Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

No Panon Mon Napasalan so Maong

No Panon Mon Napasalan so Maong
  • NEN tinmanol so alarm clock nen Austin, makakaugip ni. Balet binmangon ya tampol, insulong toy jogging pants to ya imparaan to la nen labi ni, insan la nan-jogging—sakey taon to lan gagawaen itan ya mamitlo ed sakey simba.

  • Nankolkol si Laurie tan say asawa to. Mansyodot ya maong kanian batik ed kusina, angalay sakey supot ya chocolate tan inupot to—ontan ya lanang so gagawaen to no onsyosyodot.

Antoy pamparehoan nen Austin tan Laurie? Nalilikas da man o andi, no anto may apasalan da, sikatoy gagawaen da.

Sika ey? Kasin wala ray labay mon napasalan ya pankaabigan mo? Ompan labay moy man-exercise ya regular, onugip ya masakbay, odino lanang ya nakumusta iray kapamilyam.

Balet ompan wala met so bisyom ya labay mo lan itunda, singa say panagsigarilyo, sobran panangan na junk food, odino sobran panag-Internet.

Tua, mairap ya itunda so sakey a bisyo. Say kuan da, say bisyo et singa komportablin kama no ambetel: balibali ondukol balet mair-irap so ombangon!

Anto sirin so makatulong pian saray napasalan mon gawaen et pankaabigan mo aliwan pankaugsan mo? Nengnengen so taloran makatulong ya base ed saray prinsipyo na Biblia.