Binuhatan 16:1-40

16  Nag-abot sia sa Derbe kag subong man sa Listra. Kag, yari karon! may isa ka disipulo didto nga ang ngalan Timoteo, nga anak sang isa ka tumuluo nga Judiyo nga babayi apang ang iya amay Griego,  kag maayo ang ginasugid tuhoy sa iya sang mga kauturan sa Listra kag Iconio.  Luyag ni Pablo nga updon ini nga tawo sa iya paglakat, kag gindala niya sia kag gintuli bangod sa mga Judiyo sa amo nga mga duog, kay nahibaluan nila tanan nga ang iya amay isa ka Griego.  Karon samtang nagalakbay sila sa mga siudad ginapaalinton nila sa mga kauturan didto ang mga mando nga ginpamat-uran sang mga apostoles kag sang mga gulang nga lalaki sa Jerusalem nga tumanon.  Busa, ang mga kongregasyon padayon gid nga naglig-on sa pagtuo kag nagdugang sa kadamuon adlaw-adlaw.  Dugang pa, naglibot sila sa Frigia kag sa kadutaan sang Galacia, bangod gindumilian sila sang balaan nga espiritu nga magsugid sang pulong sa distrito sang Asia.  Kag sang nagdulhog sila sa Misia nagtinguha sila nga magkadto sa Bitinia, apang wala sila gintugutan sang espiritu ni Jesus.  Gani nag-agi sila sa Misia kag nagdulhog sa Troas.  Kag sang gab-i nakakita si Pablo sang isa ka palanan-awon: may isa ka lalaki nga taga-Macedonia nga nagatindog kag nagahingyo sa iya kag nagasiling: “Magtabok ka sa Macedonia kag buligi kami.” 10  Karon sang nakita niya ang palanan-awon, gilayon nga nagtinguha kami nga magkadto sa Macedonia, nga nagahinakop nga ang Dios nagtawag sa amon agod ipahayag ang maayong balita sa ila. 11  Busa naglayag kami gikan sa Troas kag nagdiretso pakadto sa Samotracia, apang pagkadason nga adlaw sa Neapolis, 12  kag gikan didto nagkadto kami sa Filipos, isa ka kolonya nga amo ang panguna nga siudad sa distrito sang Macedonia. Nagpabilin kami kag naghinguyang sing pila ka adlaw sa sini nga siudad. 13  Kag sa adlaw nga inugpahuway naggua kami sa gawang sa higad sang suba, diin naghunahuna kami nga may duog nga palangamuyuan; kag naglingkod kami kag nagpakighambal sa mga babayi nga nagtipon. 14  Kag may nagpamati sa amon nga isa ka babayi nga si Lidia, nga manugbaligya sing purpura, nga gikan sa siudad sang Tiatira kag isa ka sumilimba sang Dios, kag ginbuksan ni Jehova ang iya tagipusuon agod talupangdon ang mga ginahambal ni Pablo. 15  Karon sang nabawtismuhan sia kag ang iya panimalay, nagsiling sia nga nagahingyo: “Kon ginakabig ninyo ako nga matutom kay Jehova, magsulod kamo sa akon balay kag magpabilin sa sini.” Kag ginpilit niya kami nga magkadto. 16  Kag natabo nga samtang nagapakadto kami sa duog nga palangamuyuan, ginsugata kami sang isa ka alagad nga babayi nga may espiritu, nga isa ka demonyo sang pagpamakot. Nakahatag sia sang madamo nga kinitaan sa iya mga agalon paagi sa pagpamakot. 17  Ini nga babayi padayon nga nagsunod kay Pablo kag sa amon kag nagsinggit: “Ini nga mga tawo mga ulipon sang Labing Mataas nga Dios, nga nagabantala sa inyo sang dalanon sang kaluwasan.” 