Binuhatan 9:1-43

9  Apang si Saulo, nga nagasilabo pa sa pagpahog kag pagpatay sa mga disipulo sang Ginuo, nagkadto sa mataas nga saserdote  kag nangayo sa iya sang mga sulat para sa mga sinagoga* sa Damasco, agod madala niya nga nagapos sa Jerusalem ang bisan sin-o nga makita niya, mga lalaki kag mga babayi, nga iya sang Dalan.  Karon sa iya paglakbay sang nagahinampot sia sa Damasco, hinali lang nga nagkirab sa palibot niya ang isa ka kapawa gikan sa langit,  kag natumba sia sa duta kag nakabati sang isa ka tingog nga nagasiling sa iya: “Saulo, Saulo, ngaa ginahingabot mo ako?”  Nagsiling sia: “Sin-o ka, Ginuo?” Nagsabat sia: “Ako si Jesus, nga imo ginahingabot.  Apang, magtindog ka kag magsulod sa siudad, kag isugid sa imo ang dapat mo himuon.”  Karon ang mga tawo nga nagapanglakaton kaupod niya nagatindog nga wala makatingog, nga nakabati gid sang tingog, apang wala sila sing makita nga tawo.  Apang nagtindog si Saulo, kag bisan nagamuklat ang iya mga mata wala sia sing makita. Gani gindapit nila sia sa kamot kag gintuytuyan pakadto sa Damasco.  Kag sa sulod sang tatlo ka adlaw wala sia sing makita, kag wala sia magkaon ukon mag-inom. 10  Sa Damasco may isa ka disipulo nga si Ananias, kag nagsiling ang Ginuo sa iya sa palanan-awon: “Ananias!” Nagsiling sia: “Yari ako, Ginuo.” 11  Nagsiling ang Ginuo sa iya: “Magtindog ka kag magkadto sa dalan nga ginatawag Matadlong, kag sa balay ni Judas pangitaa ang tawo nga si Saulo, nga taga-Tarso. Kay, yari karon! nagapangamuyo sia, 12  kag sa palanan-awon nakita niya ang tawo nga si Ananias nga nagsulod kag nagtungtong sang iya mga kamot sa iya agod mapasag-uli ang iya panulok.” 13  Apang nagsabat si Ananias: “Ginuo, nabatian ko gikan sa madamo ang tuhoy sa sini nga tawo, kon ano kadamo nga makahalalit nga butang ang ginhimo niya sa imo mga balaan sa Jerusalem. 14  Kag may awtoridad sia diri gikan sa puno nga mga saserdote nga gapuson ang tanan nga nagatawag sa imo ngalan.” 15  Apang nagsiling ang Ginuo sa iya: “Lakat ka, bangod ini nga tawo isa ka pinili nga suludlan para sa akon agod dalhon ang akon ngalan sa mga pungsod subong man sa mga hari kag sa mga anak ni Israel. 16  Kay ipakita ko sa iya sing maathag kon ano kadamo nga butang ang dapat niya antuson tungod sa akon ngalan.” 17  Gani naglakat si Ananias kag nagsulod sa balay, kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa iya kag nagsiling: “Saulo, utod ko, ang Ginuo, ang Jesus nga nagpakita sa imo sa dalan sang ikaw nagapakari, nagpadala sa akon, agod mapasag-uli ang imo panulok kag mapuno ka sing balaan nga espiritu.” 18  Kag sa gilayon may nahulog gikan sa iya mga mata nga daw mga himbis, kag napasag-uli ang iya panulok; kag nagtindog sia kag ginbawtismuhan, 19  kag nagkaon sia kag nagbaskog. Sa sulod sang pila ka adlaw kaupod sia sang mga disipulo sa Damasco, 20  kag sa gilayon ginbantala niya sa mga sinagoga ang tuhoy kay Jesus, nga ining Isa amo ang Anak sang Dios. 21  Apang ang tanan nga nakabati sa iya natingala kag nagsiling: “Indi bala amo ini ang tawo nga naghingabot sing mapintas sa mga nagatawag sa sini nga ngalan sa Jerusalem, kag nagkari diri sa amo mismo nga katuyuan, agod madala niya sila nga nagapos sa puno nga mga saserdote?” 22  Apang si Saulo nagbakod pa gid kag ginpalibog niya ang mga Judiyo nga nagapuyo sa Damasco samtang ginpamatud-an niya sing makatarunganon nga si Jesus amo ang Cristo. 