Onlad karga

Onlad saray karga

Melmelag Balet Mamata!

Melmelag Balet Mamata!

MASLAK et ibaga ran cute; parad arum et makapalek. Andurukey tan mabeng iray sali to, pino so bago to, baleg tan malitlitnew iray mata to. Manga 12.5 sentimetro so karukey na laman to, tan manga 114 gramo so belat to. Antam no anto itan? Atan may tarsier!

Nengnengen tayo pan maong so sakey ya klase na saya, say Philippine tarsier. Singa masyadon baleg parad laman to so mata, layag, lima, sali, bikking, tan ikol to. Balet no nengnengen a maong so nikadkaduman itsura to, manbilib tayod inkadesinyo to.

PAKADNGEL: Sarag ya ikupit, ibuskag, tan igalaw na tarsier so maim-impis ya layag to pian narengel so anggan makalkalnan tanol. Say maksil a pakadngel to et ontutulong pian naiwasan to ray onatakid sikato a singa say pusa, tan uusaren to met pian makarel na kanen to. No ambilunget la, i-detect toy tanol na saray tabuney, kurkuryat, sibaweng, siwit, tan patang. Insan to ilingaw so ulo to ed panlalapuan na tanol pian nanengneng na muldagat iran mata to so kanen to.

KAPEPEKET: Adesinyo so lima na tarsier pian makapeket ed maimpis iran sanga. Saray nguro na gamet to et makapal tan nan-gilit a singa saray gulis ed dalig. Anggano nanaugip so tarsier, kaukolan toy ompeket a maong. Nan-gilit met so silong na andukey ya ikol to kanian makapansiansia ed posisyon to anggad kabangon to.

 PAKANENGNENG: Anggapo lay arum ya mammal ya balbaleg so mata to parad laman to. Diad tua, say sakey labat ya mata na tarsier et baleg ni nen say utek to! Agnaigalaw na tarsier so mata to; akanengneng labat ya diretso. Kasin makapuy iyan inkadesinyo to? Andi, ta sarag to met ya ipeyes so ulo to anggad beneg—pakawanan man o pakawigi.

KAGAGALAW: Say andurukey ya sali na tarsier et makalukso na anggad 6 metro—masulok ya 40 beses nen say kabaleg to! No manerel na kanen to, onlukso tan seguradon naasigta toy pandegkem ed biktima to.

Matalag so tarsier ya nabilay no akakulong ta masiba ray mabilay ya insekto tan agda labay so pabembenan. Balet labalabay nin siansia na saray Pilipino iyan nikadkaduman pinalsa. Amin lawarin parte na laman na sayan mamata ya pinalsa et makapabilib.