Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Ty til Jehova og hans styrke“

„Ty til Jehova og hans styrke“

 „Ty til Jehova og hans styrke“

„Hvad Jehova angår, hans øjne skuer ud over hele jorden for at han kan vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.“ — 2 KRØNIKEBOG 16:9.

1. Hvad er magt, og hvordan har mennesker forvaltet deres magt?

ORDET magt har en bred betydning. Ifølge Ordbog over det Danske Sprog bruges ordet magt „om det forhold, at man, fordi man råder over store legemskræfter, militære kræfter eller magtmidler af anden art, eller på grund af åndelig overlegenhed . . . er i stand til at sætte sin vilje igennem, byde, råde over eller have afgørende indflydelse på andre“. Mennesker er ikke særlig gode til at forvalte deres magt. Historikeren lord Acton har om magt i politikeres hænder sagt: „Magt har en tendens til at korrumpere, og uindskrænket magt korrumperer i bund og grund.“ Nutidshistorien er fyldt med eksempler som viser at der er meget sandt i lord Actons ord. I det 20. århundrede har „det ene menneske . . . udøvet myndighed over det andet til skade for det“ i større omfang end nogen sinde før. (Prædikeren 8:9) Korrupte diktatorer har groft misbrugt deres magt og har berøvet millioner af mennesker livet. Magt der ikke er afvejet med kærlighed, visdom og retfærdighed, er meget farlig.

2. Forklar hvordan Jehovas andre egenskaber berører den måde han bruger sin magt på.

2 I modsætning til mange mennesker anvender Gud altid sin magt til noget godt. „For, hvad Jehova angår, hans øjne skuer ud over hele jorden for at han kan vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.“ (2 Krønikebog 16:9) Jehova udøver sin magt på en behersket måde. Hans tålmodighed får ham til at vente med at udrydde de ugudelige så de får mulighed for at ændre sind. Hans kærlighed får ham til at lade solen skinne på alle slags mennesker — både retfærdige og uretfærdige. Hans retfærdighed vil til sidst få ham til at bruge sin ubegrænsede magt til at tilintetgøre den der har magt til at forårsage død, Satan Djævelen. — Mattæus 5:44, 45; Hebræerne 2:14; 2 Peter 3:9.

3. Hvorfor giver Guds ubegrænsede magt os grund til at nære tillid til ham?

3 Vor himmelske Faders ærefrygtindgydende kraft giver os grund til at nære fortrøstning og tillid — både til hans løfter og til hans beskyttelse. Et lille barn føler sig trygt blandt fremmede hvis det holder sin far i hånden, for barnet ved at faderen vil beskytte det mod alt ondt. På samme måde vil vor himmelske Fader, „som er stor til at frelse“, beskytte os mod at lide varig skade hvis vi vandrer med ham. (Esajas 63:1; Mika 6:8) Og som en god Fader opfylder Jehova altid sine løfter. Hans ubegrænsede magt garanterer at ’hans ord vil gennemføre hvad han har sendt det til’. — Esajas 55:11; Titus 1:2.

4, 5. (a) Hvordan gik det da kong Asa stolede ubetinget på Jehova? (b) Hvad kan der ske hvis vi stoler på menneskeskabte løsninger på vore problemer?

4 Hvorfor er det så vigtigt at vi er besluttede på ikke at tabe vor himmelske Faders beskyttelse af syne? Fordi der er en vis risiko for at omstændighederne får os til at glemme hvor vi kan finde sand beskyttelse. Det skete for eksempel for kong Asa, en mand der ellers stolede på Jehova. I Asas regeringstid blev Juda angrebet af en milliontallig hær af ætiopiere. Asa kunne se at fjenden var militært overlegen og bad derfor:  „Jehova, med hensyn til at hjælpe betyder det intet for dig om der er mange eller der ingen kraft er. Hjælp os, Jehova vor Gud, for det er dig vi støtter os til, og det er i dit navn vi er kommet mod denne folkemængde. Jehova, du er vor Gud. Lad ikke et dødeligt menneske holde stand imod dig.“ (2 Krønikebog 14:11) Jehova lyttede til Asas bøn og skænkede ham en afgørende sejr.

