Binuhatan 2:1-47

2  Karon samtang ang adlaw sang kapiestahan sang Pentecostes nagapadayon nagtipon sila tanan sa isa ka duog,  kag hinali lang nga may gahod gikan sa langit subong sang nagahagunos nga huyop sang hangin, kag naglanog ini sa bug-os nga balay diin nagalingkod sila.  Kag nakita nila ang mga dila nga daw kalayo kag naglapta ini, kag may isa nga nagtungtong sa kada isa sa ila,  kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu kag nagsugod sila sa paghambal sa lainlain nga hambal, suno sa paghambal nga ginhatag sa ila sang espiritu.  Kag may masimbahon nga mga Judiyo sadto sa Jerusalem, gikan sa tagsa ka pungsod sa idalom sang langit.  Gani, sang natabo ini nga ginahod, nagtipon ang kadam-an kag naligban sila, bangod nabatian sang kada isa nga nagahambal ang mga disipulo sa iya kaugalingon nga lenguahe.  Nahayanghag gid sila kag natingala kag nagsiling: “Pamatii ninyo, indi bala nga mga taga-Galilea ini tanan nga nagahambal?  Apang ngaa mabatian sang kada isa sa aton ang iya namat-an nga lenguahe?  Mga Partianhon kag mga Medianhon kag mga taga-Elam, kag mga pumuluyo sang Mesopotamia, kag Judea kag Capadocia, Ponto kag distrito sang Asia,* 10  kag Frigia kag Pamfilia, Egipto kag mga sakop sang Libya nga pakadto sa Cirene, kag mga dumuluong gikan sa Roma, nga mga Judiyo kag mga proselita,* 11  mga taga-Creta kag mga Arabianhon, mabatian naton sila nga nagahambal sa aton mga hambal tuhoy sa halangdon nga mga butang sang Dios.” 12  Huo, tanan sila nahayanghag kag naligban, nga nagasinilingay: “Ano ang kahulugan sini nga butang?” 13  Apang, ginyaguta sila sang iban kag nagsiling: “Natam-an sila sang matam-is nga alak.” 14  Apang nagtindog si Pedro upod sa napulog-isa kag ginpabaskog niya ang iya tingog kag naghambal sa ila sing subong sini: “Mga tawo sang Judea kag kamo tanan nga pumuluyo sang Jerusalem, hibalua ninyo ini kag pamatii sing maayo ang akon mga pulong. 15  Ang matuod, ini nga mga tawo indi hubog, subong sang ginahunahuna ninyo, kay ikatlo nga oras* pa lang sang adlaw. 16  Kundi amo ini ang ginsiling paagi kay manalagna Joel, 17  ‘“Kag sa katapusan nga mga adlaw,” siling sang Dios, “ipasagahay ko ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang unod, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi magapanagna kag ang inyo mga pamatan-on nga lalaki makakita sang mga palanan-awon kag ang inyo mga gulang nga lalaki magadamgo sang mga damgo; 18  kag bisan sa akon mga ulipon nga lalaki kag sa akon mga ulipon nga babayi ipasagahay ko ang akon espiritu sa amo nga mga adlaw, kag magapanagna sila. 19  Kag magahatag ako sang mga kalatingalahan sa langit sa ibabaw kag mga tanda sa duta sa idalom, dugo kag kalayo kag usbong nga aso; 20  ang adlaw mangin kadudulman kag ang bulan mangin dugo antes mag-abot ang daku kag talalupangdon nga adlaw ni Jehova. 21  Kag ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”’ 22  “Mga tawo sang Israel, pamatii ninyo ini nga mga pulong: Si Jesus nga Nazaretnon, isa ka tawo nga ginpakita sing dayag sang Dios sa inyo paagi sa gamhanan nga mga buhat kag mga kalatingalahan kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya sa tunga ninyo, subong sang nahibaluan ninyo mismo, 23  ini nga tawo, subong isa nga gintugyan paagi sa pat-od nga katuyuan kag abanse nga ihibalo sang Dios, ginlansang ninyo sa usok paagi sa kamot sang malinapason nga mga tawo kag ginpatay. 24  Apang ginbanhaw sia sang Dios paagi sa paghubad sa mga gapos sang kamatayon, bangod indi mahimo nga padayon sia nga gapuson sini. 25  Kay si David nagsiling nahanungod sa iya, ‘Si Jehova yara pirme sa akon itululok; bangod yara sia sa akon tuo agod indi ako malingkang. 