Binuhatan 13:1-52

13  Karon sa Antioquia may mga manalagna kag mga manunudlo sa lokal nga kongregasyon, si Bernabe kag si Simeon nga ginatawag Negro, kag si Lucio nga taga-Cirene, kag si Manaen nga gintudluan upod kay Herodes nga manugdumala sang distrito, kag si Saulo.  Samtang nagaalagad sila sing dayag kay Jehova kag nagapuasa, ang balaan nga espiritu nagsiling: “Sa tanan nga tawo, paina para sa akon si Bernabe kag si Saulo para sa buluhaton nga tungod sini gintawag ko sila.”  Nian nagpuasa sila kag nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila kag nagpalakat sa ila.  Gani ini nga mga lalaki, nga ginpadala sang balaan nga espiritu, nagdulhog sa Seleucia, kag halin didto naglayag sila pakadto sa Cipre.  Kag sang nag-abot sila sa Salamis ginbantala nila ang pulong sang Dios sa mga sinagoga sang mga Judiyo. Kaupod man nila si Juan subong alagad.  Sang nalibot na nila ang bug-os nga isla tubtob sa Pafos, nakita nila ang isa ka salamangkero kag butig nga manalagna, isa ka Judiyo nga ang ngalan Bar-Jesus,  kag kaupod sia sang proconsul* nga si Sergio Paulo, nga isa ka maalam nga tawo. Ginpatawag niya si Bernabe kag si Saulo, kay luyag gid niya magpamati sa pulong sang Dios.  Apang si Elimas nga salamangkero (sa katunayan, amo ini ang badbad sang iya ngalan) nagpamatok sa ila kag nagtinguha nga ipahilayo ang proconsul sa pagtuo.  Si Saulo, nga ginatawag man Pablo, nga napuno sing balaan nga espiritu, nagtulok sa iya sing maayo 10  kag nagsiling: “O tawo nga puno sang tanan nga sahi sang pagpangdaya kag sang tanan nga sahi sang kalautan, ikaw nga anak sang Yawa, ikaw nga kaaway sang tanan nga butang nga matarong, indi ka bala mag-untat sa pagpatiko sa matadlong nga mga dalanon ni Jehova? 11  Nian, yari karon! ang kamot ni Jehova yara sa imo, kag mabulag ka, nga indi makakita sang kapawa sang adlaw sa sulod sang pila ka tion.” Sa gilayon, isa ka madamol nga alipuop kag kadulom ang nagtupa sa iya, kag nagdalangdalang sia sa pagpangita sing mga tawo nga magadapit sa iya sa kamot. 12  Sang nakita sang proconsul ang natabo, nangin tumuluo sia, kay nahayanghag sia sa panudlo ni Jehova. 13  Ang mga lalaki, kaupod si Pablo, naglayag karon gikan sa Pafos kag nag-abot sa Perga sa Pamfilia. Apang si Juan nagbiya sa ila kag nagbalik sa Jerusalem. 14  Apang, nagpadayon sila halin sa Perga kag nag-abot sa Antioquia sa Pisidia, kag sa adlaw nga inugpahuway nagsulod sila sa sinagoga kag naglingkod. 15  Sa tapos mabasa sing dayag ang Kasuguan kag ang sinulatan sang mga manalagna, ang nagadumala nga mga opisyal sang sinagoga nagpasugo sa ila, nga nagasiling: “Mga lalaki, mga kauturan, kon may pulong kamo nga makapalig-on para sa katawhan, isiling ninyo ini.” 16  Gani nagtindog si Pablo, nga nagasinyas sang iya kamot, kag nagsiling: “Mga lalaki, mga Israelinhon kag kamo nga nagakahadlok sa Dios, magpamati kamo. 17  Ginpili sang Dios sining katawhan sang Israel ang aton mga katigulangan, kag ginbayaw niya ang katawhan sang tion nga sila nagapuyo subong dumuluong sa duta sang Egipto kag ginpagua niya sila didto paagi sa makusog nga butkon. 18  Kag sa sulod sang mga kap-atan ka tuig ginbatas niya ang ila paggawi sa kahanayakan. 19  Sa tapos malaglag ang pito ka pungsod sa duta sang Canaan, ginbahinbahin niya ang duta sa ila suno sa palanublion: 20  ini tanan sa sulod sang mga apat ka gatos kag kalim-an ka tuig. “Kag sa tapos sini ginhatagan niya sila sing mga hukom tubtob kay Samuel nga manalagna. 21  Apang kutob sadto nagpangayo sila sang hari, kag ginhatag sa ila sang Dios sa sulod sang kap-atan ka tuig si Saul nga anak ni Kis, isa ka lalaki sa tribo ni Benjamin. 22  Kag sang mapahalin sia sang Dios, ginbayaw niya para sa ila si David subong hari, nga tuhoy sa iya nagpamatuod sia kag nagsiling, ‘Nakita ko si David nga anak ni Jesse, isa ka tawo nga kalahamut-an sa akon tagipusuon, nga magahimo sang tanan nga butang nga luyag ko.’ 23  Gikan sa kaliwat sini nga tawo suno sa iya saad ang Dios nagdala sa Israel sang isa ka manluluwas, si Jesus, 24  sa tapos nagbantala sing dayag si Juan, nga una nga nag-abot sa sining Isa, sa tanan nga katawhan sang Israel sang bawtismo subong simbulo sang paghinulsol. 25  Apang samtang ginatuman ni Juan ang iya hilikuton, nagsiling sia, ‘Sin-o ako sa banta ninyo? Indi ako ang isa nga inyo ginahunahuna. Apang, yari karon! may isa nga magakari sunod sa akon nga ang mga sandalyas sa iya mga tiil indi ako takus sa paghubad.’ 