5 Efter mange års trofast tjeneste mistede Asa imidlertid tilliden til Jehovas magt til at frelse. For at eliminere en militær trussel fra nordriget Israel søgte han hjælp hos Aram. (2 Krønikebog 16:1-3) Den bestikkelse han gav aramæerkongen Ben-Hadad, medførte at Israels trussel mod Juda forsvandt, men den afslørede også at han manglede tillid til Jehova. Profeten Hanani spurgte ham skarpt: „Var ætiopierne og libyerne ikke en meget talrig styrke med en mængde folk, med stridsvogne og rytteri? Men da du støttede dig til Jehova, gav han dem i din hånd.“ (2 Krønikebog 16:7, 8) Asa lyttede ikke til denne irettesættelse. (2 Krønikebog 16:9-12) Når vi kommer ud for problemer, så lad os ikke stole på løsninger udtænkt af mennesker i stedet for at stole på Gud. At sætte sin lid til menneskers magt vil kun føre til skuffelse. — Salme 146:3-5.

Søg den kraft som Jehova kan give

6. Hvorfor bør vi „ty til Jehova og hans styrke“?

6 Jehova kan ikke alene beskytte sine tjenere, men også give dem kraft. Bibelen opfordrer os til at „ty til Jehova og hans styrke“. (Salme 105:4) Når vi gør alt med den styrke vi får fra Gud, vil vi nemlig bruge vores magt og kraft til at gavne andre, ikke til at skade dem. Det bedste eksempel på dette finder vi i Jesus Kristus, der gjorde mange mirakler ved „Jehovas kraft“. (Lukas 5:17) Jesus kunne have sat alt ind på at blive rig og berømt eller på at blive en magtfuld konge. (Lukas 4:5-7) I stedet brugte han kraften fra Gud til at undervise, hjælpe og helbrede. (Markus 7:37; Johannes 7:46) Derved satte han et godt eksempel for os.

7. Hvilken vigtig egenskab opdyrker vi når vi gør alt ved hjælp af den styrke Gud giver, og ikke i egen kraft?

7 Når vi gør alt ved hjælp af „den styrke Gud skænker“, vil det desuden hjælpe os til at bevare ydmygheden. (1 Peter 4:11) Mennesker der stræber efter stadig større magt, bliver som regel overmodige. Et eksempel på dette er assyrerkongen Asarhaddon, der pralende sagde: „Jeg er stærk, jeg er såre stærk, jeg er mandig, jeg er herlig, jeg er vældig.“ I modsætning hertil har Gud valgt „det svage i verden, for at han kunne gøre det stærke til skamme“. Hvis en sand kristen roser sig, roser han sig derfor af Gud, for han ved at han intet kan gøre i egen kraft. Hvis vi ’ydmyger os under Guds vældige hånd’, vil vi blive ophøjet. — 1 Korinther 1:26-31; 1 Peter 5:6.

8. Hvad skal vi først og fremmest gøre for at få kraft fra Jehova?

8 Hvordan kan vi modtage kraft fra Gud? Vi må først og fremmest bede om den. Jesus forsikrede sine disciple om at Faderen ville give hellig ånd til dem der bad om den. (Lukas 11:10-13) Tænk på hvordan dette gav Kristi disciple kraft dengang de valgte at adlyde Gud i  stedet for de religiøse ledere der havde befalet dem at holde op med at forkynde om Jesus. Da de bad Jehova om hjælp, blev deres oprigtige bøn besvaret, og den hellige ånd gav dem kraft til at fortsætte med at forkynde den gode nyhed med frimodighed. — Apostelgerninger 4:19, 20, 29-31, 33.

