Přejít k článku

Přejít na obsah

Jaký vliv má křesťanské učení na společnost?

Jaký vliv má křesťanské učení na společnost?

 Jaký vliv má křesťanské učení na společnost?

PŘEDCHOZÍ články pojednávaly o tom, proč se praví křesťané neangažují v politice. Jak ale mohou ukázat, že chtějí být přínosem pro společnost, ve které žijí? Jedním způsobem je to, že se řídí Ježíšovým pokynem: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28:19, 20)

Mezi Ježíšovým pokynem činit učedníky a jeho vybídkou působit jako sůl a jako světlo světa existuje určitá souvislost. (Matouš 5:13, 14) Jaká? A jaký účinek může mít křesťanské učení na druhé lidi?

„Sůl“ a „světlo“

Sůl je konzervační prostředek, který chrání potraviny před zkažením. I učení, se kterým Ježíš vyslal své následovníky za lidmi všech národů, má ochranný účinek. Ti, kdo ho přijmou a uplatňují, se mohou uchránit před morální zkažeností, která je dnes tak rozšířená. Jak je to chrání? Osvobodí se od návyků, které škodí zdraví, například od kouření, a rozvíjejí takové vlastnosti jako lásku, pokoj, trpělivost, laskavost a dobrotu. (Galaťanům 5:22, 23) Díky těmto vlastnostem se z nich stávají lepší lidé. Křesťané, kteří svým bližním toto učení předávají, jsou tedy pro své okolí skutečným přínosem.

 A co přirovnání ke světlu? Stejně jako měsíc odráží světlo vyzařované sluncem, Kristovi následovníci odrážejí obrazné světlo pocházející od Jehovy Boha. Zrcadlí toto světlo tím, co kážou, a tím, že ve prospěch druhých konají dobré skutky. (1. Petra 2:12)

Skutečnost, že učedníci mají působit jako světlo, Ježíš zdůraznil následujícími slovy: „Lidé rozsvěcují lampu a nestaví ji pod odměrný koš, ale na stojan, a ona září na všechny v domě. Podobně ať září vaše světlo před lidmi.“ Rozsvícenou lampu postavenou na stojan jasně vidí všichni lidé kolem. Podobně kazatelská činnost a jiné prospěšné skutky pravých křesťanů by měly být jasně viditelné lidem žijícím v jejich okolí. Proč je to důležité? Ježíš řekl, že lidé, kteří tyto dobré skutky uvidí, vzdají chválu Bohu. (Matouš 5:14–16)

Kolektivní odpovědnost

Ježíš svá slova „jste světlo světa“ a „ať září vaše světlo“ adresoval všem svým učedníkům. Tento úkol nemůže zvládnout několik málo jednotlivců působících v různých církvích. Obrazným světlem mají být všichni věřící. Takto chápe Ježíšova slova přes sedm milionů svědků Jehovových, kteří žijí ve více než 235 zemích. Jsou přesvědčeni, že mluvit se svými bližními o Kristově učení je jejich kolektivní odpovědnost.

Co je hlavním námětem, o kterém svědkové Jehovovi s lidmi mluví? Když Ježíš své následovníky pověřil kázáním, neřekl jim, aby mluvili o potřebě společenských nebo politických reforem, o spojení církve a státu nebo o nějaké podobné ideologii. Předpověděl: „Dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům.“ (Matouš 24:14) Praví křesťané, kteří dnes chtějí Ježíšovy pokyny poslouchat, proto nadále mluví se svými bližními o Božím Království — jediné vládě, která je schopná skoncovat se Satanovým zkaženým systémem a vytvořit spravedlivý nový svět.

Při čtení evangelií je patrné, že Ježíšova služba měla dva výrazné rysy, ze kterých si praví křesťané v dnešní době berou příklad. O těchto rysech budeme uvažovat v následujícím článku.

[Praporek na straně 8]

Proč je křesťanské učení přirovnáno k soli?

[Praporek na straně 9]

V čem se křesťanské učení podobá lampě svítící na temném místě?