Přejít k článku

Přejít na obsah

„Pověz nám: Kdy to bude?“

„Pověz nám: Kdy to bude?“

„Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (MAT. 24:3)

1. Co chceme podobně jako apoštolové vědět?

JEŽÍŠOVA služba na zemi se blížila ke konci a jeho učedníci chtěli vědět, co je čeká v budoucnosti. Čtyři z apoštolů se ho proto několik dní před jeho smrtí zeptali: „Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Mat. 24:3; Mar. 13:3) Jak Ježíš odpověděl? Pronesl rozsáhlé proroctví, které je zaznamenané ve 24. a 25. kapitole Matouše a které se týká mnoha pozoruhodných událostí. Také my chceme vědět, co přinese budoucnost, a proto mají jeho slova velký význam i pro nás.

2. (a) Čemu se v průběhu let snažíme stále lépe rozumět? (b) O kterých třech otázkách budeme uvažovat?

2 Ježíšovo proroctví o posledních dnech zkoumají Jehovovi služebníci už mnoho let. Modlí se k Bohu o pomoc a snaží se stále lépe rozumět tomu, kdy se tato slova mají splnit. Abychom si přiblížili, jak se naše porozumění zpřesňovalo, zamyslíme se nad třemi otázkami: Kdy má začít „velké soužení“? Kdy má Ježíš soudit ovce a kozly? A kdy má Ježíš přijít? (Mat. 24:21; 25:31–33)

KDY MÁ ZAČÍT VELKÉ SOUŽENÍ?

3. Jakou představu jsme dřív měli o velkém soužení?

3 Mnoho let jsme si mysleli, že velké soužení začalo v roce 1914 první světovou válkou a že díky Jehovovi byly „ty dny zkráceny“, když v roce 1918 válka skončila, a ostatek tak mohl kázat dobrou zprávu lidem ze všech národů. (Mat. 24:21, 22) Po dovršení kazatelské činnosti měla být Satanova říše zničena. Měli jsme tedy představu, že velké soužení má tři fáze: začátek (1914–1918), přerušení (od roku 1918) a závěr v Armagedonu.

4. Na základě čeho jsme lépe porozuměli Ježíšovu proroctví o posledních dnech?

 4 Při dalším zkoumání jsme však pochopili, že část Ježíšova proroctví o posledních dnech má dvě splnění. (Mat. 24:4–22) První splnění nastalo v Judeji v prvním století n. l. a ke druhému má dojít v celosvětovém měřítku v naší době. Toto porozumění vedlo k několika upřesněním. *

5. (a) Jaké období začalo v roce 1914? (b) Jakým událostem z prvního století odpovídá období „tísnivých bolestivých křečí“?

5 Například jsme si uvědomili, že velké soužení nemohlo začít v roce 1914. Proč ne? Z Bible totiž vyplývá, že začátkem velkého soužení má být útok na falešné náboženství, a ne válka mezi národy. Události, ke kterým došlo v roce 1914, tedy nebyly začátkem velkého soužení, ale byl to „počátek tísnivých bolestivých křečí“. (Mat. 24:8) Tyto „tísnivé bolestivé křeče“ odpovídají tomu, co se dělo v Jeruzalémě a Judeji v letech 33 až 66 n. l.

6. Co bude znamením, že velké soužení začalo?

6 Co tedy bude znamením, že velké soužení začalo? Ježíš řekl: „Až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, jak stojí na svatém místě (ať čtenář použije rozlišovací schopnost), potom ať ti, kdo jsou v Judeji, začnou prchat k horám.“ (Mat. 24:15, 16) K prvnímu splnění došlo v roce 66 n. l., kdy římská armáda („ohavnost“) začala stát na svatém místě v tom smyslu, že zaútočila na Jeruzalém a jeho chrám, který byl v očích Židů považován za svatý. K většímu splnění dojde v době, kdy se Organizace spojených národů (novodobá „ohavnost“) postaví na svaté místo tím, že zaútočí na křesťanstvo (které je svaté v očích formálních  křesťanů) a na zbytek Velkého Babylónu. Stejný útok je popsán ve Zjevení 17:16–18. Tato událost bude začátkem velkého soužení.

