Přejít k článku

Přejít na obsah

Co by řekl Ježíš?

Co by řekl Ježíš?

 Co by řekl Ježíš?

Mnozí věřící si myslí, že by se náboženství mělo zapojovat do politiky. Jsou přesvědčeni, že náboženství může hrát zásadní roli v řešení problémů lidstva. Jiní věřící se však domnívají, že by se náboženství a politika směšovat neměly. Co si o tom myslíte vy? Měly by tyto významné složky společnosti spolupracovat?

O JEŽÍŠI KRISTU bylo napsáno, že je „nejvlivnější osobností v náboženských dějinách lidstva“. Představte si, že bychom se na to, zda by se mělo náboženství zapojovat do politiky, mohli zeptat přímo jeho. Co by k tomu řekl? V době, kdy žil zde na zemi, na tuto otázku svými slovy a skutky odpověděl. Ve známém Kázání na hoře například vyjádřil zásady, díky nimž jeho následovníci mohou poznat, jakou úlohu by ve společnosti měli mít. Nad některými z těchto zásad se nyní zamysleme.

 Ovlivňovat životy druhých

Ježíš ukázal, jaký postoj by měli mít jeho následovníci k okolnímu světu. Prohlásil: „Jste sůl země; jestliže však sůl ztratí svou sílu, jak se její slanost obnoví? Již není použitelná k ničemu jinému, než aby byla vyhozena a lidmi pošlapána. Jste světlo světa. . . . Ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“ (Matouš 5:13–16) Proč Ježíš své následovníky přirovnal k soli a ke světlu?

Ježíš tím zdůraznil, že si přeje, aby jeho následovníci měli na své okolí pozitivní vliv. Sůl nemůže potraviny chránit před zkázou, pokud se s nimi nesmísí. Lampa nemůže rozptýlit tmu v nějaké místnosti, pokud stojí někde jinde. Povšimněte si, že Ježíšovi následovníci nemají být solí jen pro nějakou malou skupinu lidí, ale pro celé lidstvo. Nemají být světlem pro omezený počet lidí, ale pro každého, kdo chce vidět jasně. Ježíš svým učedníkům nikdy nepřikázal, aby se odstěhovali na nějaké odloučené místo a tam žili ve vlastní komunitě. Ani je nepovzbuzoval k tomu, aby se izolovali za zdmi nějakého kláštera. Naopak, posláním křesťanů je ovlivňovat životy druhých lidí — podobně jako sůl plní svůj účel, pokud je v kontaktu s potravinami, a světlo, pokud rozptyluje temnotu.

Nebýt „částí světa“

Ježíšovy vybídky, aby jeho následovníci byli v kontaktu se svými bližními, však vyvolávají důležitou otázku: Jaký postoj by křesťané měli mít k politice? Ježíš se totiž krátce před smrtí modlil k Bohu a prosil za své následovníky: „Prosím tě, ne abys je vzal ze světa, ale abys nad nimi bděl kvůli tomu ničemnému. Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa.“ (Jan 17:15, 16) Co se tedy od křesťanů vyžaduje, jestliže nemají být částí světa a zároveň mají mít vliv na lidi ve svém okolí? Odpověď získáme pomocí následujících třech otázek:

• Jaký měl Ježíš názor na politiku?

• Měli by se křesťané angažovat v politice?

• Jaký vliv má křesťanské učení na společnost?

[Praporek na straně 4]

Ježíš jasně ukázal, že nechce, aby se jeho následovníci izolovali od společnosti.