Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Søg Jehova med en fast beslutning i dit hjerte

Søg Jehova med en fast beslutning i dit hjerte

 Søg Jehova med en fast beslutning i dit hjerte

NÅR det gjaldt Loven, var den israelitiske præst Ezra bemærkelsesværdig som skriftlærd, forsker, afskriver og lærer. For kristne i dag er han desuden et godt eksempel på en helhjertet tjener for Jehova. På hvilken måde? Ved at han bevarede sin gudhengivenhed mens han boede i Babylon, en by der var fyldt med falske guddomme og dæmontilbedelse.

Det var ikke tilfældigt at Ezra havde stor gudhengivenhed. Han havde gjort en indsats for at opdyrke den. „Ezra havde i sit hjerte taget en fast beslutning om at rådspørge Jehovas lov og handle efter den.“ — Ezra 7:10.

Ligesom Ezra ønsker Jehovas tjenere i nutiden at gøre alt hvad han beder dem om, selv om de lever i en verden der har en fjendtlig indstilling til den sande tilbedelse. Lad os undersøge hvordan vi kan tage en lige så fast beslutning i vort hjerte, vort indre menneske — der indbefatter vore tanker, holdninger, ønsker og motiver — om at „rådspørge Jehovas lov og handle efter den“.

En fast beslutning i hjertet

At „beslutte“ sig for noget betyder ifølge Ordbog over det Danske Sprog at man ’som resultat af en overvejelse træffer et valg mellem forskellige muligheder for handling’. Hvis man har fået nøjagtig kundskab fra Guds ord og har indviet sit liv til Jehova, har man helt afgjort bevist at man har truffet en fast beslutning i sit hjerte, og så kan man sammenlignes med „den gode jord“ som Jesus talte om i lignelsen om sædemanden. — Mattæus 13:18-23.

Men man må hele tiden være opmærksom på sit hjerte og lutre det. Det er der to grunde til. For det første fordi skadelige tilbøjeligheder ligesom ukrudt hurtigt kan slå rod. Det gælder især i disse „sidste dage“, hvor ’luften’ i Satans tingenes ordning mere end nogen sinde er fyldt med skadelige kim til en kødelig tankegang. (2 Timoteus 3:1-5; Efeserne 2:2) Den anden grund har at gøre med selve jorden. Jord som ikke passes og plejes, kan hurtigt tørre ud og blive hård og ufrugtbar. Hvis jorden nedtrampes af alt for mange som tankeløst betræder den, kan den blive fuldstændig hård. Noget lignende gør sig gældende med den symbolske jord i vort hjerte. Den kan blive ufrugtbar hvis den bliver forsømt, eller trampet ned af mennesker som ikke bekymrer sig om vores åndelige velfærd.

Det er derfor meget vigtigt at vi alle følger den bibelske formaning: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ — Ordsprogene 4:23.

Faktorer som kan berige vort hjertes „jord“

Lad os se på nogle faktorer eller egenskaber der vil berige vort hjertes „jord“ og dermed fremme en sund åndelig vækst. Vores hjertetilstand kan naturligvis forbedres på mange måder, men vi vil her koncentrere os om seks egenskaber: erkendelse af vort åndelige behov, ydmyghed, ærlighed, gudsfrygt, tro og kærlighed.

„Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov,“ sagde Jesus. (Mattæus 5:3) Ligesom fysisk sult minder os om behovet for at spise, vil erkendelsen af vort åndelige behov få os til at hungre efter åndelig føde. Mennesket har et naturligt behov for åndelig føde. Den kan nemlig give tilværelsen mening og indhold. Presset fra denne tingenes ordning, der beherskes af Satan, eller ren og skær dovenskab når det gælder personligt  studium, kan sløve vores bevidsthed om at vi har dette behov. Jesus sagde imidlertid: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ — Mattæus 4:4.