7. (a) Jak bylo v prvním století „zachráněno . . . tělo“ neboli život křesťanů? (b) Co můžeme očekávat, že se stane v budoucnosti?

7 Ježíš také předpověděl, že „ty dny [budou] zkráceny“. K prvnímu splnění těchto slov došlo v roce 66 n. l., kdy římská armáda „zkrátila“ svůj útok. Pomazaní křesťané pak mohli z Jeruzaléma a Judeje uprchnout. Díky tomu bylo „zachráněno [jejich] tělo“ neboli život. (Přečti Matouše 24:22; Mal. 3:17) Co tedy můžeme očekávat, že se stane během velkého soužení? Jehova „zkrátí“ útok Organizace spojených národů na falešné náboženství, čímž zabrání tomu, aby bylo pravé náboženství zničeno spolu s falešným. Boží lid tak bude zachráněn.

8. (a) Ke kterým událostem dojde po zničení falešného náboženství? (b) Kdy zřejmě zbývající z pomazaných obdrží svou nebeskou odměnu? (Viz poznámku.)

 8 Co se bude dít dál? Ježíšova slova ukazují, že nastane určité časové období, které potrvá až do začátku Armagedonu. Ke kterým událostem během té doby dojde? Odpověď je zaznamenána u Ezekiela 38:14–16 a Matouše 24:29–31. (Přečti.) * Velké soužení poté vyvrcholí Armagedonem, jehož předobrazem bylo zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. (Mal. 4:1) Ježíš řekl, že velké soužení bude obdobím, „jaké nenastalo od počátku světa“. (Mat. 24:21) Po jeho skončení začne Kristova tisíciletá vláda.

9. Co z Ježíšova proroctví o velkém soužení vyplývá pro Jehovův lid?

9 Z proroctví o velkém soužení čerpáme povzbuzení. Je pro nás totiž ujištěním, že ať se setkáme s jakýmikoli  těžkostmi, Jehovův lid jako celek toto období přečká. (Zjev. 7:9, 14) Především se však těšíme na to, že v Armagedonu Jehova ospravedlní svou svrchovanost a posvětí své jméno. (Žalm 83:18; Ezek. 38:23)

KDY MÁ JEŽÍŠ SOUDIT OVCE A KOZLY?

10. Jak jsme v minulosti chápali podobenství o ovcích a kozlech?

10 Zamysleme se nyní nad tím, kdy se má splnit jiná část Ježíšova proroctví – podobenství o souzení ovcí a kozlů. (Mat. 25:31–46) Dřív jsme si mysleli, že lidé mají být posuzováni jako ovce a kozli během celého období posledních dnů, tedy od roku 1914. Domnívali jsme se, že ti, kdo odmítají poselství o Království a zemřou před velkým soužením, představují kozly a nemají naději na vzkříšení.

11. Proč nemohlo dělení lidí na ovce a kozly začít v roce 1914?

11 V polovině 90. let byla ve Strážné věži rozebrána slova z Matouše 25:31: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn.“ V článku bylo uvedeno, že Ježíš se stal králem Božího království v roce 1914, ale že doba, kdy „se posadí na svůj slavný trůn“ a bude soudit „všechny národy“, ještě nenastala. (Mat. 25:32; srovnej s Danielem 7:13) Podobenství o ovcích a kozlech však popisuje Ježíše především jako soudce. (Přečti Matouše 25:31–34, 41, 46.) Protože Ježíš v roce 1914 ještě nebyl v roli soudce všech národů, dělení lidí na ovce a kozly v tomto roce začít nemohlo. * Kdy k němu tedy dojde?