18  Padayon niya nga ginhimo ini sa sulod sang madamo nga adlaw. Sang ulihi natak-an na si Pablo sa sini kag nagbalikid sia kag nagsiling sa espiritu: “Ginamanduan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga maggua ka sa iya.” Kag naggua ini sa amo gid nga tion. 19  Nian sang nakita sang iya mga agalon nga ang ila ginalauman nga kinitaan nadula, gindakop nila si Pablo kag si Silas kag ginganoy sila pakadto sa mga manugdumala nga didto sa tiendahan, 20  kag gindala sila sa mga mahistrado sibil kag nagsiling: “Ginagamo gid sini nga mga tawo ang aton siudad, bangod mga Judiyo sila, 21  kag nagabantala sila sang mga kinabatasan nga indi tugot sa kasuguan nga sundon ukon himuon naton, bangod mga Romano kita.” 22  Kag ang kadam-an nagtindog sing tingob batok sa ila; kag gingisi sang mga mahistrado sibil ang ila sampaw nga panapton kag nagsugo nga bunalon sila sing mga bilugon. 23  Sa tapos sila ginbunal sing madamo nga beses, ginbilanggo nila sila, kag ginmanduan ang manugbilanggo nga bantayan gid sila sing maayo. 24  Bangod sang ginmando sa iya, ginbutang niya sila sa nasulod nga bahin sang bilangguan kag ginbutang ang ila mga tiil sa mga pandog. 25  Apang sang mga tungang-gab-i na, si Pablo kag si Silas nagpangamuyo kag nagdayaw sa Dios paagi sa ambahanon; huo, nabatian sila sang mga bilanggo. 26  Hinali lang naglinog sing mabaskog, amo nga ang mga sadsaran sang bilangguan nag-uyog. Dugang pa, ang tanan nga ganhaan hinali nga nagbukas, kag ang mga gapos sang tanan nahubad. 27  Nakabugtaw ang manugbilanggo kag sang makita niya nga nabuksan ang mga ganhaan sang bilangguan, gingabot niya ang iya espada kag buot nga manginmatay, bangod naghunahuna sia nga nakapalagyo ang mga bilanggo. 28  Apang si Pablo nagsinggit sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: “Indi paghaliti ang imo kaugalingon, kay yari kami tanan diri!” 29  Kag nagpangayo sia sang mga suga kag dalidali nga nagsulod, kag nagakurog nga naghapa sa atubangan ni Pablo kag ni Silas. 30  Kag gindala niya sila sa gua kag nagsiling: “Mga Ginuo, ano ang dapat ko himuon agod maluwas?” 31  Nagsiling sila: “Magtuo ka kay Ginuong Jesus kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay.” 32  Kag ginhambal nila ang pulong ni Jehova sa iya kag sa tanan nga yara sa iya panimalay. 33  Kag gin-upod niya sila sa amo nga oras sang kagab-ihon kag ginhugasan ang ila mga pilas; kag gilayon nga ginbawtismuhan ang tanan, sia kag ang iya panimalay. 34  Kag gindala niya sila sa iya balay kag ginhanda ang lamesa para sa ila, kag nagkasadya gid sia upod sa iya bug-os nga panimalay karon nga nagatuo na sia sa Dios. 35  Sang adlaw na, ang mga mahistrado sibil nagpadala sang mga kustable agod magsiling: “Buy-i ini nga mga tawo.” 36  Gani ginbalita sang manugbilanggo kay Pablo ang ila ginsiling: “Ang mga mahistrado sibil nagpadala sang mga tawo agod buy-an kamo nga duha. Busa, gua kamo kag maglakat sa paghidait.” 37  Apang si Pablo nagsiling sa ila: “Ginbunal nila kami sing dayag nga wala pa mapamatbatan, mga tawo nga mga Romano, kag ginbilanggo kami; kag karon paguaon nila kami sing tago? Indi ina mahimo! kundi sila mismo ang magkari kag magpagua sa amon.” 38  Gani ginsugid sang mga kustable ini nga pinamulong sa mga mahistrado sibil. Kag hinadlukan sila sang nabatian nila nga mga Romano ini nga mga tawo. 39  Bangod sini nagkadto sila kag nagpakiluoy sa ila, kag sang mapagua na nila sila ginpangabay nila nga magbiya sila sa siudad. 40  Apang naggua sila sa bilangguan kag nagkadto sa balay ni Lidia, kag sang makita nila ang mga kauturan ginpalig-on nila sila kag naglakat.

Footnote