Regelmæssig, varieret og sund kost fremmer helt bogstaveligt vort fysiske helbred, og den bevirker også at appetitten øges når tiden for det næste måltid nærmer sig. Det samme gælder i åndelig forstand. Måske hører du ikke til de flittigste læsere, men hvis du gør det til en vane at læse i Guds ord hver dag, og hvis du regelmæssigt studerer bibelske publikationer, vil du opdage at du får større åndelig appetit. Du vil efterhånden komme til at glæde dig til de tidspunkter hvor du gransker Bibelen. Giv derfor ikke for hurtigt op. Arbejd energisk på at opdyrke en sund åndelig appetit.

Ydmyghed blødgør hjertet

Ydmyghed er en væsentlig faktor når det gælder om at tage en fast beslutning i sit hjerte. Denne egenskab gør os mere lærvillige og får os til mere beredvilligt at tage imod kærlig vejledning og retledning. Tænk på kong Josias’ gode eksempel. I hans regeringstid fandt man et dokument der indeholdt Guds lov som israelitterne havde fået gennem Moses. Da Josias hørte Lovens ord og indså hvor langt hans forfædre var kommet bort fra den sande tilbedelse, sønderrev han sine klæder og græd foran Jehova. Hvorfor påvirkede det kongens hjerte så stærkt da han hørte Guds ord? Beretningen fortæller at hans hjerte „rørtes“, og at han ydmygede sig for Jehova da han hørte hans ord. Jehova bemærkede Josias’ ydmyge, modtagelige hjerte og velsignede ham i overensstemmelse hermed. — 2 Kongebog 22:11, 18-20.

Ydmyghed bevirkede at Jesu disciple, som var „ulærde og almindelige mennesker“, kunne forstå og gøre brug af åndelige sandheder som de der „efter kødet“ var „vise og intellektuelle“, ikke fik fat i. (Apostelgerninger 4:13; Lukas 10:21; 1 Korinther 1:26) De sidstnævnte havde ikke i deres hjerte taget en fast beslutning om at lade sig påvirke af Guds ord, for stolthed havde gjort deres hjerter hårde. Er det så mærkeligt at Jehova hader stolthed? — Ordsprogene 8:13; Daniel 5:20.

Ærlighed og gudsfrygt

Profeten Jeremias skrev at „hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det?“ (Jeremias 17:9) Dette forræderi viser sig på forskellige måder, som for eksempel når vi har gjort noget forkert og derefter kommer med undskyldninger for os selv. Det ses også når vi prøver at bortforklare en alvorlig karakterbrist. Ærlighed kan imidlertid hjælpe os til at bekæmpe et forræderisk hjerte ved at få os til at se sandheden om vore svagheder i øjnene så vi kan gøre fremskridt. Salmisten udviste en sådan ærlighed da han bad: „Ransag mig, Jehova, og sæt mig på prøve; rens mine nyrer og mit hjerte.“ Det var tydeligt at salmisten i sit hjerte havde taget en fast beslutning om at lade sig lutre og prøve af Jehova, selv om det kunne indebære at han måtte erkende visse skæmmende træk i sin karakter og bagefter prøve at bekæmpe dem. — Salme 17:3; 26:2.

Gudsfrygt, som indebærer „at hade det onde“, er et magtfuldt hjælpemiddel i denne lutringsproces. (Ordsprogene 8:13) Samtidig med at man værdsætter Jehovas loyale hengivenhed og godhed, vil man, hvis man frygter Jehova, aldrig glemme at han har magt til at straffe dem der er ulydige imod ham, endog med døden. Jehova lod forstå at de der frygtede ham, også ville adlyde ham, da han sagde til Israel: „Hvis blot de ville have et hjerte som dette, så de frygter mig og holder alle mine bud, altid, for at det kan gå dem og deres sønner godt i al fremtid!“ — 5 Mosebog 5:29.

Hensigten med gudsfrygt er tydeligvis ikke at vi skrækslagne skal underkaste os Gud, men at tilskynde os til at adlyde vor kærlige Fader, om hvem vi ved at han af hjertet ønsker os det bedste. I virkeligheden er en sådan gudsfrygt opbyggende og glædebringende, hvad Jesus Kristus selv var et tydeligt eksempel på. — Esajas 11:3; Lukas 12:5.

