Binuhatan 26:1-32

26  Si Agripa nagsiling kay Pablo: “Ginatugutan ka nga maghambal para sa imo kaugalingon.” Nian gin-untay ni Pablo ang iya kamot kag naghambal sa pagpangapin sa iya kaugalingon:  “May kaangtanan sa tanan nga butang nga ginasumbong sang mga Judiyo batok sa akon, Hari Agripa, ginakabig ko ang akon kaugalingon nga malipayon nga himuon ko ang akon pangapin sa imo atubangan sini nga adlaw,  ilabi na gid bangod sampaton ka sa tanan nga kinabatasan kag kasuayon sang mga Judiyo. Gani nagapakiluoy ako sa imo nga pamatian mo ako sing mapailubon.  “Sa pagkamatuod, kon tuhoy sa paagi sang pagkabuhi kutob sa pagkapamatan-on nga ginkabuhi ko halin sa ginsuguran sa tunga sang akon pungsod kag sa Jerusalem, ang tanan nga Judiyo  nga nakakilala sa akon halin sang una nakahibalo, kon luyag nila magpamatuod, nga suno sa labing estrikto nga sekta sang amon porma sang pagsimba nagkabuhi ako nga isa ka Fariseo.  Apang karon tungod sa paglaum sa ginsaad sang Dios sa amon mga katigulangan, nagatindog ako agod hukman;  samtang ang amon napulog-duha ka tribo nagalaum nga maagom ang katumanan sini nga saad paagi sa maukod nga paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iya sa adlaw kag gab-i. Nahanungod sini nga paglaum ginasumbong ako sang mga Judiyo, O hari.  “Ngaa ginahunahuna ninyo nga indi mapatihan nga ang Dios nagabanhaw sang mga patay?  Ako gani mismo naghunahuna gid nga dapat ako maghimo sang madamo nga buhat sang pagpamatok batok sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon; 10  sa katunayan, ginhimo ko ini sa Jerusalem, kag ginbilanggo ko ang madamo sa mga balaan, suno sa awtoridad nga nabaton ko gikan sa puno nga mga saserdote; kag sang patyon na sila, gin-ugyunan ko ini. 11  Kag paagi sa pagsilot sa ila sing madamo nga beses sa tanan nga sinagoga ginpilit ko sila nga sikwayon ang ila pagtuo; kag bangod akig gid ako sa ila, ginhingabot ko pa sila tubtob sa iban nga mga siudad. 12  “Samtang nagapanikasog ako sa sini, sang nagapakadto ako sa Damasco nga may awtoridad kag mga mando gikan sa puno nga mga saserdote, 13  nakita ko sa dalanon sang udtong-adlaw, O hari, ang kapawa gikan sa langit nga labi pa kasilaw sa adlaw nga nagkirab sa palibot ko kag sa palibot sang mga kaupod ko nga nagalakbay. 14  Kag sang natumba kami tanan sa duta, nakabati ako sang tingog nga nagasiling sa akon sa lenguahe nga Hebreo, ‘Saulo, Saulo, ngaa ginahingabot mo ako? Ang padayon nga pagsipa sa mga pangsuntok nagapabudlay sa imo.’ 15  Apang nagsiling ako, ‘Sin-o ka, Ginuo?’ Kag ang Ginuo nagsiling, ‘Ako si Jesus, nga imo ginahingabot. 16  Apang, magbangon ka kag magtindog. Kay sa sini nga katuyuan nagpakita ako sa imo, agod pilion ka subong isa ka alagad kag isa ka saksi sa mga butang nga imo nakita kag sa mga butang nga ipakita ko sa imo may kaangtanan sa akon; 17  samtang ginaluwas ko ikaw gikan sa sini nga katawhan kag gikan sa mga pungsod, nga padalhan ko sa imo, 18  sa pagpamuklat sang ila mga mata, sa pagpaliso sa ila halin sa kadudulman pakadto sa kapawa kag halin sa awtoridad ni Satanas pakadto sa Dios, agod mabaton nila ang kapatawaran sa mga sala kag ang palanublion upod sa mga ginpakabalaan paagi sa ila pagtuo sa akon.’ 19  “Gani, Hari Agripa, wala ako maglapas sa langitnon nga talan-awon, 20  kundi una sa mga yara sa Damasco kag sa mga yara sa Jerusalem, kag sa bug-os nga duta sang Judea, kag sa mga pungsod gindala ko ang mensahe nga dapat sila maghinulsol kag magliso sa Dios paagi sa paghimo sing mga buhat nga takus sa paghinulsol. 21  Bangod sini nga mga butang gindakop ako sang mga Judiyo sa templo kag gintinguhaan nga patyon. 22  Apang, bangod natigayon ko ang bulig nga gikan sa Dios nagapadayon ako tubtob sa sini nga adlaw nga nagapanaksi sa mga kubos kag kadalagkuan, apang wala ako sing ginasiling nga bisan ano kundi ang ginasiling lamang sang mga manalagna kag ni Moises nga mahanabo, 23  nga ang Cristo magaantos, kag subong ang nahauna nga mabanhaw gikan sa mga patay, magabantala sia sang kapawa sa sini nga katawhan kag sa mga pungsod.” 24  Karon sang ginasiling niya ini nga mga butang subong pagpangapin sa iya kaugalingon, si Festo nagsiling sa mabaskog nga tingog: “Nagbuang ka na, Pablo! Ang imo madamo nga tinun-an nagapabuang sa imo!” 25  Apang si Pablo nagsiling: “Wala ako magbuang, Labing Halangdon nga Festo, kundi nagahambal ako sang mga pulong nga matuod kag may maligdong nga hunahuna. 26  Sa katunayan, ang hari, nga sa iya nagapakighambal ako nga may kahilwayan sa paghambal, nakahibalo gid tuhoy sini nga mga butang; kay nagapati ako nga wala sing bisan isa sa sini nga mga butang ang wala niya matalupangdan, kay ini nga butang wala ginhimo sing tago. 27  Nagapati ka bala, Hari Agripa, sa mga Manalagna? Nahibaluan ko nga nagapati ka.” 28  Apang si Agripa nagsiling kay Pablo: “Sa malip-ot nga tion mabuyok mo ako nga mangin Cristiano.” 29  Bangod sini si Pablo nagsiling: “Ginapangabay ko sa Dios nga sa malip-ot ukon sa malawig man nga tion indi lamang ikaw kundi ang tanan man nga nagapamati sa akon karon nga adlaw mangin mga tawo subong man sa akon, luwas lamang sa sini nga mga gapos.” 30  Kag nagtindog ang hari subong man ang gobernador kag si Bernice kag ang mga tawo nga nagalingkod kaupod nila. 31  Apang samtang nagapagua sila naghambalanay sila, nga nagasiling: “Wala sing ginahimo ini nga tawo nga takus sa kamatayon ukon sa mga gapos.” 32  Dugang pa, si Agripa nagsiling kay Festo: “Mabuy-an kuntani ini nga tawo kon wala sia mag-apelar kay Cesar.”

Footnote