Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ibabaga na Biblia ed Homoseksualidad?

Antoy Ibabaga na Biblia ed Homoseksualidad?

DIAD dakel ya bansa, pandedebatian ni no kasin iyabuloy da so gay marriage. Balet nen 2015, indeklara na Supreme Court na United States ya legal la itan ed bansa ra. Kanian dinmakerakel so manse-search na sayan topic diad Internet. Sakey ed saray sankamanunaan ya tepet da et, “Antoy ibabaga na Biblia ed gay marriage?”

Anggapoy espisipikon ibabaga na Biblia ed legal ya karapatan na parehon laki odino parehon bii ya mankasal. Balet say mas importantin tepet, Antoy ibabaga na Biblia ed homoseksualidad?

Iisipen na dakel a totoo ya amta day ebat ed satan anggano agda ni inaral so Biblia. Mankokontraan balet so ibabaga ra! Ibabaga na arum ya say Biblia et kabkabusol to ray homoseksual. Balet wala ray mangibabaga ya nabasad Biblia ya “arom so kaparam a too,” kanian aabuloyan na satan so amin ya klase na seksual ya kagagawa.—Roma 13:9.

ANTOY IBABAGA NA BIBLIA?

Parad sika, dinan ed saraya so tua?

  1. Ibabaga na Biblia ya mauges iray homoseksual ya kagagawa.

  2. Kokonsintien na Biblia iray homoseksual ya kagagawa.

  3. Susuportaan na Biblia so homophobia (say pambusol ed saray homoseksual odino aliwan patas ya panagtrato ed sikara).

EBAT:

  1. TUA. Ibabaga na Biblia: “Saray lalakin manggagaway homoseksualidad . . . et agda natawir so Panarian na Dios.” (1 Corinto 6:9, 10) Sayan prinsipyo et para met ed bibii.—Roma 1:26.

  2. TILA. Ibabangat na Biblia ya say sex et para labat ed laki tan bii ya sanasawa.—Genesis 1:27, 28; Proverbio 5:18, 19.

  3. TILA. Anggano ibabaga na Biblia ya mauges iray homoseksual ya kagagawa, agto susuportaan so pambusol, panmaltrato, odino anggan anton krimen ya gagawaen ed saray homoseksual.—Roma 12:18. [1]

 Antoy Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova?

Manisia iray Tasi nen Jehova ya say pangunor ed prinsipyo na Biblia so sankaabigan ya paraan na kabibilay, tan atan so gagawaen da. (Isaias 48:17) [2] Kanian aglabay na saray Tasi nen Jehova so amin ya mauges ya seksual a kagagawa, kaiba lay homoseksualidad. (1 Corinto 6:18) [3] Atan so desisyon da, tan karapatan da itan.

Uunoren na saray Tasi nen Jehova so Golden Rule kanian say panagtrato da ed arum et no antoy labay da ya pantrato met ed sikara

Anggaman ontan, gagawaen na saray Tasi nen Jehova so anggaay nayarian dan “mikareenan ed amin a totoo.” (Hebreo 12:14) Anggano aglabay na saray Tasi iray homoseksual a kagagawa, agda ipipilit ed arum so papanisiaan da, ag-ira mibibiang ed saray krimen ya gagawaen ed saray homoseksual, tan agda met panliketan no walay nabalitaan dan ontan. Uunoren na saray Tasi nen Jehova so Golden Rule kanian say panagtrato da ed arum et no antoy labay da ya pantrato met ed sikara.—Mateo 7:12.

Kasin Susuportaan na Biblia so Pambusol ed Saray Homoseksual?

Wala ray mangibabaga ya susuportaan na Biblia so pambusol ed saray homoseksual, tan saramay manguunor ed ganggan na Biblia et panatiko. Ibabaga da ya ‘say Biblia et insulat nen panaon ya saray totoo et kulang na pakatalos. Natan et aawaten tayo la so amin a totoo antokaman so lahi, bansa, tan seksualidad ya labay da.’ Parad sikara, say pambusol ed homoseksualidad et mipara ed pambusol ed saray totoon dumay lahi da. Duga kasi itan? Andi. Akin ey?

Lapud walay pandumaan na pambusol ed homoseksual a kagagawa tan pambusol ed homoseksual ya too. Ibabaga na Biblia ya nepeg ya respetoen na saray Kristiano so amin a klase na totoo. (1 Pedro 2:17) [4] Balet aglabay ya ibaga na satan a nepeg ya awaten na saray Kristiano so amin lan kagagawa.

Singa onia ’tan ay: Parad sika et makapuy ed laman so panagsigarilyo tan kabkabusol mo ni ingen. Panon to no walay katrabahom ya mansisigarilyo? Kasin nibaga ya kulang kay pakatalos ta parad sika et makapuy so panagsigarilyo balet parad sikato et andi? Kasin labay ya ibaga na satan ya bubusolen moy katrabahom? No piliten to ka ya awaten so panagsigarilyo, agta sikato so kulang na pakatalos tan panatiko?

Uunoren na saray Tasi nen Jehova iray ganggan ed Biblia. Agda labay iray kagagawa ya isesebel na Biblia. Balet agda babalawen o bubusolen iray totoo ya say kagagawa ra et duma ed sikara.

Kasin Masyadon Istrikto so Biblia?

Panon to iramay totoon walaay homoseksual iran liknaan? Kasin wala lan talaga itan ed genes da? No ontan, agta masyado tayon istrikto no ibaga tayon mauges no gawaen day pipilaleken da?

