Přejít k článku

Přejít na obsah

„Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok?“

„Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok?“

„Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí?“ (MAT. 24:45)

1., 2. Prostřednictvím koho nás dnes Ježíš sytí a proč je tak důležité rozpoznat, kdo tímto sdělovacím prostředkem je?

„BRATŘI, nedokážu ani spočítat, kolikrát jste připravili články, ve kterých bylo přesně to, co jsem v tu chvíli nejvíc potřebovala.“ To jsou slova z dopisu, jímž jedna sestra vyjádřila vděčnost bratrům v našem světovém ústředí. Mnozí z nás to asi cítí podobně – a není na tom nic překvapivého.

2 Aktuální duchovní pokrm, který dostáváme, je dokladem toho, že Ježíš, Hlava sboru, plní svůj slib a duchovně nás sytí. Prostřednictvím koho to dělá? Když Ježíš mluvil o znamení své přítomnosti, řekl, že k tomu, aby jeho čeleď dostávala „pokrm v pravý čas“, bude používat věrného a rozvážného otroka. * (Přečti Matouše 24:45–47.) Právě věrný otrok je tedy sdělovacím prostředkem, skrze který Ježíš v tomto čase konce sytí své pravé následovníky. Je velmi důležité, abychom rozpoznali, kdo tímto otrokem je. Na tomto sdělovacím prostředku totiž závisí naše duchovní zdraví i náš vztah s Bohem. (Mat. 4:4; Jan 17:3)

3. Jak bylo dříve v našich publikacích vysvětlováno podobenství o věrném otroku?

3 Jak tedy máme rozumět Ježíšovu podobenství o věrném otroku? V minulosti bylo v našich publikacích uváděno následující vysvětlení: O Letnicích roku 33 n. l. Ježíš ustanovil věrného otroka nad svou čeledí. Otrok představuje všechny pomazané křesťany jako skupinu, kteří od Letnic v kteroukoli dobu žijí na zemi. Výraz „čeleď“ se také vztahuje na pomazané, ale tentokrát jako na jednotlivce. Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království. Když jsme ale toto  podobenství znovu důkladně prozkoumali a s modlitbami o něm rozjímali, zjistili jsme, že Ježíšovým slovům o věrném a rozvážném otroku jsme nerozuměli zcela přesně. (Přísl. 4:18) Pojďme si toto podobenství rozebrat a zamysleme se, jak se týká nás, ať už máme nebeskou, nebo pozemskou naději.

KDY SE MĚLA JEŽÍŠOVA SLOVA SPLNIT?

4.–6. Proč můžeme dojít k závěru, že se Ježíšova slova o věrném otroku začala splňovat až po roce 1914?

4 Kontext podobenství o věrném a rozvážném otroku ukazuje, že se Ježíšova slova neměla začít plnit o Letnicích roku 33, ale nyní v čase konce. Podívejme se, jak toto tvrzení podporuje Bible.

5 Podobenství o věrném otroku je součástí Ježíšova proroctví o znamení jeho „přítomnosti a závěru systému věcí“. (Mat. 24:3) První část tohoto proroctví, která je zaznamenaná v Matoušovi 24:4–22, má dvojí splnění. Jednak se plnila v letech 33 až 70 a jednak, mnohem rozsáhleji, se plní v naší době. Znamená to, že Ježíšova slova o věrném otroku mají také dvojí splnění? Ne.

6 Počínaje Matoušem 24:29 se totiž Ježíš zaměřil především na události, které se mají odehrávat v dnešní době. (Přečti Matouše 24:30, 42, 44.) Když mluvil o tom, co se bude dít během velkého soužení, řekl, že lidé „uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích“. Potom ty, kdo budou žít během posledních dnů, vybídl k bdělosti. Řekl: „Nevíte, který den váš Pán přijde“ a dodal: „Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte.“ * Právě v tomto kontextu – tedy když mluvil o událostech, k nimž bude docházet v posledních dnech – Ježíš vyprávěl podobenství o věrném otroku. Můžeme tedy dojít k závěru, že se jeho slova začala splňovat až potom, co v roce 1914 začaly poslední dny. Proč je tento závěr logický?

7. Jaká zásadní otázka vznikla na začátku období žně a proč?

7 Zamysli se nad touto otázkou: „Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok?“ V prvním století nebyl důvod se na to ptát. Jak jsme si ukázali v předchozím článku, apoštolové prováděli zázraky, a dokonce předávali zázračné dary druhým. Z toho bylo zřejmé, že mají Jehovovu podporu. (Sk. 5:12) Proč by se tedy někdo ptal, koho Ježíš pověřil, aby poskytoval vedení? V roce 1914 však byla situace úplně jiná. V tom roce začalo období žně. Konečně přišel čas, aby byl plevel oddělen od pšenice. (Mat. 13:36–43) Na začátku tohoto období vznikla zásadní otázka: Vzhledem k tomu, kolik zdánlivých křesťanů se prohlašuje za Ježíšovy pravé následovníky, jak bude možné rozpoznat pšenici, tedy pomazané křesťany? Podobenství o věrném otroku poskytlo odpověď – Kristovi pomazaní následovníci totiž měli být dobře duchovně syceni.