9. Nævn et andet sted hvor vi kan hente åndelig styrke, og henvis til et bibelsk eksempel som viser hvor virkningsfuldt det er.

9 For det andet kan vi hente åndelig styrke i Bibelen. (Hebræerne 4:12) Guds ords kraft kom klart til udtryk på kong Josias’ tid. Denne judæiske konge havde allerede udryddet de hedenske afguder af landet, men da Jehovas lov pludselig blev fundet i templet, tilskyndede det ham til at intensivere renselsen af landet. * Efter at Josias personligt havde læst Loven højt for folket, indgik hele nationen en pagt med Jehova, og en ny, mere gennemgribende kampagne mod afgudsdyrkelsen blev iværksat. Josias’ reformer gav et godt resultat: „Alle hans dage veg [israelitterne] ikke fra Jehova, deres forfædres Gud.“ — 2 Krønikebog 34:33.

10. På hvilken tredje måde kan vi få styrke fra Jehova, og hvorfor er det så vigtigt?

10 For det tredje kan vi få kraft fra Jehova gennem samvær med andre kristne. Paulus tilskyndede de kristne til trofast at komme sammen til møder for at „anspore til kærlighed og gode gerninger“ og opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) Da Peter ved et mirakel blev udfriet fra fængselet, ville han gerne være sammen med sine brødre, og han tog derfor direkte hen til Johannes Markus’ mors hus, „hvor en hel del var forsamlet og bad“. (Apostelgerninger 12:12) De kunne naturligvis have siddet og bedt hver for sig, hjemme hos sig selv. Men de valgte at samles for at bede og opmuntre hinanden i denne svære tid. Ved slutningen af Paulus’ lange og farefulde rejse til Rom mødtes han med nogle brødre i Puteoli, og senere med nogle andre der var rejst ud for at møde ham. Hvordan reagerede han? „Da Paulus fik øje på [brødrene] takkede han Gud og fattede mod.“ (Apostelgerninger 28:13-15) Det styrkede ham at være sammen med sine trosfæller igen. Det kan også give os styrke at være sammen med trosfæller. Så længe vi har frihed til eller mulighed for at mødes, må vi ikke forsøge at vandre alene ad den trange vej der fører til livet. — Ordsprogene 18:1; Mattæus 7:14.

11. Nævn nogle situationer hvori man har særlig brug for „den kraft som er ud over det normale“.

11 Ved at have gode vaner hvad angår bøn, studium af Guds ord og samvær med trosfæller kan vi ’blive ved med at hente kraft i Herren og i hans styrkes vælde’. (Efeserne 6:10) Der hersker ingen tvivl om at vi alle har brug for kraft fra Jehova. Nogle lider af svækkende sygdomme, andre må kæmpe med alderdommens skavanker, og atter andre må leve med savnet af en elsket livsledsager. (Salme 41:3) Andre igen må udholde modstand fra en ikketroende ægtefælle. Det kan være udmattende for forældre, især enlige forældre, at klare den krævende opgave at passe et heltidsjob og samtidig tage sig af børnene. Unge kristne har brug for styrke for at kunne stå fast imod gruppepres og sige nej til stoffer og umoralitet. Ingen bør tøve med at bede Jehova om „den kraft som er ud over det normale“ for at kunne klare sådanne vanskelige situationer. — 2 Korinther 4:7.

„Han giver den trætte kraft“

12. Hvordan støtter Jehova os i den kristne tjeneste?

12 Desuden giver Jehova sine tjenere kraft når de udfører deres tjeneste. I Esajas’ profeti står der: „Han giver den trætte kraft; og den som er uden styrke, giver han øgede kræfter. . . . De der håber på Jehova vil få ny kraft. De vil stige op med svingfjer som ørne. De vil løbe og ikke blive matte; de vil vandre og ikke blive trætte.“ (Esajas 40:29-31) Apostelen Paulus fik kraft til at udføre sin tjeneste. Derfor havde han også gode resultater. Til de kristne i Thessalonika skrev han: „Den gode nyhed vi forkynder, kom  ikke til jer med ord alene, men også med kraft og med hellig ånd.“ (1 Thessaloniker 1:5) Hans forkyndelse og undervisning havde kraft til at udvirke store forandringer i retsindige menneskers liv.