12. (a) Kdy Ježíš začne soudit všechny národy? (b) Které události jsou popsány u Matouše 24:30, 31 a 25:31–33, 46? (Viz také poznámku.)

 12 Proroctví o posledních dnech ukazuje, že Ježíš začne soudit všechny národy až po zničení falešného náboženství. Jak jsme uvedli v  8. odstavci, některé události, ke kterým v té době dojde, jsou zaznamenány u Matouše 24:30, 31. Když tyto verše prozkoumáš, zjistíš, že události, které Ježíš předpověděl, se podobají těm, o nichž se zmínil v podobenství o ovcích a kozlech. Uveďme si několik příkladů: Syn člověka přichází se slávou a s anděly; všechny kmeny a národy jsou shromážděny; ti, kdo jsou označeni jako ovce, „pozvedají hlavu“, protože je čeká věčný život. * A ti, kdo jsou odsouzeni jako kozli, se „bijí v nářku“, protože si uvědomují, že je před nimi „věčné odříznutí“. (Mat. 25:31–33, 46)

13. (a) Kdy bude Ježíš soudit lidi jako ovce a kozly? (b) Jak toto porozumění ovlivňuje náš pohled na kazatelskou službu?

13 Co z toho můžeme vyvodit? Ježíš bude soudit lidi ze všech národů jako ovce a kozly v době, kdy přijde během velkého soužení. Až velké soužení vyvrcholí v Armagedonu, lidé podobající se kozlům budou navždy „odříznuti“. Jak toto porozumění ovlivňuje náš pohled na kazatelskou službu? Pomáhá nám to si uvědomit, jak důležitá naše služba je. Dokud nezačne velké soužení, lidé mají stále možnost změnit své smýšlení a vydat se po stísněné cestě, „jež vede do života“. (Mat. 7:13, 14) Určité rysy charakteristické pro ovce nebo kozly mohou lidé samozřejmě projevovat už dnes. Měli bychom však pamatovat, že ke konečnému posouzení  toho, zda je někdo ovce nebo kozel, dojde během velkého soužení. Máme tedy pádný důvod, abychom lidem dál oznamovali zprávu o Království, a oni tak měli příležitost na ni zareagovat.

Dokud nezačne velké soužení, lidé mají stále možnost změnit své smýšlení (13. odstavec)

KDY MÁ JEŽÍŠ PŘIJÍT?

14., 15. Které čtyři výroky se vztahují na Kristův budoucí příchod v roli soudce?

 14 Ukazuje bližší zkoumání Ježíšova proroctví, že by se mělo změnit naše porozumění tomu, kdy dojde k dalším významným událostem? To můžeme zjistit přímo z Ježíšových slov.

15 V té části proroctví, která je zaznamenána u Matouše 24:29–25:46, se Ježíš zaměřil zejména na události, ke kterým dojde během posledních dnů a nadcházejícího velkého soužení. Ježíš se zde osmkrát zmínil o svém příchodu. V souvislosti s velkým soužením řekl: „Uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích.“ „Nevíte, který den váš Pán přijde.“ „Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte.“ A v podobenství o ovcích a kozlech Ježíš uvedl, že Syn člověka „přijde . . . ve své slávě“. (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31) Všechny tyto čtyři výroky se vztahují na dobu, kdy Ježíš přijde jako soudce. Ve kterých verších se nachází další čtyři zmínky o Ježíšově příchodu?

16. Které další verše se zmiňují o Ježíšově příchodu?

16 O věrném a rozvážném otroku Ježíš řekl: „Šťastný je tento otrok, jestliže ho jeho pán při svém příchodu najde, že tak činí!“ V podobenství o deseti pannách uvedl: „Zatímco si odešly nakoupit, přišel ženich.“ V podobenství o talentech Ježíš prohlásil: „Po dlouhé době pán těch otroků přišel.“ A pán z tohoto podobenství řekl: „Při svém příchodu bych byl obdržel, co je moje.“ (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27) Také tyto čtyři verše tedy popisují Ježíšův příchod. K jakému období se vztahují?

