Josue 23:1-16

23  Ket naaramid adu nga aldaw kalpasan a ni Jehova impaayanna ti Israel iti inana+ manipud kadagiti amin a kabusorda iti intero nga aglikmut, idi a ni Josue lakayen ken aduanen iti aldaw,+  a ni Josue inayabanna ti intero nga Israel,+ dagiti lallakayna ken dagiti pannakaulona ken dagiti ukomna ken dagiti opisialna,+ ket kinunana kadakuada: “No maipapan kaniak, lakayakon, aduanakon iti aldaw.  Ket no maipapan kadakayo, nakitayo amin nga inaramid ni Jehova a Diosyo kadagitoy amin a nasion maigapu kadakayo,+ agsipud ta ni Jehova a Diosyo ti makiruprupak idi maipaay kadakayo.+  Kitaenyo, intudingko kadakayo dagitoy a nasion a nabati kas tawid maipaay kadagiti tribuyo babaen ti panagbibinnunot,+ ken amin dagiti nasion a ginessatko,+ manipud Jordan agingga iti Dakkel a Baybay iti lelennekan ti init.+  Ket ni Jehova a Diosyo isu ti nagtultuloy a namagtalaw kadakuada iti sanguananyo,+ ket inikkatanna ida iti sanikua maigapu kadakayo, ket tinagikuayo ti dagada, kas iti inkari kadakayo ni Jehova a Diosyo.+  “Ket masapul a bumilegkayo unay+ a mangsalimetmet ken mangaramid iti isuamin a naisurat iti libro+ ti linteg ni Moises babaen ti saanyo a pulos iyaadayo iti dayta nga agturong iti makannawan wenno iti makannigid,+  babaen ti saanyo a pulos iseserrek kadagitoy a nasion,+ dagitoy a nabati kadakayo. Ket dikay dakamaten ti nagnagan dagiti diosda+ wenno uray agsapata babaen kadakuada,+ dikay met agserbi kadakuada wenno agruknoy kadakuada.+  No di ket ni Jehova a Diosyo ti rumbeng a kaptenyo,+ kas iti inaramidyo agingga itoy nga aldaw.  Ket ni Jehova pagtalawennanto dagiti dadakkel ken mannakabalin a nasion iti sanguananyo.+ (No maipapan kadakayo, awan ti tao a nakapagtakder iti sanguananyo agingga itoy nga aldaw.)+ 10  Maysa laeng a tao kadakayo ti mangkamatto iti sangaribu,+ agsipud ta ni Jehova a Diosyo isu ti makiruprupak maipaay kadakayo,+ kas iti inkarina kadakayo.+ 11  Ket masapul nga aluadanyo a kankanayon+ dagiti kararuayo babaen ti panagayat ken Jehova a Diosyo.+ 12  “Ngem no tumallikudkayo latta+ ket kumpetkayo iti natedda kadagitoy a nasion,+ dagitoy a nabati kadakayo, ket mangbukelkayo kadagiti pannakiasawa nga aliansa+ kadakuada ken sumrekkayo iti tengngada, ket isuda iti tengngayo, 13  di bumurong a maammuanyo a ni Jehova a Diosyo saannanto nga itultuloy nga ikkatan iti sanikua dagitoy a nasion maigapu kadakayo;+ ket agbalindanto kadakayo a kas palab-og ken kas silo ken kas pannaplit kadagiti bakrangyo+ ken kas sisiit kadagiti matayo agingga a mapukawkayo iti daytoy nasayaat a daga nga inted kadakayo ni Jehova a Diosyo.+ 14  “Ita, adtoy! mapanak ita nga aldaw iti dalan ti intero a daga,+ ket pagaammoyo unay iti amin a pusoyo ken iti amin a kararuayo nga awan napaay a maysa a sao manipud iti amin a naimbag a sasao a sinao kadakayo ni Jehova a Diosyo. Pimmudnoda amin maipaay kadakayo. Awan uray maysa a sao kadakuada ti napaay.+ 15  Ket mapasamakto a, no kasano nga isuamin a naimbag a sao a sinao ni Jehova a Diosyo dimteng kadakayo,+ kasta met nga iyegto kadakayo ni Jehova ti isuamin a dakes a sao agingga a matalipuposnakayo iti daytoy nasayaat a daga nga inted kadakayo ni Jehova a Diosyo,+ 16  gapu iti panangsalungasingyo iti tulag ni Jehova a Diosyo nga imbilinna kadakayo, ken gapu ta napankayo ken nagserbikayo kadagiti sabali a didios ket nagruknoykayo kadakuada.+ Ket sigurado a gumil-ayabto ti pungtot ni Jehova kadakayo,+ ket sigurado a mapukawkayto a sidadaras iti nasayaat a daga nga intedna kadakayo.”+

Footnotes