Binuhatan 5:1-42

5  Apang, ang isa ka tawo nga si Ananias, upod sa iya asawa nga si Safira, nagbaligya sang propiedad  kag likom nga gintago ang bahin sang bili, kag nahibaluan man ini sang iya asawa, kag isa lamang ka bahin ang gindala niya kag ginbutang sa tiilan sang mga apostoles.  Apang si Pedro nagsiling: “Ananias, ngaa ginpaisog ka ni Satanas nga magbinutig sa balaan nga espiritu kag likom nga magtago sang bahin sang bili sang duta?  Indi bala nagapabilin nga imo ini antes mo ini ginbaligya, kag sang nabaligya na ini, indi bala nga hilway ka sa paghimo suno sa imo luyag sa sini? Ngaa gintuyo mo sa imo tagipusuon ini nga buhat? Nagbinutig ka, indi sa mga tawo, kundi sa Dios.”  Sang mabatian ni Ananias ini nga mga pulong natumba sia kag nabugtuan sang ginhawa. Kag hinadlukan gid ang tanan nga nakabati sini.  Apang nagtindog ang lamharon nga mga lalaki kag ginputos nila sia sing mga tela, kag gindala sia sa gua kag ginlubong.  Karon pagligad sang mga tatlo ka oras nagsulod ang iya asawa, nga wala makahibalo kon ano ang natabo.  Si Pedro nagsiling sa iya: “Sugiri ako, ginbaligya bala ninyo nga duha ang duta sa amo nga kantidad?” Nagsiling sia: “Huo, sa amo nga kantidad.”  Gani si Pedro nagsiling sa iya: “Ngaa nagsugtanay kamo nga duha sa pagtilaw sa espiritu ni Jehova? Tan-awa! Ang mga naglubong sa imo bana yara sa ganhaan, kag dalhon ka nila sa gua.” 10  Sa gilayon natumba sia sa tiilan ni Pedro kag nabugtuan sang ginhawa. Sang nagsulod ang mga pamatan-on nakit-an nila nga patay na sia, kag gindala nila sia sa gua kag ginlubong sa tupad sang iya bana. 11  Gani hinadlukan gid ang bug-os nga kongregasyon kag ang tanan nga nakabati sini nga mga butang. 12  Dugang pa, paagi sa mga kamot sang mga apostoles madamo nga tanda kag mga kalatingalahan ang padayon nga ginhimo sa mga tawo; kag tanan sila nagtipon nga may paghiusa sa portiko ni Solomon. 13  Matuod, wala sing iban nga nangisog sa pagbuylog sa ila; apang, ginadayaw sila sang mga tawo. 14  Kag padayon nga nagdugang ang madamo pa nga tumuluo sa Ginuo, mga kadam-an sang mga lalaki kag mga babayi; 15  gani gindala nila ang mga masakiton sa malapad nga mga dalan kag didto ginpahigda nila sila sa gamay nga mga hiligdaan kag mga teheras, agod kon maglabay si Pedro, mahandungan man lang niya ang pila sa ila. 16  Subong man, ang kadam-an gikan sa mga siudad sa palibot sang Jerusalem padayon nga nag-abot sing tingob, nga nagadala sang masakiton nga mga tawo kag mga ginatublag sang di-matinlo nga mga espiritu, kag sila tanan nag-ayo. 17  Apang ang mataas nga saserdote kag ang tanan nga kaupod niya, ang sekta sang mga Saduceo nga nagaluntad sa amo nga tion, nagtindog kag napuno sing kahisa, 18  kag gindakop nila ang mga apostoles kag ginbilanggo sila sa publiko nga bilangguan. 19  Apang sa kagab-ihon ginbuksan sang anghel ni Jehova ang mga ganhaan sang bilangguan, ginpagua sila kag nagsiling: 20  “Lakat kamo kag magtindog sa templo kag padayon nga ihambal sa mga tawo ang tanan nga pinamulong tuhoy sa sini nga kabuhi.” 21  Sang nabatian ini, nagsulod sila sa templo sang nagpamanagbanag kag nagpanudlo. Karon sang nag-abot ang mataas nga saserdote kag ang mga kaupod niya, gintipon nila ang Sanhedrin* kag ang bug-os nga katilingban sang mga tigulang nga lalaki sang mga anak ni Israel, kag nagpasugo sila sa pagkuha sa mga apostoles sa bilangguan. 