Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Co byl „soudcovský stolec“, před který byl přiveden apoštol Pavel?

Zpráva ve Skutcích 18:12, 13 uvádí, že Židé v Korintu obvinili Pavla z nezákonného obracení na víru a přivedli ho před „soudcovský stolec“. Tento výraz je překladem řeckého slova beʹma, což doslova znamená „krok“ a v širším významu také „pódium“. Ve starověkém Korintu se nedaleko středu agory neboli tržiště, a možná jen několik metrů od synagogy, nacházelo vyvýšené venkovní pódium. Díky jeho poloze z něj bylo možné promlouvat k lidu. Tato řečnická tribuna z bílého a modrého mramoru byla bohatě zdobena jemným vyřezáváním a měla dvě čekárny, ve kterých byly mramorové lavice a podlaha vykládaná mozaikou.

Zdá se, že právě tato řečnická tribuna byla tím soudcovským stolcem, před kterým stál apoštol Pavel, když byl přiveden k prokonzulu Galliovi, římskému místodržiteli Achaie. Na tomto místě sedávali úředníci, kteří naslouchali právním sporům a oznamovali svá soudní rozhodnutí shromážděnému zástupu.

To, že se lidé scházeli před beʹma, kde byly vyřizovány veškeré veřejné záležitosti, bylo v řeckých městských státech běžné. Zmínky o tom, že z tohoto místa někdo promlouval k zástupu, nacházíme i v jiných biblických verších. U Matouše 27:19 a Jana 19:13 čteme, že při Ježíšově soudním procesu z beʹma promlouval Pontský Pilát. (Srovnejte se Skutky 12:21.)

Proč způsob, jakým Ježíš zemřel, některé Židy pohoršoval?

Apoštol Pavel o sobě a o ostatních křesťanech žijících v prvním století prohlásil: „Kážeme Krista přibitého na kůl — Židům příčina ke klopýtání, ale národům pošetilost.“ (1. Korinťanům 1:23) Proč způsob, jakým byl Ježíš popraven, přiváděl některé Židy ke klopýtání neboli je pohoršoval?

O způsobu Ježíšovy smrti a o kultuře Blízkého východu v prvním století biblický komentátor Ben Witherington nejml. řekl, že to byl „v tehdejším světě ten nejhanebnější způsob smrti. Rozhodně to nebylo považováno za ušlechtilou formu mučednictví.“ Witherington dále uvedl: „Lidé v tehdejším světě věřili, že způsob něčí smrti odhaluje, jakým byl člověkem. Z tohoto úhlu pohledu byl Ježíš ničema, vlastizrádce, který si zasluhoval způsob popravy, jenž se používal k potrestání vzbouřených otroků.“ Vzhledem k tomuto kulturnímu kontextu se nezdá rozumné tvrdit, že si první křesťané zprávy o Ježíšově smrti a vzkříšení vymysleli.