.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet.”Proverbio 24:16.

Bibilinen itayo na Biblia ya agtayo onsusuko. Say importante et naynay tayon ombabangon anggano maminpiga tayon natumba.

Say importante et naynay tayon ombabangon anggano maminpiga tayon natumba

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

  • Agmo iisipen ya no agmo agawaan ya aminsan et agmo lan balot nagawaan. Tandaan ya walan wala ray pakadismayaan mo.

  • Nonot mo ra may panaon ya duga so ginawam. Alimbawa, no labay mon mas marakep so pitongtong mod ananak mo, tepetan moy sarilim: ‘Kapigan la may eyagan ko lawari so ana’ko balet ta apigilan koy sarilik? Anto la may ginawak? Panon ko kasin nagawaan lamet?’ Makatulong iratan ya tepet pian say pampokusan mo et saramay agawaan mo, aliwan saramay agmo agawaan.

Labay mo nin naamtaan so arum ya prinsipyo ed Biblia ya makatulong pian nasarag mo ray problema, magmaliw ya maliket so pamilyam, tan naliknam so tuan liket? Mitongtong kad saray Tasi nen Jehova, odino nengnengen so website mi ya jw.org.