Binuhatan 24:1-27

24  Pagligad sang lima ka adlaw nagdulhog ang mataas nga saserdote nga si Ananias upod ang pila ka tigulang nga lalaki kag ang isa ka humalambal sa publiko, nga si Tertulo, kag naghatag sila sang impormasyon sa gobernador batok kay Pablo.  Sang gintawag sia, si Tertulo nagsugod sa pagsumbong sa iya, nga nagasiling: “Bangod nagaagom kami sang daku nga kalinong tungod sa imo kag bangod sang imo abanse nga panghunahuna may mga reporma sa sini nga pungsod,  ginabaton namon ini sa tanan nga tion kag sa tanan nga duog, Labing Halangdon nga Felix, upod ang daku gid nga pagpasalamat.  Apang agod indi na ako makaawat pa sa imo, nagapangabay ako nga sa imo kaayo pamatian mo kami sing makadali.  Kay nasapwan namon ini nga tawo nga makatalagam kag nagasugyot sa tanan nga Judiyo sa bug-os napuy-an nga duta nga magribok batok sa panguluhan kag pangulo sang sekta sang mga Nazaretnon,  sia nga nagtinguha man nga himuon nga di-balaan ang templo kag gindakop sia namon. 7*  ——  Paagi sa pag-usisa sa iya mahibaluan mo ini tanan nga butang nga ginasumbong namon batok sa iya.”  Nian ang mga Judiyo nag-ugyon man sa panumbungon, nga nagasiling nga matuod ini. 10  Kag sang nagtango ang gobernador kay Pablo agod maghambal, nagsabat sia: “Bangod nahibaluan ko gid nga ikaw hukom sini nga pungsod sa madamo nga tuig, handa ako sa paghambal sing mga butang tuhoy sa akon agod pangapinan ang akon kaugalingon, 11  kay mahimo mo hibaluon nga indi pa kapin sa napulog-duha ka adlaw sugod sang nagtaklad ako sa Jerusalem agod magsimba; 12  kag wala nila ako makita sa templo nga nagapakigsuay sa bisan kay sin-o ukon nagasugyot sa nagapanggamo nga guban nga magdinaguso sa mga sinagoga ukon sa bug-os nga siudad. 13  Kag indi nila mapamatud-an sa imo ang ginasumbong nila karon batok sa akon. 14  Apang ginaako ko ini sa imo, nga suno sa paagi sang pagsimba nga ginatawag nila nga ‘sekta,’ nagahimo ako sang sagrado nga pag-alagad sa Dios sang akon mga katigulangan, bangod nagapati ako sa tanan nga butang nga yara sa Kasuguan kag ginsulat sang mga manalagna; 15  kag may paglaum ako sa Dios, nga amo man ang paglaum sini nga mga tawo, nga may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong. 16  Sa pagkamatuod, may kaangtanan sini, padayon ako nga nagapanikasog agod may matinlo nga konsiensia nga indi makahimo sang sala batok sa Dios kag sa mga tawo. 17  Gani pagligad sang pila ka tuig nagkadto ako sa pagdala sa akon pungsod sing mga dulot tungod sa kaluoy, kag mga halad. 18  Samtang ginahimo ko ini, yara ako sa templo kag matinlo paagi sa seremonya sang nakita nila ako, apang wala sang kadam-an ukon sang kinagamo. Apang may pila ka Judiyo gikan sa distrito sang Asia, 19  nga dapat kuntani yari diri sa imo atubangan kag isumbong ako kon may yara sila bisan ano nga butang batok sa akon. 20  Ukon, pasugira mismo ang mga tawo diri kon ano nga sayop ang nakita nila sang nagtindog ako sa atubangan sang Sanhedrin,* 21  luwas sining isa nga ginhambal ko sing mabaskog sang nagatindog ako sa tunga nila, ‘Tuhoy sa pagkabanhaw sang mga patay ginahukman ako sa atubangan ninyo karon nga adlaw!’” 22  Apang, bangod nahibaluan ni Felix sing sibu gid ang nahanungod sini nga Dalan, ginpaiway niya ang bista kag nagsiling: “Kon magdulhog si Lisias nga kumander sang militar, desisyunan ko ini nga mga butang may kaangtanan sa inyo.” 23  Kag ginmanduan niya ang opisyal sang hangaway nga bantayan ang lalaki kag hatagan sing diutay nga kahilwayan, kag indi pagdumilian ang bisan sin-o sa iya mga kaupdanan sa pag-alagad sa iya. 24  Pagligad sang pila ka adlaw nag-abot si Felix upod ang iya asawa nga si Drusila nga isa ka Judiyo, kag ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati sa iya tuhoy sa pagtuo kay Cristo Jesus. 25  Apang sang naghambal sia tuhoy sa pagkamatarong kag pagpugong sa kaugalingon kag sa magaabot nga paghukom, hinadlukan si Felix kag nagsiling: “Lakat ka anay karon, apang kon may kahigayunan ako ipatawag ko ikaw liwat.” 26  Apang, sa amo man nga tion naglaum sia nga hatagan sia ni Pablo sing kuarta. Gani ginpatawag niya sia pirme kag nagpakighambal sa iya. 27  Apang pagligad sang duha ka tuig, si Felix gintal-usan ni Porcio Festo; kag bangod luyag ni Felix nga kahamut-an sia sang mga Judiyo, ginpabay-an niya nga bilanggo si Pablo.

Footnote

Bin 24:7 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.
Bin 24:20 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.