13. Hvad styrkede Jeremias til at holde ud trods modstand?

13 Vi kan blive modløse når vi møder ligegyldighed i distriktet. Vi har måske forkyndt der gennem flere år uden at møde større interesse. Jeremias mistede også modet på grund af den modstand, latterliggørelse og ligegyldighed han mødte. „Jeg vil ikke nævne [Gud], og jeg vil ikke mere tale i hans navn,“ sagde han til sig selv. Men han kunne ikke tie stille. Hans budskab blev „som en brændende ild lukket inde i [hans] knogler“. (Jeremias 20:9) Hvorfra fik han fornyet styrke til at overvinde den megen modstand? Han skrev: „Jehova er med mig som en vældig kriger.“ (Jeremias 20:11) Jeremias’ forståelse af hvor vigtigt budskabet og hans gudgivne opgave var, fik ham til at lytte til Jehovas tilskyndelser.

Kraft til at såre og kraft til at læge

14. (a) Hvor stor kraft ligger der i tungen? (b) Nævn nogle eksempler på hvilken skade tungen kan forvolde.

14 Det er ikke al den kraft vi besidder, der kommer direkte fra Gud. Tungen, for eksempel, har kraft til både at såre og at læge. „Død og liv er i tungens vold,“ skrev Salomon advarende. (Ordsprogene 18:21) Resultaterne af Satans korte samtale med Eva viser hvor katastrofale følger ord kan have. (1 Mosebog 3:1-5; Jakob 3:5) Også vi kan gøre stor skade med tungen. Kritiske kommentarer om en ung piges vægt kan føre hende ind på vejen til anoreksi. Hvis man tankeløst viderebringer sladder, kan det ødelægge et livslangt venskab. Det er indlysende at vi er nødt til at beherske tungen.

15. Hvordan kan vi opbygge og læge ved hjælp af tungen?

15 Tungen kan imidlertid også opbygge. „Der findes nogle der taler tankeløst som med sværdhug, men de vises tunge læger.“ (Ordsprogene 12:18) Kristne der ejer visdom, bruger tungens kraft til at trøste de nedtrykte og dem der har mistet nogen de holder af. Medfølende ord kan opmuntre unge som kæmper mod skadeligt gruppepres. En hensynsfuld tunge kan forsikre ældre brødre og søstre om at de er elskede, og at der stadig er brug for dem. Venlige ord kan gøre livet lettere for de syge. Frem for alt kan vi bruge tungen til at forkynde det magtfulde budskab om Riget for alle der vil lytte. Vi har kraft til at forkynde Guds ord hvis vi har hjertet med i det. Der står i Bibelen: „Forhold ikke  nogen en godhed som tilkommer dem, når det er i din hånds magt at gøre noget.“ — Ordsprogene 3:27.

Den rette brug af magt

16, 17. Hvordan kan ældste, forældre, ægtemænd og hustruer efterligne Jehova når de udøver deres gudgivne myndighed?

16 Jehova er almægtig, men han leder menigheden med kærlighed. (1 Johannes 4:8) Kristne tilsynsmænd efterligner ham ved at vise Guds hjord kærlig omsorg uden at misbruge deres myndighed. Sandt nok er tilsynsmænd somme tider nødt til at ’retlede, irettesætte og tilskynde’, men de gør det „med al langmodighed og undervisning“. (2 Timoteus 4:2) Menighedens ældste må hele tiden huske på det som apostelen Peter skrev til dem der havde fået overdraget myndighed i menigheden: „Vær hyrder for Guds hjord i jeres varetægt, ikke tvungent, men villigt; heller ikke af kærlighed til uærlig vinding, men af iver; heller ikke som nogle der spiller herrer over dem der udgør Guds arv, men ved at være eksempler for hjorden.“ — 1 Peter 5:2, 3; 1 Thessaloniker 2:7, 8.