Anggapoy ibabaga na Biblia no akin a wala ray totoon say liknaan da et homoseksual. Anggaman ontan, nabasa ditan ya wala ray kagagawan talagan mairap ya umanen. Balet pian napaliket tayoy Dios, ibabaga na Biblia ya wala ray kagagawan nepeg tayon paliisan, kaibad satan iray homoseksual ya kagagawa.—2 Corinto 10:4, 5.

Say kuan na arum, masyadon istrikto so Biblia. Balet no ontan, singa da met ibabaga ya nepeg tayon gawaen iray pipilaleken tayo odino importantin maong iray seksual ya pilalek kanian ag-itan nepeg ya labanan tan agtayo sarag ya labanan. Balet iikdan itayo na Biblia na dignidad diad impangibaga ton sarag tayon labanan iray pilalek tayo. Aliwan singa saray ayep, sarag tayoy mandesisyon ya aggawaen so pipilaleken tayo.—Colosas 3:5. [5]

Singa onia lamet ’tan ay: Ibabaga na saray eksperto ya wala ray ugalin nisipor la manlapud inkaugaw. Singa bilang, say sakey ya too et misasanok. Anggapoy espisipikon nabasa ed Biblia ya sengegan na satan, balet ibabaga na Biblia ya wala ray totoon “mipepetang  so ulo” da tan “misasanok.” (Proverbio 22:24; 29:22) Anggaman ontan, ibabaga met na Biblia: “Tundaan moy manpasnok tan paliisan moy onsanok.”—Salmo 37:8; Efeso 4:31.

Dakel so onkompormi ed satan ya bilin na Biblia tan agda ibaga ya masyado itan ya istrikto ed saramay totoon misasanok. Diad tua, anggan saray eksperto ya manisian nisipor lad too so ugalin misasanok et manggagaway paraan pian natulongan iray totoo ya kontrolen so ontan ya ugali da.

Manisia iray Tasi nen Jehova ya amin ya kagagawan kontra ed estandarte na Biblia et sarag ya kontrolen, anggan say pan-sex na laki tan bii ya aliwan sanasawa. Dugaruga ed saratan ya amin so ibabaga na Biblia: “Nepeg ya amtaen na kada sakey ed sikayo no panon ton kontrolen so dilin laman to unong ed kasantosan tan kagalangan, ya aliwan diad maagum tan agnakontrol a pantintindek ed sekso.”—1 Tesalonica 4:4, 5.

“Ontan so Arum ed Sikayo Nensaman”

Saramay nagmaliw a Kristiano nen inmunan siglo et nandurumay apalabas da tan kabibilay da, tan say arum ed sikara et talagan inuman day bilay da. Alimbawa, binitla na Biblia iramay “manggagaway seksual ya imoralidad, saray mandadayew ed idolo, saray mikakalugoran, saray lalakin padadaeg ed homoseksual a kagagawa,” tan inyarum to: “Ontan so arum ed sikayo nensaman.”1 Corinto 6:9-11.

Nen imbaga na Biblia ya “ontan so arum ed sikayo nensaman,” kasin labay ton ibaga ya saramay intunda da lay homoseksual iran kagagawa et agla ran balot akaliknay homoseksual ya pilalek? Andi, ta imbaga met na Biblia: “Mantultuloy kayon manakar unong ed espiritu pian agyon balot gawaen so pilalek na laman.”—Galacia 5:16.

On, ag-ibabaga na Biblia ya say sakey ya Kristiano et aglan balot makaliknay mauges ya pilalek. Imbes, ibabaga na satan ya sarag ton pilien ya aggawaen itan ya pilalek. Lalabanan na saray Kristiano so ontan iran pilalek, ya agda itan sankanonot pian ag-onsabi ed punto ya gawaen da so pipilaleken da.—Santiago 1:14, 15. [6]

Ibabaga sirin na Biblia ya walay pandumaan na liknaan tan kagagawa. (Roma 7:16-25) Say toon walaan na homoseksual ya liknaan et sarag ton kontrolen no antoy nonoten to, no panon ya sarag ton labanan so arum ya mauges ya pilalek, singa bilang no natutukson onsanok, mikalugoran, tan man-agum.—1 Corinto 9:27; 2 Pedro 2:14, 15.

Anggano uunoren na saray Tasi nen Jehova iray ganggan ed Biblia, agda ipipilit ed arum so papanisiaan da. Agda met sasalien ya umanen iray ganggan ya manproprotekta ed karapatan na totoon say kabibilay da et duma ed sikara. Say mensahen ipupulong na saray Tasi nen Jehova et pankaabigan na amin, tan labalabay dan ibaga itan ed siopaman ya ondengel.—Gawa 20:20.

^ 1. Roma 12:18: “Mikareenan kayod amin a totoo.”

^ 2. Isaias 48:17: “Siak si Jehova a Dios mo, say mangibabangat ed sika pian nagunggonaan ka.”

^ 3. 1 Corinto 6:18: “Ibatikan yoy seksual ya imoralidad!”

^ 4. 1 Pedro 2:17: “Igalang yoy amin a klase na totoo.”

^ 5. Colosas 3:5: “Kanian, patey yo ray kabiangan na laman yo nipaakar ed seksual ya imoralidad, karutakan, agnakontrol a pantintindek ed sekso.”

^ 6. Santiago 1:14, 15: “Nasusubok so kada sakey sano sikatoy nasagyat tan natangguyor na dilin pilalek to. Tan say pilalek, sano nanlukon, iyanak toy kasalanan.”