Binuhatan 12:1-25

12  Sa amo nga tion si Herodes* nga hari nagsugod sa paghingabot sa pila ka katapo sang kongregasyon.  Ginpatay niya paagi sa espada si Santiago nga utod ni Juan.  Sang nakita niya nga nagpahamuot ini sa mga Judiyo, gindakop man niya si Pedro. (Kag sa kapiestahan ini sang tinapay nga wala sing pangpakumbo.)  Kag sang nadakop na sia, ginbilanggo niya sia, kag apat ka grupo sang mga soldado ang bulosbulos nga nagbantay sa iya nga ang tagsa ka grupo may apat ka soldado, kay ginabuko niya nga dalhon sia sa atubangan sang katawhan pagkatapos sang paskua.  Gani ginhunong si Pedro sa bilangguan; apang ang kongregasyon hanuot nga nagapangamuyo sa Dios para sa iya.  Karon sang buot na sia ipaatubang ni Herodes, sadto nga gab-i si Pedro nagakatulog nga nagapos sing duha ka kadena sa tunga sang duha ka soldado, kag may mga guardia nga nagabantay sa ganhaan sang bilangguan.  Apang, yari karon! ang anghel ni Jehova nagtindog sa malapit, kag nagsilak ang kapawa sa selda. Ginpikpik niya si Pedro sa kilid kag ginpukaw niya sia, nga nagasiling: “Dali, magbangon ka!” Kag ang iya mga kadena nahulog gikan sa iya mga kamot.  Ang anghel nagsiling sa iya: “Magpangwagkus ka kag magsuksok sang imo sandalyas.” Kag ginhimo niya ini. Dayon nagsiling sia sa iya: “Isul-ob ang imo kunop kag padayon ka nga magsunod sa akon.”  Kag naggua sia kag padayon nga nagsunod sa iya, apang wala sia makahibalo nga matuod ang ginhimo sang anghel. Sa katunayan, naghunahuna sia nga nakakita sia sang palanan-awon. 10  Naglabay sila sa nahauna nga hubon sang mga guardia kag sa ikaduha kag nakaabot sila sa gawang nga salsalon nga nagapadulong sa siudad, kag nagbukas ini sa ila sing kinaugalingon. Kag sang nakagua sila nagpadayon sila sa isa ka dalan, kag sa gilayon nagbiya sa iya ang anghel. 11  Kag sang nakamarasmas na si Pedro, nagsiling sia: “Nahibaluan ko gid karon nga ginpadala ni Jehova ang iya anghel kag ginluwas ako gikan sa kamot ni Herodes kag gikan sa tanan nga ginapaabot sang katawhan nga mga Judiyo nga matabo sa akon.” 12  Kag sang nabinagbinag niya ini, nagkadto sia sa balay ni Maria nga iloy ni Juan nga ginatawag Marcos, diin madamo ang nagtipon kag nagapangamuyo. 13  Sang nagpanuktok sia sa ganhaan sang gawang, ginkadtuan ini sang isa ka alagad nga babayi nga si Roda agod sabton ang nagapanuktok, 14  kag sang nakilala niya ang tingog ni Pedro, wala niya mabuksi ang gawang tungod sa kalipay, kundi nagdalagan sia sa sulod kag nagsugid nga si Pedro nagatindog sa atubangan sang gawang. 15  Nagsiling sila sa iya: “Nagbuang ka.” Apang nag-insister gid sia nga matuod ini. Nagsiling sila: “Anghel niya ina.” 16  Apang si Pedro nagpabilin didto nga nagapanuktok. Sang ginbuksan nila, nakita nila sia kag nakibot sila. 17  Apang ginsinyasan niya sila sang iya kamot nga maghipos kag ginsugiran sila sing detalyado kon paano sia ginpagua ni Jehova sa bilangguan, kag nagsiling sia: “Isugid ninyo ini kay Santiago kag sa mga kauturan.” Nian naggua sia kag nagkadto sa iban nga duog. 18  Karon sang adlaw na, nagkinagula ang mga soldado kon ano gid ang natabo kay Pedro. 19  Ginpangita sia sing maid-id ni Herodes kag sang wala sia makita, gin-usisa niya ang mga guardia kag nagsugo nga dalhon sila agod silutan; kag nagdulhog sia sa Cesarea halin sa Judea, kag naghinguyang sing pila ka tion didto. 20  Karon naakig sia sa mga tawo sa Tiro kag Sidon. Gani nahiusa sila nga nagkadto sa iya, kag sang nahaylo nila si Blasto nga manugdumala sa panimalay sang hari, nagpangabay sila sang paghidait, bangod ang ila pungsod nagakuha sang kalan-on sa pungsod sang hari. 21  Apang sa gintalana nga adlaw nagsuksok si Herodes sang harianon nga panapton kag naglingkod sa lingkuran nga hukmanan kag nagpamulongpulong sa ila. 22  Kag ang nagtipon nga mga tawo nagsinggit: “Tingog sang isa ka dios, kag indi iya sang tawo!” 23  Kag sa gilayon ginbunal sia sang anghel ni Jehova, bangod wala niya ginhimaya ang Dios; kag gin-ut-ot sia sang mga ulod kag nabugtuan sang ginhawa. 24  Apang ang pulong ni Jehova padayon nga nagtubo kag naglapnag. 25  Sang natapos ni Bernabe kag ni Saulo ang ila pag-alagad paagi sa pagdala sing bulig sa Jerusalem, nagbalik sila kag gin-upod nila si Juan, nga ginatawag Marcos.

Footnote

Bin 12:1 * Si Herodes Agripa I.