17. Jak jsme rozuměli Ježíšově příchodu, o kterém se zmiňuje Matouš 24:46?

17 V našich publikacích jsme  v minulosti uváděli, že tyto čtyři verše se vztahují na Ježíšův příchod v roce 1918. Příkladem může být Ježíšovo vyjádření o „věrném a rozvážném otroku“. (Přečti Matouše 24:45–47.) Mysleli jsme si, že příchod, o kterém se zmiňuje 46. verš, se vztahuje k roku 1918, kdy Ježíš přišel prozkoumat duchovní stav pomazaných křesťanů, a že v roce 1919 otroka ustanovil nad veškerým svým majetkem. (Mal. 3:1) Z bližšího zkoumání Ježíšova proroctví však vyplynulo, že naše porozumění určitým stránkám tohoto proroctví by se mělo změnit. Proč?

18. K jakému závěru dojdeme, když Ježíšovo proroctví prozkoumáme jako celek?

18 Ve verších, které Matoušovi 24:46 předcházejí, slovo „příchod“ vždy označuje dobu, kdy Ježíš přijde vynést a vykonat rozsudek během velkého soužení. (Mat. 24:30, 42, 44) A jak jsme si ukázali ve  12. odstavci, na stejné období se vztahuje Ježíšův příchod, o kterém čteme u Matouše 25:31. Je tedy logické dojít k závěru, že příchod, při němž měl podle Matouše 24:46, 47 Ježíš ustanovit věrného otroka nad veškerým svým majetkem, se také týká budoucnosti, tedy jeho příchodu během velkého soužení. Když Ježíšovo proroctví prozkoumáme jako celek, jasně vidíme, že všech osm zmínek o Kristově příchodu se vztahuje na budoucí období soudu během velkého soužení.

19. O kterých úpravách v našem porozumění jsme uvažovali a kterými otázkami se zabývají následující články?

19 Co jsme se v tomto článku dozvěděli? Uvažovali jsme o tom, kdy má dojít ke třem významným událostem. Nejdřív jsme si připomněli, že velké soužení nezačalo v roce 1914, ale že začne v době, kdy Organizace spojených národů zaútočí na Velký Babylón. Potom jsme si zopakovali, proč Ježíšovo souzení ovcí a kozlů nezačalo v roce 1914, ale proč k němu dojde během velkého soužení. A nakonec jsme si ukázali, proč Ježíš neustanovil věrného otroka nad veškerým svým majetkem v roce 1919, ale proč i k tomu dojde v průběhu velkého soužení. Všechny tři události se tedy odehrají až v budoucnosti – během velkého soužení. Bude mít toto porozumění nějaký dopad na to, jak chápeme i další části znázornění o věrném otroku? A bude to mít vliv na naše pochopení jiných Ježíšových podobenství, k jejichž splnění má dojít během času konce? Na tyto důležité otázky si odpovíme v následujících článcích.

 

^ 4. odst. 4. odstavec: Více informací je uvedeno ve Strážné věži z 15. února 1994, strany 8–21, a z 1. května 1999, strany 8–20.

^ 8. odst. 8. odstavec: Jednou z událostí, o nichž se zmiňují tyto verše, je to, že budou „shromážděni vyvolení“. (Mat. 24:31) Zdá se tedy, že všichni pomazaní, kteří ještě budou na zemi po první fázi velkého soužení, budou v určitou chvíli vzati do nebe, a to ještě před tím, než vypukne armagedonská bitva. Tímto porozuměním se upravuje to, co bylo napsáno v rubrice „Otázky čtenářů“ ve Strážné věži z 15. srpna 1990, strana 30.

^ 11. odst. 11. odstavec: Viz Strážnou věž z 15. října 1995, strany 18–28.

^ 12. odst. 12. odstavec: Viz paralelní zprávu u Lukáše 21:28.