Onlad karga

Onlad saray karga

“Malinlinew tan Mabisbiskeg a Simbolo”

“Malinlinew tan Mabisbiskeg a Simbolo”

DIAD gilig na Motoyasu River ed Hiroshima, Japan, akaalagey ni anggad natan so sakey ya ageray a bilding manlapu la nen 1945. Akin et agda inapiger diad linmabas ya ngalngali 70 taon?

Sayan taloran grado a bilding ya gawad bricks tan semento et asumpal ya impaalagey nen 1915 tan uusaren ya exhibition hall parad negosyo. Balet anguman itan nen Agosto 6, 1945, diad 8:15 na kabuasan. Diad saman, say sankaunaan ya atomic bomb ya inusar ed guerra et impelag tan sinmabog ed manga 550 metro diad tagey na syudad, diad petek lawari na exhibition hall. Inatey ya tampol so amin ya walad loob na satan. Balet saray akeran lusek tan padir na bilding et akaalagey ni anggad natan.

Satan et “malinlinew tan mabisbiskeg a simbolo na sankagrabian ya armas ya ginawa na too,” so inkuan na sakey ya artikulo na UNESCO. * Nen 1996, say bilding et inyarum ed UNESCO World Heritage List tan atawag ya Hiroshima Peace Memorial.

Makapaermen ta ag-apatunda na ontan iran pakanodnonotan iray guerra, ya mabetbet et lapud inkamakasarili, nasyonalismo, tan pambubusolan na lahi, relihyon, o tribu. Balet, agla kasi manampot iray guerra?

Ibabaga na Biblia ya say Dios et ‘patundaen toy bakal [o guerra] ed interon mundo; puteren to ray pana, deralen to ray pika, tan poolan to ray samper.’ (Salmo 46:9, Maung a Balita) Ontan met, ekalen na Dios so uley na too tan isalat toy gobierno to ed interon mundo—say Panarian na Dios ya si Jesu-Kristo so manuley bilang “Ari na saray arari.”Apocalipsis 11:15; 19:16.

Diad satan a panaon, agla kaukolan iray pakanodnonotan ed guerra. Saray apalabas a bengatla—saray mamapaermen tan mamapasakit na liknaan tayo natan—et ‘agla nanonotan.’Isaias 65:17.

^ par. 4 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.