Binuhatan 7:1-60

7  Apang ang mataas nga saserdote nagsiling: “Matuod bala ini?”  Nagsiling sia: “Mga lalaki, mga kauturan kag mga amay, pamatii ninyo ako. Ang Dios sang himaya nagpakita sa aton katigulangan nga si Abraham samtang didto sia sa Mesopotamia, antes sia magpuyo sa Haran,  kag nagsiling sia sa iya, ‘Bayai ang imo duta kag ang imo mga paryente kag magkadto ka sa duta nga ipakita ko sa imo.’  Nian nagbiya sia sa duta sang mga Caldeanhon kag nagpuyo sa Haran. Kag gikan didto, sang napatay ang iya amay, gintuytuyan sia sang Dios nga magsaylo sa sini nga duta nga inyo karon ginapuy-an.  Apang wala niya sia ginhatagan sing bisan ano nga palanublion sa sini, wala, bisan isa ka tumbanan sang tiil; apang nagsaad sia nga ihatag ini sa iya agod panag-iyahan niya, kag sang iya binhi, bisan wala pa sia sadto sing anak.  Dugang pa, nagsiling ang Dios sing subong sini, nga ang iya binhi mangin dumuluong nga mga pumuluyo sa iban nga pungsod kag ulipunon sila sang mga tawo kag pintasan sila sa sulod sang apat ka gatos ka tuig.  ‘Apang hukman ko ina nga pungsod nga magaulipon sa ila,’ siling sang Dios, ‘kag pagkatapos sini magagua sila kag magahimo sang sagrado nga pag-alagad sa akon sa sini nga duog.’  “Ginhatag man niya sa iya ang katipan sang pagtuli; kag gani nangin amay sia ni Isaac kag gintuli niya sia sa ikawalo nga adlaw, kag si Isaac ni Jacob, kag si Jacob sang napulog-duha ka ulo sang panimalay.  Kag ang mga ulo sang panimalay nahisa kay Jose kag ginbaligya sia sa Egipto. Apang ang Dios kaupod niya, 10  kag ginluwas niya sia sa tanan nga kapipit-an kag ginbuligan sia nga mangin kalahamut-an kag maalam sa atubangan ni Paraon nga hari sang Egipto. Kag gintangdo niya sia sa pagdumala sa Egipto kag sa iya bug-os nga panimalay. 11  Apang nag-abot sa bug-os nga Egipto kag Canaan ang tiggulutom, nga isa ka dakung kapipit-an; kag ang aton mga katigulangan wala sing makuhaan sing kalan-on. 12  Apang nabatian ni Jacob nga may pagkaon sa Egipto kag ginpakadto niya didto ang aton mga katigulangan sa nahauna nga higayon. 13  Kag sa ikaduha nga higayon nagpakilala si Jose sa iya mga utod; kag nahibaluan ni Paraon ang tuhoy sa panimalay ni Jose. 14  Gani ginpatawag ni Jose si Jacob nga iya amay kag ang tanan niya nga paryente gikan sa amo nga duog, nga kapituan kag lima ka kalag. 15  Nagdulhog si Jacob sa Egipto. Kag napatay sia; kag amo man ang aton mga katigulangan, 16  kag ginsaylo sila sa Siquem kag ginhamyang sa lulubngan nga ginbakal ni Abraham gikan sa mga anak ni Hamor sa Siquem sa bili sang kuarta nga pilak. 17  “Sang nagahilapit na ang tion nga matuman ang ginsaad sang Dios kay Abraham, ang katawhan nagdamo kag nagbuad sa Egipto, 18  tubtob may bag-o nga hari sa Egipto, nga wala makakilala kay Jose. 19  Ginlimbungan niya ang aton kaliwat kag sayop nga napilitan ang aton mga amay nga pabay-an ang ila mga lapsag, agod indi sila mabuhi. 