Er man fast besluttet i sit hjerte, er man rig på tro

Et hjerte med en stærk tro véd at uanset hvad Jehova beder os om eller befaler os gennem sit ord, vil det altid være det rigtige og det der tjener  vore interesser bedst. (Esajas 48:17, 18) En der har et sådant hjerte, vil finde dyb tilfredshed og glæde ved at følge tilskyndelsen i Ordsprogene 3:5, 6: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ Et hjerte der mangler tro, vil derimod ikke være tilbøjeligt til at stole på Jehova, især ikke hvis dette kræver ofre, som for eksempel at man forenkler sit liv for at koncentrere sig om Rigets interesser. (Mattæus 6:33) Det er med god grund at Jehova betragter et hjerte uden tro som „ondt“. — Hebræerne 3:12.

Vores tro på Jehova kommer til udtryk på mange forskellige områder, også i de personlige gøremål vi har i hjemmet. Tag for eksempel princippet i Galaterbrevet 6:7: „Bliv ikke vildledt: Gud kan man ikke narre. For hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.“ Vores tro på at dette princip er sandt, vil blandt andet fremgå af de film vi ser, de bøger vi læser, de bønner vi beder, og hvor meget vi gør ud af vores bibelstudium. En stærk tro som får os til at så „med henblik på ånden“, er af stor betydning når man i sit hjerte skal tage en fast beslutning om at acceptere det der står i Guds ord og adlyde det. — Galaterne 6:8.

Kærlighed — den største egenskab

Kærlighed er den egenskab som mere end nogen anden vil gøre vort hjertes „jord“ modtagelig for Jehovas ord. I sammenligning med tro og håb beskrev apostelen Paulus derfor kærlighed som „størst af disse“ egenskaber. (1 Korinther 13:13) Et hjerte der er fyldt med kærlighed til Gud, vil opnå stor glæde og tilfredshed ved at adlyde ham; det bliver ikke irriteret over Guds krav. Apostelen Johannes sagde: „For dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ (1 Johannes 5:3) Jesus gav udtryk for noget lignende med udtalelsen: „Hvis nogen elsker mig, vil han overholde mit ord, og min Fader vil elske ham.“ (Johannes 14:23) Læg mærke til at en sådan kærlighed bliver gengældt. Jehova nærer inderlig kærlighed til dem der af kærlighed føler sig draget til ham.

Jehova ved at vi er ufuldkomne, og at vi indimellem synder imod ham. Alligevel holder han sig ikke på afstand af os. Det Jehova ser på hos sine tjenere, er om de har „et helt hjerte“, et hjerte som får dem til at tjene ham villigt med „en glad sjæl“. (1 Krønikebog 28:9) Jehova ved naturligvis at vi må bruge tid og kræfter på at opdyrke gode egenskaber i vort hjerte for at kunne frembringe åndens frugt. (Galaterne 5:22, 23) Af den grund er han tålmodig med os, „for han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv“. (Salme 103:14) Jesus viste at han havde den samme indstilling. Han gik aldrig alvorligt i rette med sine disciple på grund af deres fejl, men hjalp og opmuntrede dem tålmodigt. Bør en sådan kærlighed, barmhjertighed og tålmodighed fra Jehovas og Jesu side ikke bevirke at vi får endnu større kærlighed til dem? — Lukas 7:47; 2 Peter 3:9.

Hvis du til tider føler at det er en kamp at trække dybt rodfæstede, ukrudtslignende vaner op med rode, eller at det er svært at få bugt med uheldige hårdnakkede og genstridige karaktertræk, må du ikke blive modfalden eller nedslået. I stedet bør du fortsat arbejde på at gøre fremskridt mens du er „vedholdende i bønnen“ og hyppigt anråber Jehova om at få hans ånd. (Romerne 12:12) I kraft af hans velvillige hjælp kan det lykkes dig at følge Ezras eksempel så du i dit hjerte tager en fast beslutning om „at rådspørge Jehovas lov og handle efter den“.

[Illustration på side 31]

Selv i Babylon bevarede Ezra sin gudhengivenhed

[Kildeangivelse på side 29]

Garo Nalbandian