22  Apang sang nakaabot ang mga opisyal didto wala nila makita ang mga apostoles sa bilangguan. Gani nagbalik sila kag nagsugid, 23  nga nagasiling: “Nakita namon nga nakandaduhan gid sing maayo ang bilangguan kag nagatindog sa mga ganhaan ang mga guardia, apang sang pagbukas namon wala kami sing nakita nga tawo sa sulod.” 24  Bueno, sang nabatian ini sang kapitan sang templo kag sang puno nga mga saserdote, nagpalibog sila tuhoy sini kon ano ang madangatan sini. 25  Apang may isa ka tawo nga nag-abot kag nagsugid sa ila: “Tan-awa! Ang mga lalaki nga inyo ginbilanggo yara sa templo, nga nagatindog kag nagapanudlo sa mga tawo.” 26  Nian nagkadto ang kapitan upod sa iya mga opisyal kag gindala sila, apang indi sa pakusog nga paagi, kay nahadlok sila nga batuhon sang mga tawo. 27  Gani gindala nila sila kag ginpatindog sila sa Sanhedrin. Kag ang mataas nga saserdote nagpamangkot sa ila 28  kag nagsiling: “Ginmanduan gid namon kamo nga indi na magpanudlo sa sini nga ngalan, apang, yari karon! ginpuno ninyo ang Jerusalem sang inyo panudlo, kag luyag gid ninyo nga kami ang manabat sa dugo sini nga tawo.” 29  Bilang sabat si Pedro kag ang iban pa nga mga apostoles nagsiling: “Dapat namon tumanon ang Dios subong manuggahom sa baylo sang mga tawo. 30  Ang Dios sang aton mga katigulangan nagbanhaw kay Jesus, nga inyo ginpatay paagi sa paglansang* sa iya sa usok. 31  Ginbayaw sang Dios ining isa sa iya tuo subong Pangulo nga Ahente kag Manluluwas, agod ang Israel maghinulsol kag makabaton sang kapatawaran sang mga sala. 32  Kag kami mga saksi sa sini, kag amo man ang balaan nga espiritu, nga ginhatag sang Dios sa mga nagatuman sa iya subong manuggahom.” 33  Sang nabatian nila ini, naakig gid sila kag luyag nila nga patyon ang mga apostoles. 34  Apang may isa ka tawo nga nagtindog sa Sanhedrin, si Gamaliel nga isa ka Fariseo kag isa ka manunudlo sang Kasuguan nga ginatahod sang tanan nga tawo, kag nagsugo sia nga paguaon anay sing makadali ang mga lalaki. 35  Kag nagsiling sia sa ila: “Mga tawo sang Israel, mag-andam kamo tuhoy sa inyo ginabuko nga himuon sa sini nga mga lalaki. 36  Halimbawa, sang nagligad lang nagtindog si Teudas, nga nagasiling nga sia isa ka tawo nga prominente, kag mga apat ka gatos ka lalaki ang nagbuylog sa iya grupo. Apang ginpatay sia, kag ang tanan nga nagasunod sa iya naglinapta kag wala na batia. 37  Madason sa iya nagtindog si Judas nga taga-Galilea sa mga adlaw sang pagparehistro, kag ginpasunod niya ang mga tawo sa iya. Apang ina nga tawo napatay, kag ang tanan nga nagasunod sa iya nag-alaplaag. 38  Gani, sa karon nga kahimtangan, nagasiling ako sa inyo, Indi ninyo paghilabti ini nga mga lalaki, kundi pabay-i ninyo sila; (bangod, kon ini nga buko ukon ini nga buhat gikan sa mga tawo, mapukan ini; 39  apang kon ini gikan sa Dios, indi ninyo sila mapukan;) sa baylo, basi masapwan pa kamo nga nagapakig-away mismo sa Dios.” 40  Bangod sini namati sila sa iya, kag ginpatawag nila ang mga apostoles, ginbunal sila, kag ginmanduan sila nga mag-untat na sa paghambal sa ngalan ni Jesus, kag ginbuy-an sila. 41  Busa, naghalin sila sa atubangan sang Sanhedrin, nga nagakasadya bangod ginkabig sila nga takus pakahuy-an tungod sa iya ngalan. 42  Kag adlaw-adlaw sa templo kag sa mga balay padayon sila nga wala nagauntat sa pagpanudlo kag sa pagbantala sing maayong balita tuhoy sa Cristo, si Jesus.

Footnote

Bin 5:21 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.
Bin 5:30 * Sa literal, “pagbitay.”