Binuhatan 11:1-30

11  Karon nabatian sang mga apostoles kag sang mga kauturan nga yara sa Judea nga ginbaton man sang mga tawo sang mga pungsod ang pulong sang Dios.  Gani sang nag-abot si Pedro sa Jerusalem, ang mga nagasakdag sa pagtuli nagpakigbais sa iya,  nga nagasiling nga nagkadto sia sa balay sang mga tawo nga wala matuli kag nagkaon upod sa ila.  Gani ginsugdan ni Pedro ang pagpaathag sing mga detalye sa ila, nga nagasiling:  “Didto ako sa siudad sang Joppe nga nagapangamuyo, kag nakakita ako sang palanan-awon, nga nagapaubos gikan sa langit ang isa ka suludlan subong sang isa ka malapad nga habol nga lino nga ginatunton paagi sa apat ka pamusod sini, kag naglab-ot ini sa akon.  Sang gintulok ko ini, nakita ko ang mga sapat nga apat sing tiil kag mga sapat nga talunon kag mga sapat nga nagakamang sa duta kag mga pispis sa langit.  Nabatian ko man ang isa ka tingog nga nagsiling sa akon, ‘Tindog ka, Pedro, mag-ihaw kag magkaon!’  Apang nagsiling ako, ‘Indi, Ginuo, bangod wala pa gid sing butang nga nadagtaan ukon di-matinlo nga nagsulod sa akon baba.’  Sa ikaduha nga higayon ang tingog gikan sa langit nagsabat, ‘Indi na pagtawga nga nadagtaan ang mga butang nga natinluan na sang Dios.’ 10  Natabo ini sa ikatlo nga higayon, kag ang tanan ginbatak pabalik sa langit. 11  Subong man, yari karon! sa amo mismo nga tion may tatlo ka tawo nga nag-abot sa balay nga amon gindayunan, kag ginpakadto sila sa akon gikan sa Cesarea. 12  Gani ginsilingan ako sang espiritu nga mag-upod sa ila kag indi gid magduhaduha. Apang nag-upod man sa akon ining anom ka kauturan, kag nagsulod kami sa balay sang tawo. 13  “Ginsugid niya sa amon nga may nakita sia nga anghel nga nagtindog sa iya balay kag nagsiling, ‘Magpadala ka sang mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon nga ginatawag Pedro, 14  kag isugid niya ang mga butang sa imo nga paagi sini maluwas ka kag ang imo bug-os nga panimalay.’ 15  Apang sang nagsugod ako sa paghambal, ang balaan nga espiritu nagkunsad sa ila subong nga nagkunsad man ini sa aton sa ginsuguran. 16  Kag nadumduman ko ang pulong nga ginsiling anay sang Ginuo, ‘Si Juan nagbawtismo sa tubig, apang kamo bawtismuhan sa balaan nga espiritu.’ 17  Busa, kon ginhatag sang Dios sa ila ang amo man nga wala bayad nga dulot subong nga ginhatag niya ini sa aton nga nagapati kay Ginuong Jesucristo, sin-o ako nga magbalabag sa Dios?” 18  Sang nabatian nila ini, nag-ugyon sila, kag ginhimaya nila ang Dios, nga nagasiling: “Kon amo, ginhatagan man sang Dios ang mga tawo sang mga pungsod sing kahigayunan sa paghinulsol agod makatigayon sila sang kabuhi.” 19  Gani ang mga nag-alaplaag bangod sa kapipit-an nga nahanabo may kaangtanan kay Esteban nagpanglakatan tubtob sa Fenicia kag Cipre kag Antioquia, apang wala sila sing ginahambalan sang pulong kundi mga Judiyo lamang. 20  Apang, may pila ka tawo sa ila nga taga-Cipre kag taga-Cirene nga nagkadto sa Antioquia kag nagpahayag sang maayong balita tuhoy kay Ginuong Jesus sa mga tawo nga nagahambal sing Griego. 21  Dugang pa, ang kamot ni Jehova yara sa ila, kag ang madamo nga nangin tumuluo nagliso sa Ginuo. 22  Nabatian sang kongregasyon sa Jerusalem ang tuhoy sa ila, kag ginpadala nila si Bernabe tubtob sa Antioquia. 23  Sang nag-abot sia kag nakita ang wala tupong nga kaayo sang Dios, nagkasadya sia kag nagpalig-on sa ila tanan nga magpabilin nga matutom sa Ginuo upod ang malig-on nga tagipusuon; 24  kay sia maayo nga tawo kag puno sang balaan nga espiritu kag sang pagtuo. Bangod sini, daku nga kadam-an ang nagpati sa Ginuo. 25  Gani nagkadto sia sa Tarso agod pangitaon sing maayo si Saulo 26  kag sang nakita niya sia, gin-upod niya sia sa Antioquia. Sa sulod sang isa ka tuig nagtipon sila upod sa ila sa kongregasyon kag nagpanudlo sa daku nga kadam-an, kag didto sa Antioquia una nga gintawag nga mga Cristiano ang mga disipulo paagi sa pagtuytoy sang Dios. 27  Karon sa amo nga mga adlaw ang mga manalagna nagdulhog sa Antioquia gikan sa Jerusalem. 28  Ang isa sa ila nga si Agabo nagtindog kag nagpahibalo paagi sa espiritu nga malapit na mag-abot ang daku nga tiggulutom sa bug-os napuy-an nga duta; nga natabo gid man sa tion ni Claudio. 29  Gani namat-od ang mga disipulo nga ang tagsatagsa sa ila suno sa iya masarangan, mag-alagad paagi sa pagpadala sing bulig sa mga kauturan nga nagapuyo sa Judea; 30  kag ginhimo nila ini kag ginpadala ini sa mga gulang nga lalaki paagi kay Bernabe kag kay Saulo.

Footnote