KDO JE VĚRNÝ A ROZVÁŽNÝ OTROK?

8. Z čeho můžeme vyvodit, že věrný otrok musí být tvořen pomazanými křesťany?

8 Věrný otrok musí být tvořen pomazanými křesťany, kteří žijí na zemi. Ti jsou označeni jako „královské kněžstvo“ a byli pověřeni tím, aby „‚široko daleko oznamovali znamenitosti‘ toho, který [je] povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“. (1. Petra 2:9) Je tedy vhodné, že právě členové „královského kněžstva“ vyučují své spoluvěřící biblické pravdě. (Mal. 2:7; Zjev. 12:17)

9. Tvoří věrného otroka všichni pomazaní křesťané? Vysvětli to.

 9 Tvoří věrného otroka všichni pomazaní křesťané, kteří jsou na zemi? Ne. Na rozdělování duchovního pokrmu bratrům a sestrám po celém světě se nepodílejí všichni pomazaní. Mezi obraznou pšenicí jsou pomazaní bratři, kteří možná ve svém sboru jsou služebními pomocníky nebo staršími. Vydávají svědectví dům od domu, vyučují ve sboru a věrně se řídí pokyny z ústředí. Na rozdělování duchovního pokrmu spolukřesťanům se ale nepodílejí. K pomazaným patří také pokorné sestry, které na to, že by měly vyučovat ve sboru, ani nepomýšlejí. (1. Kor. 11:3; 14:34)

10. Kdo je věrný a rozvážný otrok?

10 Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je otrok tvořen více lidmi, Ježíš ve svém podobenství použil výraz „otrok“ v jednotném čísle. Tím ukázal, že se bude jednat o skupinu fungující jako celek. Veškerá rozhodnutí proto vedoucí sbor dělá společně.

KDO TVOŘÍ ČELEĎ?

11., 12. (a) Která dvě pověření měl věrný a rozvážný otrok dostat? (b) Koho Ježíš vybral za věrného otroka a kdy ho ustanovil nad svou čeledí?

11 Je zajímavé, že v Ježíšově podobenství dostal věrný a rozvážný otrok dvě různá pověření. Jednak byl ustanoven nad čeledí a jednak nade vším pánovým majetkem. Vzhledem k tomu, že se tato Ježíšova slova splňují až v čase konce, otrok měl obě pověření dostat až potom, co v roce 1914 začala Ježíšova přítomnost v královské moci.

12 Kdy Ježíš ustanovil věrného otroka nad svou čeledí? Odpověď najdeme, když se zamyslíme nad tím, co se dělo od roku 1914, tedy na počátku období  žně. Jak jsme si ukázali, za křesťany se tehdy prohlašovali členové mnoha různých skupin. Ze které skupiny tedy Ježíš vybere ty, kdo se stanou věrným otrokem? Tato otázka byla zodpovězena potom, co od roku 1914 do začátku roku 1919 Ježíš a jeho Otec zkoumali duchovní chrám. * (Mal. 3:1) Měli velkou radost, když našli malou skupinu věrných badatelů Bible, kteří dávali najevo, že milují Jehovu i jeho Slovo. Samozřejmě bylo potřeba, aby členové této skupiny byli přečištěni. Během krátkého období zkoušení a přečišťování však projevovali pokorný postoj. (Mal. 3:2–4) Tito věrní badatelé Bible byli pravými křesťany neboli obraznou pšenicí. Když v roce 1919 přišlo období duchovní obrody, Ježíš z nich vybral způsobilé pomazané bratry, aby tvořili věrného a rozvážného otroka, a ustanovil je nad svou čeledí.

13. Kdo patří k čeledi a proč?

13 Kdo ale k této čeledi patří? Jednoduše řečeno, jsou to ti, kdo jsou duchovně syceni. Počátkem těchto posledních dnů byli všichni členové čeledi pomazanými křesťany. Později se součástí čeledi stal i velký zástup jiných ovcí. Jiné ovce dnes tvoří převážnou většinu „jednoho stáda“ pod Kristovým vedením. (Jan 10:16) Obě skupiny mají užitek ze stejného duchovního pokrmu, který v pravý čas rozděluje věrný otrok. A co členové vedoucího sboru, kteří dnes věrného a rozvážného otroka tvoří? I tito bratři potřebují duchovní pokrm. Pokorně proto uznávají, že jako jednotlivci patří k čeledi stejně jako všichni ostatní Ježíšovi následovníci.

Ať už máme nebeskou, nebo pozemskou naději, všichni patříme k čeledi a potřebujeme stejný aktuální duchovní pokrm

14. (a) Jakou odpovědnost dostal věrný otrok a co k ní patří? (b) Jakou výstrahu Ježíš věrnému a rozvážnému otroku dal? (Viz rámeček „Kdyby si snad někdy onen zlý otrok . . .“.)