20  Sa sina nga tion natawo si Moises, kag matahom gid sia sa atubangan sang Dios. Kag ginbatiti sia sing tatlo ka bulan sa puluy-an sang iya amay. 21  Apang sang ginpabay-an sia, ginkuha sia sang anak nga babayi ni Paraon kag ginpadaku sia subong kaugalingon niya nga anak. 22  Gani si Moises gintudluan sing tanan nga kaalam sang mga Egiptohanon. Sa katunayan, gamhanan sia sa iya mga pulong kag mga buhat. 23  “Sang sia kap-atan ka tuig, nag-abot sa iya tagipusuon nga usisaon ang kahimtangan sang iya mga kauturan, ang mga anak ni Israel. 24  Kag sang nakita niya ang isa nga ginapigos, gin-apinan niya sia kag gintimalos niya ang ginapigos paagi sa pagpatay sa Egiptohanon. 25  Naghunahuna sia nga mahangpan sang iya mga kauturan nga ang Dios nagahatag sa ila sang kaluwasan paagi sa iya kamot, apang wala nila ini mahangpan. 26  Kag sang masunod nga adlaw nagpakita sia sa ila samtang nagaaway sila, kag gintinguhaan niya nga maghidaitay sila, nga nagasiling, ‘Mga lalaki, mag-utod kamo. Ngaa ginapigos ninyo ang isa kag isa?’ 27  Apang ginsikway sia sang isa nga nagapigos sang iya isigkatawo, nga nagasiling, ‘Sin-o ang nagtangdo sa imo nga manugdumala kag hukom sa amon? 28  Luyag mo bala ako patyon subong sang pagpatay mo sa Egiptohanon kahapon?’ 29  Bangod sini nga pinamulong nagpalagyo si Moises kag nangin dumuluong nga pumuluyo sa duta sang Midian, diin nangin amay sia sang duha ka anak nga lalaki. 30  “Kag pagligad sang kap-atan ka tuig, nagpakita sa iya ang isa ka anghel sa nagadabdab nga sapinit sa kahanayakan sang Bukid Sinai. 31  Sang nakita ini ni Moises natingala sia. Apang sang nagpalapit sia agod mangusisa, nabatian ang tingog ni Jehova, 32  ‘Ako ang Dios sang imo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham kag ni Isaac kag ni Jacob.’ Nagkurog si Moises kag wala na mangahas nga mangusisa pa. 33  Si Jehova nagsiling sa iya, ‘Huksa ang mga sandalyas sa imo mga tiil, kay ang duog nga imo ginatindugan balaan nga duta. 34  Nakita ko ang pagpigos sa akon katawhan sa Egipto, kag nabatian ko ang ila pag-ugayong kag nagpanaug ako agod luwason sila. Kag karon kari ka, ipadala ko ikaw sa Egipto.’ 35  Ini nga Moises nga ila ginsikway, nga nagasiling, ‘Sin-o ang nagtangdo sa imo nga manugdumala kag hukom?’ ini nga tawo ginpadala sang Dios subong manugdumala kag manluluwas paagi sa kamot sang anghel nga nagpakita sa iya sa sapinit. 36  Gintuytuyan sila pagua sini nga tawo sa tapos sia maghimo sang mga kalatingalahan kag mga tanda sa Egipto kag sa Pula nga Dagat kag sa kahanayakan sa sulod sang kap-atan ka tuig. 37  “Ini nga Moises ang nagsiling sa mga anak ni Israel, ‘Ang Dios magatangdo para sa inyo sang isa ka manalagna kaangay sa akon gikan sa inyo mga kauturan.’ 38  Ini sia ang nag-abot sa kongregasyon sa kahanayakan upod sa anghel nga nakighambal sa iya sa Bukid Sinai kag upod sa aton mga katigulangan, kag nakabaton sia sang buhi kag sagrado nga mga kapahayagan agod ihatag sa inyo. 39  Wala nagtuman sa iya ang aton mga katigulangan, kundi ginsikway nila sia kag sa ila tagipusuon naghandum sila nga magbalik sa Egipto, 40  nga nagasiling kay Aaron, ‘Himui kami sang mga dios nga manguna sa aton. Kay wala kita makahibalo kon ano ang natabo kay Moises nga nagtuytoy sa aton pagua sa duta sang Egipto.’ 