23  Karon sang nakaligad ang madamo nga adlaw, nagsinapol ang mga Judiyo agod patyon sia. 24  Apang, nahibaluan ni Saulo ang ila buko batok sa iya. Apang ginabantayan man nila sing maayo ang mga gawang sa adlaw kag gab-i agod patyon sia. 25  Gani ginkuha sia sang iya mga disipulo kag sang gab-i gintunton sia sa bintana sa pader paagi sa isa ka alat. 26  Sang nag-abot sia sa Jerusalem nagtinguha sia nga magbuylog sa mga disipulo; apang sila tanan nahadlok sa iya, bangod indi sila magpati nga sia isa ka disipulo. 27  Gani ginbuligan sia ni Bernabe kag gindala sa mga apostoles, kag ginsugid sing tul-id sa ila ni Bernabe kon paano nakita ni Saulo ang Ginuo sa dalan, nga nakighambal sa iya, kag kon paano naghambal sia sing maisugon tuhoy sa ngalan ni Jesus sa Damasco. 28  Nagpabilin sia upod sa ila, kag hilway nga naglibot sa Jerusalem nga nagahambal sing maisugon sa ngalan sang Ginuo; 29  kag nagpakighambal sia kag nagpakigbais sa mga Judiyo nga nagahambal sing Griego. Apang gintinguhaan nila nga patyon sia. 30  Sang nahibaluan ini sang mga kauturan, gindala nila sia sa Cesarea kag ginpakadto sa Tarso. 31  Nian, ang kongregasyon sa bug-os nga Judea kag Galilea kag Samaria nakaagom sang isa ka panag-on sang kalinong, nga napalig-on; kag samtang nagalakat ini sa kahadlok kay Jehova kag paagi sa lugpay sang balaan nga espiritu padayon ini nga nag-uswag. 32  Karon samtang nagkadto si Pedro sa tanan nga duog, nagkadto man sia sa mga balaan nga nagapuyo sa Lida. 33  Didto nakita niya ang isa ka tawo nga si Eneas, nga nagahigda na lang sa iya teheras sa sulod sang walo ka tuig, kay sia paralisado. 34  Kag nagsiling si Pedro sa iya: “Eneas, ginaayo ka ni Jesucristo. Bangon ka kag himusa ang imo hiligdaan.” Kag sa gilayon nagbangon sia. 35  Kag nakita sia sang tanan nga nagapuyo sa Lida kag sa patag sang Saron, kag nagliso sila sa Ginuo. 36  Karon sa Joppe may isa ka disipulo nga si Tabita, nga nagakahulugan Dorcas. Madamo sia sing ginhimo nga maayong mga buhat kag ginhatag nga mga dulot tungod sa kaluoy. 37  Apang sa amo nga mga adlaw nagmasakit sia kag napatay. Gani ginpaliguan nila sia kag ginhamyang sa hulot sa ibabaw. 38  Kag bangod ang Lida malapit sa Joppe, sang nabatian sang mga disipulo nga si Pedro yara sa sina nga siudad nagpadala sila sang duha ka lalaki agod maghingyo sa iya: “Palihug indi ka magpangalag-ag sa pagkari sa amon.” 39  Gani si Pedro nagtindog kag nag-upod sa ila. Kag sang nag-abot sia, gindala nila sia sa hulot sa ibabaw; kag ang tanan nga balo nga babayi nag-atubang sa iya nga nagahinibi kag nagapakita sang madamo nga nasulod nga panapton kag mga kunop nga ginhimo ni Dorcas sang sia kaupod pa nila. 40  Apang ginpagua ni Pedro ang tanan, kag nagpangamuyo sia nga nagaluhod, kag nagliso sa bangkay kag nagsiling: “Tabita, magbangon ka!” Ginmuklat niya ang iya mga mata kag sang nakita niya si Pedro, naglingkod sia. 41  Gindaho niya ang iya kamot sa iya kag ginpatindog sia, kag ginpatawag niya ang mga balaan kag ang mga balo nga babayi kag ginpresentar sia nga buhi. 42  Nahibaluan ini sa bug-os nga Joppe, kag madamo ang nangin tumuluo sa Ginuo. 43  Sa sulod sang madamo nga adlaw nagpabilin sia sa Joppe upod kay Simon nga manugpanit.

Footnote

Bin 9:2 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:23.