Binuhatan 18:1-28

18  Sa tapos sini nagbiya sia sa Atenas kag nagkadto sa Corinto.  Kag nakita niya ang isa ka Judiyo nga si Aquila, nga tumandok sang Ponto kag bag-o lang nag-abot halin sa Italya, kag ang iya asawa nga si Priscila, bangod nagmando si Claudio sa tanan nga Judiyo nga magbiya sa Roma. Gani nagkadto sia sa ila  kag bangod pareho sila sing palangitan-an nagdayon sia sa ila puluy-an, kag nagpangabudlay sila, kay ang ila palangitan-an amo ang paghimo sing tolda.  Apang, nagapamulongpulong sia sa sinagoga kada adlaw nga inugpahuway kag nagabuyok sa mga Judiyo kag mga Griego.  Karon, sang nagdulhog si Silas kag si Timoteo gikan sa Macedonia, nangin masako gid si Pablo sa pagbantala sing pulong, nga nagapanaksi sa mga Judiyo agod pamatud-an nga si Jesus amo ang Cristo.  Apang sang padayon sila nga nagpamatok kag nagpakalain, ginwaswas niya ang iya panapton kag nagsiling sa ila: “Ang inyo dugo mangin sa inyo ulo. Matinlo ako. Sugod karon makadto ako sa mga tawo sang mga pungsod.”  Gani nagbiya sia didto kag nagsulod sa balay sang tawo nga si Titio Justo, nga isa ka sumilimba sang Dios, kag ang iya balay nagatambi sa sinagoga.  Apang si Crispo nga nagadumala nga opisyal sang sinagoga nangin tumuluo sa Ginuo, kag subong man ang iya bug-os nga panimalay. Kag madamo sa mga taga-Corinto nga nakabati ang nagtuo kag nagpabawtismo.  Kag sang kagab-ihon ang Ginuo nagsiling kay Pablo paagi sa palanan-awon: “Indi ka magkahadlok, kundi padayon ka nga maghambal kag indi ka maghipos, 10  bangod ako kaupod mo kag wala sing tawo nga magasalakay sa imo agod halitan ka; kay may madamo ako nga tawo sa sini nga siudad.” 11  Gani nagpabilin sia didto sing isa ka tuig kag anom ka bulan, nga ginatudlo sa ila ang pulong sang Dios. 12  Karon sang si Galio ang proconsul* sa Acaya, ang mga Judiyo tingob nga nagtindog batok kay Pablo kag gindala sia sa lingkuran nga hukmanan, 13  nga nagasiling: “Ini nga tawo nagabuyok sa mga tawo nga simbahon ang Dios sa paagi nga supak sa kasuguan.” 14  Apang sang si Pablo buot na magtikab sang iya baba, nagsiling si Galio sa mga Judiyo: “Kon ini isa gid ka sayop ukon malaut nga buhat sang kalainan, O mga Judiyo, may rason ako nga magbatas sing mapailubon sa inyo. 15  Apang kon ini mga kasuayon sa mga pulong kag mga ngalan kag sa inyo kasuguan, kamo na ang bahala sa sini. Indi ko luyag mangin hukom sa sini nga mga butang.” 16  Nian gintabog niya sila gikan sa lingkuran nga hukmanan. 17  Gani gindakop nila tanan si Sostenes nga nagadumala nga opisyal sang sinagoga kag ginbunal sia sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan. Apang wala gid magpasilabot si Galio sa sini nga mga butang. 18  Apang, sa tapos makatener sing pila pa ka adlaw, nagpaalam si Pablo sa mga kauturan kag naglayag pakadto sa Siria, kag kaupod niya si Priscila kag si Aquila, kag ginpautdan niya sing malip-ot ang iya buhok sa Cencrea, kay may panaad sia. 19  Gani nag-abot sila sa Efeso, kag ginbayaan niya sila didto; apang nagsulod sia sa sinagoga kag nangatarungan sa mga Judiyo. 20  Bisan pa padayon nga ginpangabay nila sia nga magtener sing malawig pa nga tion, wala sia magsugot 21  kundi nagpaalam sia kag nagsiling sa ila: “Magabalik ako liwat sa inyo, kon kabubut-on ni Jehova.” Kag naglayag sia gikan sa Efeso 22  kag nag-abot sa Cesarea. Kag nagtaklad sia kag nagtamyaw sa kongregasyon, kag nagdulhog sa Antioquia. 23  Kag sang nakapaligad sia sing pila ka tion didto, nagbiya sia kag nagkadto sa nagkalainlain nga duog sa duta sang Galacia kag Frigia, nga nagapabakod sa tanan nga disipulo. 24  Karon nag-abot sa Efeso ang isa ka Judiyo nga si Apolos, nga isa ka tumandok sang Alejandria kag sampaton maghambal nga tawo; kag batid sia sa Kasulatan. 25  Ini nga tawo gintudluan* sang dalanon ni Jehova, kag sanglit nagasilabo sa espiritu, padayon sia nga naghambal kag nagpanudlo sing sibu sang mga butang tuhoy kay Jesus, apang ang pagbawtismo ni Juan amo lamang ang iya nahibaluan. 26  Kag ini nga tawo nagsugod sa paghambal sing maisugon sa sinagoga. Sang nabatian sia ni Priscila kag ni Aquila, ginpaupod nila sia sa ila kag ginpaathag sa iya sing sibu pa ang dalanon sang Dios. 27  Dugang pa, bangod luyag niya magkadto sa Acaya, ginsulatan sang mga kauturan ang mga disipulo, nga nagapalig-on sa ila nga batunon sia sing mainayuhon. Gani sang nag-abot sia didto, daku ang iya nabulig sa mga nagpati tungod sa wala tupong nga kaayo sang Dios; 28  kay mapag-on kag bug-os nga ginpamatud-an niya sing dayag nga sayop ang mga Judiyo, samtang ginpakita niya paagi sa Kasulatan nga si Jesus amo ang Cristo.

Footnote

Bin 18:12 * Tan-awa ang nota sa 13:7.
Bin 18:25 * Ukon, “gintudluan paagi sa hambal.”