41  Gani sadto nga mga adlaw naghimo sila sang tinday nga baka kag nagdala sang halad sa idolo kag nagkinasadya sila sa mga binuhatan sang ila mga kamot. 42  Gani nagliso ang Dios kag ginpabay-an sila nga maghimo sang sagrado nga pag-alagad sa mga butang sa langit, subong sang nasulat sa libro sang mga manalagna, ‘Sa akon bala kamo nagdulot sang gin-ihaw nga mga sapat kag mga halad sa sulod sang kap-atan ka tuig sa kahanayakan, O panimalay sang Israel? 43  Apang ang inyo gindala amo ang tolda ni Moloc kag ang bituon sang dios nga si Refan, ang mga larawan nga ginhimo ninyo agod simbahon. Gani itapok ko kamo sa unhan sang Babilonia.’ 44  “Ang aton mga katigulangan may tolda sang pamatuod sa kahanayakan, suno sa ginsugo niya sang nakighambal sia kay Moises nga himuon ini suno sa sulundan nga iya nakita. 45  Kag ang aton mga katigulangan nga nagsubli sini nagdala man sini upod kay Josue sa duta nga ginapanag-iyahan sang mga pungsod, nga gintabog sang Dios sa atubangan sang aton mga katigulangan. Nagpabilin ini didto tubtob sa mga adlaw ni David. 46  Nangin kalahamut-an sia sa itululok sang Dios kag nagpangayo sang pribilehiyo nga mag-aman sang puluy-an para sa Dios ni Jacob. 47  Apang, si Solomon ang nagtukod sang balay para sa iya. 48  Apang, ang Labing Mataas wala nagapuyo sa mga balay nga ginhimo sang mga kamot; subong sang ginsiling sang manalagna, 49  ‘Ang langit amo ang akon trono, kag ang duta amo ang palatungan sang akon mga tiil. Ano nga sahi sang balay ang tukuron ninyo para sa akon? siling ni Jehova. Ukon ano ang duog nga akon pahuwayan? 50  Indi bala ginhimo sang akon kamot ini tanan nga butang?’ 51  “Mga tawo nga batinggilan kag wala matuli sa mga tagipusuon kag mga dulunggan, pirme ninyo ginapamatukan ang balaan nga espiritu; ang ginhimo sang inyo mga katigulangan, ginahimo man ninyo. 52  Sin-o sa mga manalagna sang una ang wala ginhingabot sang inyo mga katigulangan? Huo, ginpatay nila ang mga nagpahibalo nga daan sang pag-abot sang Isa nga matarong, nga karon kamo ang nagluib kag nagpatay, 53  kamo nga nagbaton sang Kasuguan nga ginpaalinton sang mga anghel apang wala magtuman sini.” 54  Bueno, sang mabatian nila ini nasakitan ang ila tagipusuon kag nagpabagrot sila sang ila mga ngipon sa iya. 55  Apang sia, nga puno sang balaan nga espiritu, nagtulok sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios, 56  kag sia nagsiling: “Yari karon! Nakita ko ang langit nga nabuksan kag ang Anak sang tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios.” 57  Bangod sini nagsinggit sila sing mabaskog kag gintabon ang ila mga kamot sa ila mga dulunggan kag nagdinaguso sila sa iya. 58  Kag sa tapos nila sia gindala pagua sa siudad, ginbato nila sia. Kag ginbutang sang mga saksi ang ila mga kunop sa tiilan sang isa ka lamharon nga lalaki nga si Saulo. 59  Kag ginbato nila si Esteban samtang nagapangabay sia kag nagasiling: “Ginuong Jesus, batuna ang akon espiritu.” 60  Nian, nagluhod sia kag nagsinggit sa mabaskog nga tingog: “Jehova, indi sila pagsukta sini nga sala.” Kag pagkatapos niya nahambal ini nagtulog sia sa kamatayon.

Footnote