Přejít k článku

Přejít na obsah

Být upřímným věřícím i odpovědným občanem

Být upřímným věřícím i odpovědným občanem

 Být upřímným věřícím i odpovědným občanem

SLUŽBA Ježíše Krista měla dva charakteristické rysy. Za prvé, jeho cílem bylo změnit postoje jednotlivých lidí, ne politické instituce. Všimněte si například, co zdůraznil ve svém Kázání na hoře. Bezprostředně předtím než mluvil o nutnosti být jako sůl a světlo, řekl svým posluchačům, že opravdové štěstí nacházejí ti, kdo si „uvědomují svou duchovní potřebu“. A dodal: „Šťastní jsou lidé mírné povahy, . . . čistí v srdci, . . . pokojní.“ (Matouš 5:1–11) Ježíš svým následovníkům pomáhal, aby pochopili, jak důležité je přizpůsobovat své uvažování i pocity tomu, co Bůh považuje za dobré a špatné, a jak důležité je sloužit Bohu z celého srdce.

Za druhé, Ježíš měl soucit s těmi, kdo nějak trpěli, a poskytoval jim úlevu. Jeho cílem však nebylo veškeré utrpení odstranit. (Matouš 20:30–34) Uzdravoval nemocné, ale nemoci dál patřily k životu. (Lukáš 6:17–19) Pomáhal utlačovaným, ale nespravedlnost dál působila mnoho utrpení. Opatřoval jídlo hladovým, ale lidstvo nepřestalo být sužováno hladomory. (Marek 6:41–44)

Měnit postoje a zmírňovat utrpení

Proč se Ježíš zaměřoval na to, aby měnil postoje lidí a zmírňoval jejich strádání, a ne na to, aby změnil instituce nebo úplně odstranil utrpení? Věděl, že zásadní změnu uskuteční Bůh až v budoucnu — prostřednictvím svého Království skoncuje se všemi lidskými vládami a odstraní příčiny všech těžkostí. (Lukáš 4:43; 8:1) Proto, když na Ježíše učedníci jednou naléhali, aby věnoval víc času uzdravování nemocných, řekl: „Pojďme někam jinam, do blízkých venkovských městeček, abych i tam kázal, neboť za tím účelem jsem vyšel.“ (Marek 1:32–38) Ježíš mnoho lidí uzdravil, ale důležitější pro něj bylo kázat a vyučovat Boží slovo.

Svědkové Jehovovi se při své kazatelské činnosti snaží Ježíše napodobovat. Mají soucit s lidmi, kteří jsou v nouzi, a praktickou pomocí zmírňují jejich těžkosti. Nemají však za cíl úplně zbavit svět bezpráví. Jsou přesvědčeni, že příčiny veškerého utrpení odstraní až Boží Království. (Matouš 6:10) Podobně jako Ježíš, i oni se snaží měnit postoje lidí, a ne politické instituce. Tento přístup je realistický, protože hlavní problémy lidstva nejsou politické, ale morální.

Odpovědní občané

Svědkové Jehovovi si zároveň uvědomují, že jako křesťané mají být dobrými občany. Proto uznávají autoritu státu a mají ke státním institucím úctu. Prostřednictvím svých publikací a kazatelské činnosti povzbuzují druhé, aby poslouchali zákony. Pokud však vláda vyžaduje něco, co je v přímém rozporu s tím, co přikazuje Bůh, svědkové jejímu požadavku nevyhoví. Jsou rozhodnuti „poslouchat  Boha jako panovníka spíše než lidi“. (Skutky 5:29; Římanům 13:1–7)

Všem lidem ve svém okolí svědkové Jehovovi nabízejí, že jim bezplatně pomohou poznat Bibli. Díky takovému vzdělávání zlepšily svůj život už miliony lidí. Každý rok tak statisíce mužů a žen dostávají pomoc, aby dokázali překonat škodlivé zvyky, jako je kouření, opilství, užívání drog, hazardní hraní a sexuální promiskuita. Učí se uplatňovat v životě biblické zásady a tak se z nich stávají poctiví a odpovědní občané. (Viz článek „Bible mění život lidí“ na straně 18.)

Vzdělávání založené na Bibli také napomáhá k větší úctě a lepší komunikaci v rodině. Zlepšuje vztah mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci. Pevnější rodinné vztahy zase přispívají ke stabilitě společnosti.

Když zvážíte to, co bylo uvedeno v těchto článcích, jak se díváte na směšování náboženství a politiky? Schvaluje to Bible? Je jisté, že ne. Křesťané by však měli být občany, kteří se zajímají o druhé. Měli by se řídit Ježíšovou vybídkou, aby byli jako sůl a jako světlo světa.

Ti, kdo se v životě snaží uplatňovat Kristovo učení, prospívají nejen sami sobě a své rodině, ale také společnosti, ve které žijí. Svědkové Jehovovi vám rádi sdělí víc informací o biblickém vzdělávání, které probíhá ve vašem okolí. *

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Svědky Jehovovy můžete také kontaktovat na www.watchtower.org/b.

[Praporek na straně 10]

Ježíšovým cílem bylo měnit postoje lidí, ne politické instituce

[Praporek na straně 11]

Svědkové Jehovovi si uvědomují, že mají být dobrými občany