Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznejte Boží osobnost

Odměňuje ty, kdo mu slouží

Odměňuje ty, kdo mu slouží

KDYŽ pro někoho uděláme něco hezkého nebo mu dáme nějaký dárek, rádi za to slyšíme slova ocenění. Člověka potěší i obyčejné „děkuji“. Všichni si přejeme cítit, že si druzí našich snah váží a to platí zvláště o těch, na kterých nám záleží. Nejvíce nám samozřejmě záleží na Jehovovi Bohu. Váží si Bůh našeho úsilí sloužit mu? Podívejme se, jak jednal s Ebed-melekem, mužem, který riskoval svůj život, aby zachránil jednoho z Božích proroků. (Přečtěte si Jeremjáše 38:7–13 a 39:16–18.)

Kdo byl Ebed-melek? Velmi pravděpodobně to byl úředník na dvoře judského krále Sedekjáše. * Byl současníkem proroka Jeremjáše, kterého Bůh pověřil, aby varoval zkažené obyvatele Judy před blížícím se zničením. Přestože Ebed-melek byl obklopen bezbožnými knížaty, měl hlubokou úctu k Bohu a velmi si vážil i Jeremjáše. Jeho dobré vlastnosti byly vyzkoušeny, když ničemná knížata falešně obvinila Jeremjáše z podněcování vzpoury a následně ho vhodila do bahnité cisterny, aby tam zemřel. (Jeremjáš 38:4–6) Jak se Ebed-melek v této situaci zachoval?

Ebed-melek jednal statečně a rozhodně. Nehleděl na případnou pomstu knížat, veřejně předstoupil před krále Sedekjáše a vznesl námitky proti nespravedlivému zacházení s Jeremjášem. Můžeme si ho představit, jak možná ukazuje na přítomné pachatele a prohlašuje: „Ti muži učinili špatně . . . Jeremjášovi.“ (Jeremjáš 38:9) Král Ebed-meleka vyslyšel a nařídil mu, aby vzal třicet mužů a vydal se Jeremjáše osvobodit.

Ebed-melek pak projevil další krásnou vlastnost, totiž laskavost. Vzal „opotřebované hadry a opotřebované kusy látky a spustil je po provazech Jeremjášovi do cisterny“. Proč mu tam spustil hadry a kusy látky? Aby si je Jeremjáš mohl dát do podpaží a nesedřel si tak kůži, když ho pomocí provazů vytahovali ven. (Jeremjáš 38:11–13)

Jehova vše sledoval. Vážil si toho, co Ebed-melek udělal? Prostřednictvím Jeremjáše mu vzkázal, že zničení Judy se rychle blíží. Pak dal Ebed-melekovi něco, co jeden učenec nazval „pětinásobnou zárukou záchrany“. Řekl mu: „Toho dne tě osvobodím . . . nebudeš vydán do ruky mužů . . . Zcela jistě ti totiž opatřím únik . . . nepadneš mečem . . . budeš mít svou duši jako kořist.“ Proč Jehova slíbil Ebed-melekovi, že ho zachrání? Pověděl mu: „Protože jsi ve mne důvěřoval.“ (Jeremjáš 39:16–18) Věděl totiž, že Ebed-melek tak nejednal pouze kvůli tomu, že měl starost o Jeremjáše, ale i proto, že měl důvěru a víru v Boha.

Z tohoto příběhu je jasně vidět, že Jehova si váží toho, co pro něj děláme. V Bibli nás ujišťuje, že si pamatuje i ty nejmenší skutky, které jsme udělali z víry. (Marek 12:41–44) Nepodněcuje vás to snad, abyste ještě lépe poznali tohoto vděčného Boha? Můžete si být jisti, že se k vám zachová přesně podle toho, co o něm říká Bible. Stane se „dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají“. (Hebrejcům 11:6)

Doporučené čtení Bible na květen:

Jeremjáš 32–50

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. O Ebed-melekovi se v Bibli mluví jako o „eunuchovi“. (Jeremjáš 38:7) Tento výraz doslova označuje muže, který byl vykleštěn, ale v širším smyslu se může vztahovat na jakéhokoli úředníka, který sloužil na královském dvoře.