ONLIING! Enero 2015 | Saray Kaukolan Mon Naamtaan ed Sakit ed Isip

Grabe so epekto na sakit ed isip, akin balet et dakel a totoo ya walay sakit dad isip et agmanpapadoktor?

MANUNAN ARTIKULO

Saray Kaukolan Mon Naamtaan ed Sakit ed Isip

Siameran nagawaan yo pian nasarag so sakit ed isip.

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Kaibad saray topic: ayep ya sankarukeyay bilay, naeekatan lay sakey a kabkabat ya dayat, tan say panaon ya sankarakelay naaatakid puso.

TULONG PARAD PAMILYA

No Mantitila so Anak Mo

Antoy nepeg mon gawaen no mantitila so anak mo? Ipaliwawa na sayan artikulo so bilin na Biblia ya ontulong ed sikan ibangat ed anak mo ya importante so pangibagay tua.

Melmelag Balet Mamata!

Say sakey labat ya mata na sayan pinalsa et baleg ni nen say utek to.

ISTORYAY BILAY

Awalaan Ak na Ilalo Nen Kakkaukolan Ko

Lapud aksidente, aparalisay Miklós Aleksza nen 20 años to. Panon ya akatulong so Biblia ed sikato pian nawalaay tuan ilalo ya walay mas maliket ya arapen?

SAY EBAT NA BIBLIA

Imahen

Kasin angusar iray inmunan Kristiano na imahen ed panagdayew da?

“Malinlinew tan Mabisbiskeg a Simbolo”

Akin et agla inapiger so ageray a bilding manlapu nen 1945 diad Hiroshima, Japan? Basaen so nipaakar ed sayan nikadkaduman bilding tan no antoy koneksion tod saray sipan na Biblia ya nagawad arapen.

Arum nin Walad Online

Magmaliw ya Maong tan Maiter

Bantayan no panon ya mas maliket si Caleb tan Sophia nen nagmaliw iran maiter ed sakey tan sakey.