26  Bangod sini ang akon tagipusuon nangin masinadyahon kag ang akon dila nagkasadya sing daku. Dugang pa, bisan ang akon unod magapuyo sa paglaum; 27  bangod indi mo pagpabay-an ang akon kalag sa Lulubngan,* kag indi mo pagtugutan ang isa nga mainunungon sa imo nga makaagom sang kaduluntan. 28  Ginpahibalo mo sa akon ang mga dalanon sang kabuhi, pun-on mo ako sing kasadya sa imo atubangan.’ 29  “Mga kauturan, mahimo ko ihambal sa inyo nga may kahilwayan sa paghambal ang nahanungod sa ulo sang panimalay nga si David, nga napatay sia kag ginlubong kag ang iya lulubngan yari sa aton tubtob karon nga adlaw. 30  Busa, bangod isa sia ka manalagna kag nakahibalo nga ang Dios nagpanumpa sa iya sang isa ka panumpa nga palingkuron niya sa iya trono ang isa sa iya mga kaliwat, 31  nakita na niya nga daan kag naghambal nahanungod sa pagkabanhaw sang Cristo, nga wala sia pagpabay-i sa Lulubngan ukon nakaagom sang kaduluntan ang iya unod. 32  Ini nga Jesus ginbanhaw sang Dios, kag kami tanan mga saksi sini. 33  Busa bangod ginbayaw sia sa tuo sang Dios kag nakabaton sang ginsaad nga balaan nga espiritu gikan sa Amay, nakita kag nabatian ninyo nga ginpasagahay niya ini. 34  Sa pagkamatuod si David wala magkayab sa langit, kundi sia mismo nagsiling, ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Lingkod ka sa akon tuo, 35  tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil.”’ 36  Busa hibaluon sing pat-od sang bug-os nga panimalay sang Israel nga ginhimo sia sang Dios nga Ginuo kag Cristo, si Jesus nga ginlansang ninyo sa usok.” 37  Karon sang nabatian nila ini napilasan ang ila tagipusuon, kag nagsiling sila kay Pedro kag sa iban pa nga mga apostoles: “Mga kauturan, ano ang amon himuon?” 38  Si Pedro nagsiling sa ila: “Maghinulsol kamo, kag ang tagsatagsa sa inyo magpabawtismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu. 39  Kay ang saad para sa inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan nga yara sa malayo, sa tanan nga tawgon ni Jehova nga aton Dios sa iya.” 40  Kag sa madamo iban pa nga mga pulong nagpanaksi sia sing maid-id kag padayon nga naglaygay sa ila, nga nagasiling: “Panginluwas kamo sa sining tiko nga kaliwatan.” 41  Busa ang mga nagbaton sang iya pulong sing tinagipusuon ginbawtismuhan, kag sa amo nga adlaw mga tatlo ka libo ka kalag ang gindugang. 42  Kag nagpadayon sila sa paghugod sa panudlo sang mga apostoles kag sa pagpaambitay, sa pagkaon sing tingob kag sa mga pangamuyo. 43  Sa pagkamatuod, hinadlukan ang tagsa ka kalag, kag madamo nga kalatingalahan kag mga tanda ang nahanabo paagi sa mga apostoles. 44  Ang tanan nga nangin tumuluo nagtingob kag nagpaambitay sang tanan nga butang, 45  kag ginpamaligya nila ang ila duta kag mga pagkabutang kag ginpanagtag ang bili sa tanan, suno sa kinahanglan sang tagsatagsa. 46  Kag adlaw-adlaw padayon sila nga nagtipon sa templo nga may paghiusa, kag nagkaon sila sa puluy-an sang isa kag isa kag nag-ambit sa kalan-on nga may daku nga kasadya kag sinsero nga tagipusuon, 47  nga nagadayaw sa Dios kag nahamut-an sang tanan nga tawo. Sa amo man nga tion, padayon nga gindugang sa ila ni Jehova adlaw-adlaw ang mga nagakalaluwas.

Footnote

Bin 2:9 * Sa Cristianong Griegong Kasulatan, ang “distrito sang Asia” amo ang probinsia sang Roma sa nakatundan nga bahin sang Asia Minor, kag indi amo ang kontinente sang Asia.
Bin 2:10 * Ukon, nakumbertir nga mangin Judiyo.
Bin 2:15 * Mga alas 9 sa aga, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Bin 2:27 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.