Onlad karga

Onlad saray karga

 TULONG PARAD PAMILYA | PAMABALEG NA ANANAK

No Mantitila so Anak Mo

No Mantitila so Anak Mo

NO AKIN YA MAIRAP

Manggagalaw so limay taon ya anak mo diad biek ya kuarto. Insan biglan walay naksit! Binmatik ka tan anengneng moy anak mo ya walad abay na apisit ya vase. Antam lay agawa ta mapatpatnag ed lupa to.

“Sikay akapisit na vase?” mamapasnok kan nantepet.

“Andi, aliwan siak!” so inyebat ton tampol.

Mantitila lamet so limay taon ya anak mo. Manaburido ka kasi?

NO ANTOY NEPEG MON NAAMTAAN

Amin ya panagtila et mauges. Ibabaga na Biblia ya aglabay na Dios a Jehova so “matila a dila.” (Uliran 6:16, 17) Diad Ganggan ya inter ed Israel, nadusa so siopaman ya tilaan toy arum.Levitico 19:11, 12.

Balet aliwan amin ya panagtila et parepareho. Wala ray tila ya makapasakit, ginagala itan pian deralan so arum. Wala ra balet so makapantila lapud abigla ra, nayarin apilitan iran mantila pian ag-ira nabaingan o nadusa. (Genesis 18:12-15) Amin ya panagtila et mauges, say arum balet et mas ambelat. No nantila so anak mo, ikonsideram so edad to tan no akin ya agto imbagay tua.

Ibangat moy anak mo legan ya ugaw ni. “Say pangibaga na tua, lalo la no mairap itan ya gawaen, et importantin naaralan na ugugaw,” so insulat nen Dr. David Walsh. “Say maabig a relasyon et akadependid talek ed sakey tan sakey, balet satan a talek et deralen na pantila.” *

Agka masyadon manaaburido. No nantilay anak mo, agto labay ya ibagan magmamaliw lan mauges. Tandaan, ibabaga na Biblia: ‘Inkatoo na saray ugugaw so panggawa ray aliwa.’ (Probirbio 22:15, Maung a Balita) Diad arum ya ugugaw, napatnagan itan ed panagtila da. Nayarin gagawaen da itan pian ag-ira nadusa. Importante sirin no antoy gawaen mo.

 NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

Talosan no akin ya mantitila so anak mo. Kasin natatakot ya nadusa? Kasin agto labay ya nadismaya ka? No manggagaway istorya pian pabiliben iray kakaaro to, kasin gagawaen to itan lapud agto ni nibiig so tua tan istorya labat? No natatalosan mo no akin ya mantitila so anak mo, antam no panon mon ipetek.—Prinsipyod Biblia: 1 Corinto 13:11.

No maminsan, imbes ya mantepet, ibagam lay agawa. Diad samay eksena ed gapo, amta la na ina so agawa, balet mamapasnok ton tinepetan so anak to: “Sikay akapisit na vase?” Ompan natatakot so ugaw ed ina to kanian nantila. Balet panon to no imbes ya mantepet, imbaga la na ina ya: “Agi, apisit moy vase!” No imbaga to lan tampol so agawa imbes ya nantepet, agla natuksoy anak ton mantila tan natulongan toy anak ton naynay a mangibagay tua.—Prinsipyod Biblia: Colosas 3:9.

Ibagam ya naliliketan ka no angibagay tua. Normal ed saray ugugaw ya labay dan paliketen so ateng da, kanian sambot mo itan a pankanawnawa. Ipaamtam ed anak mo ya importantid pamilya yo so pangibagay tua, kanian iilaloan mon agmantila.—Prinsipyod Biblia: Hebreos 13:18.

Ipaliwawam ed anak mo ya deralen na panagtila so talek, tan no naderal itan, no onsublay ya walay ibaga to, ompan agda la panisiaan. Idayew mo no mangibabaga na tua pian itultuloy ton ipanengneng so maong ya ugali. Singa bilang, sarag mon ibaga ya, “Makakaliket ak ta ibabagam so tua.”

Magmaliw kan alimbawa. Siempre, agmo nailaloan ya magmaliw a matua so anak mo no narerengel to ka ya mangibabagan “Ibagam ya anggapo ak dia” no agmo labay so mitongtong ed telepono odino “Agak mantrabaho natan ta mansasakit ak” anta labay mo labat so manrelaks.—Prinsipyod Biblia: Santiago 3:17.

Usar moy Biblia. Saray prinsipyo tan tuan istorya ed Biblia et mangibabangat na inkamatua. Say libron Manaral Manlapud Sankamaongan a Managbangat ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova et ontulong pian nipurek mod anak mo iray prinsipyo na Biblia. Nabasad kapitulo 22 so tema ya “No Akin ya Ag-itayo Mantila.” (Nengnengen so kahon ya “ Sakey a Libro ya Makatulong ed Anak Mo.”)

^ par. 11 Inala ed libron “No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.”