Binuhatan 22:1-30

22  “Mga lalaki, mga kauturan kag mga amay, pamatii ninyo karon ang pagpangapin ko sa atubangan ninyo.”  (Bueno, sang nabatian nila nga nagahambal sia sa ila sa lenguahe nga Hebreo, labi sila nga naghipos, kag nagsiling sia:)  “Isa ako ka Judiyo, nga natawo sa Tarso sa Cilicia, apang nagbaton sang edukasyon sa sini nga siudad sa tiilan ni Gamaliel, kag gintudluan sang estrikto nga panudlo sang Kasuguan sang mga katigulangan, nga makugi sa Dios subong sa inyo tanan karon nga adlaw.  Kag ginhingabot ko ini nga Dalan tubtob sa kamatayon, nga ginagapos kag ginabilanggo ang mga lalaki kag mga babayi,  subong nga saksi ko sa sini ang mataas nga saserdote kag ang bug-os nga katilingban sang mga tigulang nga lalaki. Nakabaton man ako sang mga sulat gikan sa ila para sa mga kauturan sa Damasco, kag nagkadto ako didto agod ini nga mga tawo madala man nga nagapos sa Jerusalem agod silutan.  “Apang samtang nagalakbay ako kag nagahinampot sa Damasco, sang mga udtong-adlaw, hinali lang nga nagkirab sa palibot ko ang masilaw nga kapawa gikan sa langit,  kag natumba ako sa duta kag nakabati sang isa ka tingog nga nagasiling sa akon, ‘Saulo, Saulo, ngaa ginahingabot mo ako?’  Nagsabat ako, ‘Sin-o ka, Ginuo?’ Kag nagsiling sia sa akon, ‘Ako si Jesus nga Nazaretnon, nga imo ginahingabot.’  Karon ang mga tawo nga kaupod ko nakakita gid sang kapawa apang wala makahangop sa tingog sang isa nga nagahambal sa akon. 10  Nian nagsiling ako, ‘Ano ang himuon ko, Ginuo?’ Ang Ginuo nagsiling sa akon, ‘Magtindog ka, kag magkadto sa Damasco, kag didto isugid sa imo ang tanan nga gintangdo nga himuon mo.’ 11  Apang bangod wala ako sing makita tungod sa kasilaw sang amo nga kapawa, nag-abot ako sa Damasco, nga ginadapit sa kamot sang mga kaupod ko. 12  “Karon si Ananias, isa ka tawo nga masimbahon suno sa Kasuguan, kag maayo ang ginasugid tuhoy sa iya sang tanan nga Judiyo nga nagapuyo didto, 13  nagkari sa akon, kag nagtindog sia sa tupad ko kag nagsiling sa akon, ‘Saulo, utod ko, mapasag-uli ang imo panulok!’ Kag nakita ko sia sa amo mismo nga tion. 14  Nagsiling sia, ‘Ang Dios sang aton mga katigulangan nagpili sa imo agod mahibaluan mo ang iya kabubut-on kag makita ang Isa nga matarong kag mabatian ang tingog sang iya baba, 15  bangod mangin saksi ka para sa iya sa tanan nga tawo tuhoy sa mga butang nga imo nakita kag nabatian. 16  Kag karon ngaa nagapalantang ka? Magtindog ka, magpabawtismo kag hugasi ang imo mga sala paagi sa pagtawag sa iya ngalan.’ 17  “Apang sang nakabalik ako sa Jerusalem kag nagapangamuyo sa templo, nakakita ako sang isa ka palanan-awon 18  kag nakita ko sia nga nagasiling sa akon, ‘Dalidali ka kag maggua gilayon sa Jerusalem, bangod indi sila mag-ugyon sa imo pagpanaksi nahanungod sa akon.’ 19  Kag nagsiling ako, ‘Ginuo, sila mismo nakahibalo gid nga ginbilanggo ko anay kag ginbunal sa mga sinagoga ang mga nagatuo sa imo; 20  kag sang ginpaagay ang dugo sang imo saksi nga si Esteban, ako mismo nagatindog man didto kag nagaugyon kag nagabantay sa mga kunop sang mga nagpatay sa iya.’ 21  Apang nagsiling sia sa akon, ‘Lakat ka, bangod ipadala ko ikaw sa mga pungsod sa malayo.’” 22  Karon nagpamati sila sa iya tubtob sa sini nga pulong, kag ginpabaskog nila ang ila tingog, nga nagasiling: “Dulaa ini nga tawo sa duta, kay indi sia nagakadapat mabuhi!” 23  Kag bangod nagasinggit sila kag nagapilak sang ila mga panapton kag nagasabwag sang yab-ok sa hangin, 24  nagmando ang kumander sang militar nga dalhon sia sa kuartel sang mga soldado kag nagsiling nga dapat sia usisaon paagi sa paglapdos, agod mahibaluan niya sing bug-os ang kabangdanan sang pagsinggit nila sing subong sini batok sa iya. 25  Apang sang gin-untay nila ang iya lawas agod lapdusan, nagsiling si Pablo sa opisyal sang hangaway nga nagatindog didto: “Tugot bala sa kasuguan nga lapdusan ninyo ang isa ka tawo nga Romano kag wala pa mahukman?” 26  Sang mabatian ini sang opisyal sang hangaway, nagkadto sia sa kumander sang militar kag nagsugid, nga nagasiling: “Ano ang ginabuko mo nga himuon? Ini nga tawo isa ka Romano.” 27  Gani ang kumander sang militar nagkadto kag nagsiling sa iya: “Sugiri ako, Ikaw bala isa ka Romano?” Nagsiling sia: “Huo.” 28  Ang kumander sang militar nagsabat: “Ginbakal ko sa daku nga kantidad ini nga mga kinamatarong subong banwahanon.” Si Pablo nagsiling: “Apang ako natawo sa sini.” 29  Gani, gilayon nga nagpalayo sa iya ang mga tawo nga buot na mag-usisa sa iya paagi sa pagpaantos; kag hinadlukan ang kumander sang militar sang nahibaluan niya nga sia isa ka Romano, nga gingapos niya. 30  Gani, sang masunod nga adlaw, bangod luyag niya mapat-od kon ngaa ginasumbong sia sang mga Judiyo, ginpahubaran niya sia kag ginsugo niya nga magtipon ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin.* Kag ginpapanaug niya si Pablo kag ginpatindog sa atubangan nila.

Footnote

Bin 22:30 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.