Binuhatan 20:1-38

20  Karon sang nagpuas na ang kinagamo, ginpatawag ni Pablo ang mga disipulo, kag sang napalig-on niya sila kag nakapaalam sa ila, naglakat sia kag nagkadto sa Macedonia.  Sang makadtuan niya ini nga mga duog kag mapalig-on ang mga disipulo didto paagi sa madamo nga pulong, nagkadto sia sa Gresya.  Naghinguyang sia sing tatlo ka bulan didto, kag bangod naghimbon ang mga Judiyo batok sa iya sang buot na sia maglayag pakadto sa Siria, namat-od sia nga magbalik nga nagaagi sa Macedonia.  Nag-upod sa iya si Sopater nga anak ni Pirro nga taga-Berea, si Aristarco kag si Segundo nga mga taga-Tesalonica, kag si Gayo nga taga-Derbe, kag si Timoteo, kag gikan sa distrito sang Asia si Tiquico kag si Trofimo.  Nag-una sila kag naghulat sa amon sa Troas;  apang naglayag kami gikan sa Filipos pagkatapos sang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo, kag nag-abot kami sa ila sa Troas sa ikalima nga adlaw; kag naghinguyang kami didto sing pito ka adlaw.  Sa nahauna nga adlaw sang semana, sang nagtipon kami agod magkaon, nagpamulongpulong sa ila si Pablo, kay malakat na sia sa masunod nga adlaw; kag ginpalawig niya ang iya pamulongpulong tubtob sa tungang-gab-i.  Gani may madamo nga suga sa hulot sa ibabaw diin kami nagtipon.  May isa ka pamatan-on nga si Eutico nga nagalingkod sa bintana, kag natulugan sia sing hamuok samtang padayon nga nagapamulongpulong si Pablo, kag sanglit nagadukaan sa katulugon, nahulog sia gikan sa ikatlo nga panalgan kag patay na sang ginhakwat sia. 10  Apang nagpanaug si Pablo, kag naghapa sa iya kag ginhakos sia kag nagsiling: “Untati ninyo ang pagkinagula, kay ang iya kalag* yara sa iya.” 11  Nian nagsaka sia kag gintipiktipik ang tinapay kag nagkaon, kag sa tapos makighambal sing malawig, tubtob sa pamanagbanag, naglakat na sia. 12  Gani gindala nila nga buhi ang bata kag nalugpayan gid sila sing daku. 13  Karon nag-una kami sa sakayan kag naglayag pakadto sa Asos, diin tuyo namon nga pasakyon si Pablo, kay pagkatapos nga mahatag ini nga mga instruksion, tuyo niya nga maglakat lamang. 14  Gani sang naabtan niya kami sa Asos, ginpasakay namon sia kag nagkadto sa Mitilene; 15  kag paglayag namon gikan didto pagkadason nga adlaw, nag-abot kami sa pihak sang Kios, apang sang masunod nga adlaw nag-abot kami sa Samos, kag sang masunod pa gid nga adlaw nag-abot kami sa Mileto. 16  Kay namat-od si Pablo nga maglabay lamang sa Efeso, agod indi sia maghinguyang sang tion sa distrito sang Asia; kay nagadali sia nga makaabot sa Jerusalem sa adlaw sang kapiestahan sang Pentecostes kon mahimo niya. 17  Apang, gikan sa Mileto nagpadala sia sang mensahe sa Efeso kag ginpatawag niya ang mga gulang nga lalaki sang kongregasyon. 18  Sang nag-abot sila sa iya, nagsiling sia sa ila: “Nahibaluan gid ninyo nga sa nahaunang adlaw nga nagtapak ako sa Asia kaupod ko kamo sa tanan nga tion, 19  nga nagapaulipon sa Ginuo nga may daku gid nga pagpaubos sang hunahuna kag mga luha kag mga pagtilaw nga nag-abot sa akon bangod sa mga pahito sang mga Judiyo; 20  samtang wala ako magpugong sa pagsugid sa inyo sing bisan ano sa mga butang nga mapuslanon ukon sa pagtudlo sa inyo sing dayag kag sa mga balay. 21  Kundi nagpanaksi ako sing maid-id sa mga Judiyo kag sa mga Griego tuhoy sa paghinulsol sa Dios kag pagtuo sa aton Ginuong Jesus. 22  Kag, yari karon! bangod ginapahulag sang espiritu, makadto ako sa Jerusalem, bisan pa wala ko mahibaluan ang mahanabo sa akon didto, 23  luwas lamang nga sa mga siudad ang balaan nga espiritu sulitsulit nga nagapanaksi sa akon nga nagasiling nga ang mga gapos kag mga kapipit-an nagahulat sa akon. 24  Apang, wala ko ginakabig ang akon kalag nga mahal sa akon, agod lamang matapos ko ang akon dalaganon kag ang ministeryo nga akon nabaton kay Ginuong Jesus, nga magpanaksi sing maid-id sa maayong balita tuhoy sa wala tupong nga kaayo sang Dios. 25  “Kag, yari karon! nahibaluan ko nga tanan kamo nga ginbantalaan ko sing ginharian indi na makakita sang akon nawong. 26  Gani ginpatawag ko kamo agod magsaksi sini gid nga adlaw nga matinlo ako sa dugo sang tanan nga tawo, 27  kay wala ako magpugong sa pagsugid sa inyo sang tanan nga katuyuan sang Dios. 28  Hatagi sang igtalupangod ang inyo kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila gintangdo kamo sang balaan nga espiritu subong mga manugtatap, agod bantayan ang kongregasyon sang Dios, nga ginbakal niya paagi sa dugo sang iya Anak. 29  Nahibaluan ko nga kon makahalin na ako magasulod ang mapiguson nga mga lobo sa tunga ninyo kag indi makig-angot sing mapinalanggaon sa panong, 30  kag gikan sa inyo mismo may mga tawo nga magalutaw kag magahambal sang tiko nga mga butang agod ipahilayo ang mga disipulo kag pasundon sa ila. 31  “Busa padayon nga magbantay, kag dumduma nga sa sulod sang tatlo ka tuig, sa adlaw kag gab-i, wala ako mag-untat sa paglaygay nga may mga luha sa tagsatagsa. 32  Kag karon ginatugyan ko kamo sa Dios kag sa pulong sang iya wala tupong nga kaayo, nga makapalig-on sa inyo kag makahatag sa inyo sang palanublion upod sa tanan nga ginpakabalaan. 33  Wala ako maghamkon sa pilak ukon bulawan ukon panapton sang bisan sin-o nga tawo. 34  Nahibaluan ninyo mismo nga ini nga mga kamot nag-atipan sa akon mga kinahanglanon kag sa ila sang akon mga kaupod. 35  Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga butang nga sa pagpangabudlay sing subong sini dapat ninyo buligan ang mga maluya, kag dapat ninyo dumdumon ang mga pulong ni Ginuong Jesus, sang sia mismo nagsiling, ‘May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.’” 36  Kag sang nahambal niya ini, nagluhod sia upod sa ila tanan kag nagpangamuyo. 37  Sa pagkamatuod, sila tanan naghibi sing tuman, kag ginhakos nila si Pablo kag mapinalanggaon nga ginhalukan sia, 38  bangod nasubuan gid sila sa pulong nga ginhambal niya nga indi na nila makita ang iya nawong. Kag gindul-ong nila sia sa sakayan.

Footnote

Bin 20:10 * Ukon, “kabuhi.” Tan-awa ang Apendise 7.