17 Forældre og ægtemænd har også fået en vis myndighed fra Gud, og de bør bruge denne magt til at hjælpe, opdrage og vise omsorg. (Efeserne 5:22, 28-30; 6:4) Jesu eksempel viser at det er muligt at udøve myndighed på en kærlig måde. Hvis tugten er ligevægtig og konsekvent, vil børnene ikke blive modløse. (Kolossenserne 3:21) Ægteskabet styrkes når en kristen mand fører an på en kærlig måde, og når hustruen har dyb respekt for manden som sit overhoved frem for at gå ud over sin gudgivne indflydelsessfære i et forsøg på at dominere ham eller få sin vilje. — Efeserne 5:28, 33; 1 Peter 3:7.

18. (a) Hvordan bør vi efterligne Jehova ved at beherske vrede? (b) Hvad bør de der har myndighed, forsøge at indgyde dem de har ansvar for?

18 De der har myndighed i familien og i menigheden, bør være særlig opmærksomme på at beherske deres vrede, eftersom vrede indgyder frygt, ikke kærlighed. Profeten Nahum sagde: „Jehova er både sen til vrede og vældig i kraft.“ (Nahum 1:3; Kolossenserne 3:19) Det er et tegn på styrke at beherske sin vrede, mens det vidner om svaghed at give efter. (Ordsprogene 16:32) Både i familien og i menigheden er målet at indgyde kærlighed — kærlighed til Jehova, kærlighed til næsten og kærlighed til de rette principper. Kærligheden er ’enhedens stærkeste bånd’ og den stærkeste motivation til at gøre det der er rigtigt. — 1 Korinther 13:8, 13; Kolossenserne 3:14.

19. Hvilken trøstende forsikring giver Jehova, og hvad bør det få os til at gøre?

19 At kende Jehova er at anerkende hans kraft. Gennem Esajas sagde Jehova: „Véd du det ikke eller har du ikke hørt det? Jehova, som har skabt jorden til dens ender, er Gud til alle tider. Han bliver ikke træt eller mat.“ (Esajas 40:28) Jehovas kraft er uudtømmelig. Hvis vi stoler på ham i stedet for os selv, vil han ikke svigte os. Han giver os denne forsikring: „Vær ikke bange, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvildt om, for jeg er din Gud. Jeg vil støtte dig. Ja, jeg vil hjælpe dig. Ja, jeg vil holde dig fast med min retfærdigheds højre hånd.“ (Esajas 41:10) Hvordan bør vi reagere på hans kærlige omsorg? Ligesom Jesus bør vi altid bruge den magt og kraft han giver os, til at hjælpe og opbygge. Lad os beherske tungen så den læger i stedet for at såre. Og lad os altid holde os åndeligt vågne, stå fast i troen og — med vor store Skabers, Jehova Guds, hjælp — blive stærke. — 1 Korinther 16:13.

[Fodnote]

^ par. 9 Det jøderne fandt, var øjensynlig det originale eksemplar af Mose lov, som var blevet lagt i templet flere hundrede år tidligere.

Kan du forklare dette?

● Hvordan bruger Jehova sin magt og kraft?

● Hvordan kan vi hente styrke fra Jehova?

● Hvordan bør vi anvende tungen?

● Hvordan kan gudgiven myndighed være til gavn?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Jesus hjalp andre ved hjælp af kraften fra Jehova

[Illustrationer på side 17]

Vi har kraft til at forkynde Guds ord hvis vi har hjertet med i det