26  “Mga lalaki, mga kauturan, kamo nga mga anak sang kaliwat ni Abraham kag ang iban pa sa tunga ninyo nga nagakahadlok sa Dios, ang mensahe tuhoy sini nga kaluwasan ginpadala sa aton. 27  Kay ang mga pumuluyo sang Jerusalem kag ang ila mga manugdumala wala makakilala sining Isa, apang paagi sa ila paghukom gintuman nila ang mga butang nga ginhambal sang mga Manalagna nga ginabasa sing mabaskog sa tagsa ka Adlaw nga Inugpahuway, 28  kag bisan pa wala sila sing makita nga kabangdanan nga takus sa kamatayon, ginpangayo nila kay Pilato nga patyon sia. 29  Karon sang nahimo na nila ang tanan nga butang nga nasulat tuhoy sa iya, ginkuha nila sia sa usok kag ginhamyang sia sa isa ka lulubngan. 30  Apang ginbanhaw sia sang Dios gikan sa mga patay; 31  kag sa sulod sang madamo nga adlaw nakita sia sang mga nag-upod sa iya sa Jerusalem halin sa Galilea, nga karon nangin mga saksi niya sa katawhan. 32  “Gani ginapahayag namon sa inyo ang maayong balita tuhoy sa ginsaad sa mga katigulangan, 33  nga gintuman sing bug-os sang Dios sa aton nga ila mga anak sang ginbanhaw niya si Jesus; subong sang nasulat sa ikaduha nga salmo, ‘Ikaw ang akon anak, ako nangin imo Amay sa sini nga adlaw.’ 34  Kag ang katunayan nga ginbanhaw niya sia gikan sa mga patay kag gintalana nga indi na magbalik sa kaduluntan, nagsiling sia sa sining paagi, ‘Ipakita ko sa inyo ang masaligan nga mahigugmaon nga kaayo nga ginsaad kay David.’ 35  Nian nagsiling man sia sa isa pa ka salmo, ‘Indi mo pagtugutan ang isa nga mainunungon sa imo nga makaagom sang kaduluntan.’ 36  Kay si David nag-alagad sa ginpahayag nga kabubut-on sang Dios sa iya kaliwatan kag nagtulog sa kamatayon kag ginhamyang upod sa iya mga katigulangan kag nakaagom sang kaduluntan. 37  Sa pihak nga bahin, sia nga ginbanhaw sang Dios wala nakaagom sang kaduluntan. 38  “Gani hibalua ninyo ini, mga kauturan, nga paagi sa sining Isa ginabantala sa inyo ang kapatawaran sang mga sala; 39  kag gikan sa tanan nga butang nga sa sini indi kamo mapahayag nga wala sing sala paagi sa kasuguan ni Moises, ang tagsatagsa nga nagapati ginapahayag nga wala sing sala paagi sa sining Isa. 40  Gani pat-ura ninyo nga ang ginsiling paagi sa mga Manalagna indi mahanabo sa inyo, 41  ‘Tan-awa ninyo ini, kamo nga mga mayubiton, kag magkatingala sa sini, kag magkalawala, bangod nagahimo ako sang isa ka buhat sa inyo mga adlaw, isa ka buhat nga indi gid ninyo pagpatihan bisan pa may magsugid sini sing tul-id sa inyo.’” 42  Karon sang naggua sila, naghingyo ang mga tawo nga ihambal ini sa ila sa madason nga adlaw nga inugpahuway. 43  Sang natapos na ang pagtinipon sa sinagoga, madamo sa mga Judiyo kag sa mga proselita nga nagasimba sa Dios ang nagsunod kay Pablo kag kay Bernabe, nga sang nakighambal sa ila nagpalig-on sa ila nga magpabilin nga takus sa wala tupong nga kaayo sang Dios. 44  Sang madason nga adlaw nga inugpahuway nagtipon ang halos bug-os nga siudad sa pagpamati sa pulong ni Jehova. 45  Sang makita sang mga Judiyo ang mga kadam-an, nahisa gid sila kag mapasipalahon nga naghambal batok sa ginpamulong ni Pablo. 46  Gani, si Pablo kag si Bernabe nga nagahambal nga may kaisog nagsiling: “Kinahanglan una nga ihambal sa inyo ang pulong sang Dios. Bangod ginasikway ninyo ini kag ginakabig ang inyo kaugalingon nga indi takus sa kabuhi nga walay katapusan, yari karon! nagaliso kami sa mga pungsod. 47  Sa katunayan, si Jehova nagsugo sa amon sa sini nga mga pulong, ‘Gintangdo ko ikaw subong kapawa sa mga pungsod, agod mangin kaluwasan ka tubtob sa ukbong sang duta.’” 48  Sang mabatian ini sang mga tawo sang mga pungsod, nagkasadya sila kag ginhimaya nila ang pulong ni Jehova, kag ang tanan nga husto nga nahuyog para sa kabuhi nga walay katapusan nangin mga tumuluo. 49  Dugang pa, ang pulong ni Jehova padayon nga ginpalapnag sa bug-os nga duog. 50  Apang ginsugyot sang mga Judiyo ang talahuron nga mga babayi nga nagasimba sa Dios kag ang bantog nga mga lalaki sang siudad, kag ginhingabot nila si Pablo kag si Bernabe kag gintabog sila pagua sa mga dulunan sang siudad. 51  Gintaktak nila ang yab-ok sa ila mga tiil batok sa ila kag nagkadto sa Iconio. 52  Kag ang mga disipulo padayon nga napuno sing kalipay kag balaan nga espiritu.

Footnote

Bin 13:7 * Isa ka gobernador sang probinsia sa Senado sang Roma.