14 Ježíš svěřil věrnému a rozvážnému otroku závažnou odpovědnost. V biblických dobách se důvěryhodní otroci neboli správci často starali o celou domácnost. (Luk. 12:42, ppč.) Podobně i věrný a rozvážný otrok má za úkol starat se o domácnost tvořenou Božími ctiteli. K tomu patří dohled nad hmotným majetkem, kazatelskou činností, programy sjezdů a nad vydáváním biblických publikací, které jsou určeny ke službě a k osobnímu a sborovému studiu. Členové čeledi jsou na všech těchto  duchovních opatřeních, která věrný otrok připravuje, plně závislí.

KDY MÁ BÝT OTROK USTANOVEN NAD PÁNOVÝM MAJETKEM?

15., 16. Kdy Ježíš ustanoví věrného otroka nade vším svým majetkem?

15 Kdy dá Ježíš věrnému otroku druhé pověření? Jinými slovy, kdy ho ustanoví „nade vším svým majetkem“? Ježíš řekl: „Šťastný je tento otrok, jestliže ho jeho pán při svém příchodu najde, že tak činí! Vpravdě vám říkám: Ustanoví ho nade vším svým majetkem.“ (Mat. 24:46, 47) Všimni si, že druhé pověření má Ježíš otroku dát potom, co přijde a zjistí, že otrok „tak činí“, tedy že věrně rozděluje duchovní pokrm. To znamená, že mezi prvním a druhým pověřením má uběhnout určitý čas. Máme-li pochopit, jak a kdy Ježíš ustanoví otroka nade vším svým majetkem, musíme zjistit dvě věci – kdy Ježíš přijde a co patří k jeho majetku.

16 Kdy má Ježíš přijít? Odpověď vyplývá z kontextu. Vzpomeň si, že když Ježíš v předchozích verších mluvil o svém příchodu, vztahovalo se to na závěr systému věcí, kdy přijde vynést a vykonat rozsudek. * (Mat. 24:30, 42, 44) K Ježíšovu příchodu, o němž je zmínka v podobenství o věrném otroku, tedy má dojít během velkého soužení.

17. Co patří k Ježíšovu majetku?

17 Co patří k Ježíšovu majetku? Ježíš nijak nenaznačil, že by se jednalo pouze o pozemský majetek. Velkou autoritu má také v nebi. Řekl: „Byla mi dána všechna autorita v nebi a na zemi.“ (Mat. 28:18; Ef. 1:20–23) Součástí jeho majetku je dnes i mesiášské království,  které mu patří od roku 1914 a ve kterém bude vládnout spolu se svými pomazanými následovníky. (Zjev. 11:15)

18. Proč Ježíš s radostí ustanoví věrného otroka nade vším svým majetkem?

18 Co z toho můžeme vyvodit? Až Ježíš přijde jako soudce během velkého soužení, zjistí, že věrný otrok oddaně a v pravý čas poskytuje čeledi duchovní pokrm. Ježíš mu pak s radostí dá druhé pověření – ustanoví ho nade vším svým majetkem. Toto pověření členové věrného otroka dostanou, až získají svou nebeskou odměnu a stanou se Kristovými spoluvládci.

19. Dostane věrný otrok větší odměnu než ostatní pomazaní? Vysvětli to.

19 Znamená to, že věrný otrok dostane v nebi větší odměnu než ostatní pomazaní? Ne. I když je nějaká odměna slíbena určité malé skupině lidí, neznamená to, že ji nemohou získat i jiní. Zamysli se například nad tím, co řekl Ježíš 11 věrným apoštolům v noci před svou smrtí. (Přečti Lukáše 22:28–30.) Ježíš členům této malé skupiny slíbil, že za svou věrnost získají krásnou odměnu. Budou spolu s ním sedět na trůnech jako králové. O několik let později ale ukázal, že sedět na trůnech a vládnout spolu s ním bude všech 144 000 pomazaných. (Zjev. 1:1; 3:21) Podobně, jak je uvedeno v Matoušovi 24:47, Ježíš slíbil, že malá skupina mužů – pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka – bude ustanovena nade vším jeho majetkem. Ve skutečnosti se ale Ježíš o svou velkou nebeskou autoritu rozdělí se všemi 144 000 pomazanými. (Zjev. 20:4, 6)

O svou velkou nebeskou autoritu se Ježíš rozdělí se všemi 144 000 pomazanými (19. odstavec)

20. Proč Ježíš ustanovil věrného otroka a k čemu jsi rozhodnutý?

20 Skrze věrného a rozvážného otroka dnes Ježíš jedná v souladu s principem, který stanovil v prvním století – sytí mnohé prostřednictvím několika. Ježíš věrného otroka ustanovil proto, aby zajistil, že jeho praví následovníci, ať už patří k pomazaným, nebo k jiným ovcím, budou mít v průběhu celého období posledních dnů stálý přísun aktuálního duchovního pokrmu. Buďme rozhodnuti dávat svou vděčnost najevo tím, že tyto pomazané bratry, kteří tvoří věrného a rozvážného otroka, oddaně podporujeme. (Hebr. 13:7, 17)

 

^ 2. odst. 2. odstavec: O něco dříve vyprávěl Ježíš podobenství, ve kterém otroka označil za správce a čeleď za služebnictvo. (Luk. 12:42–44)

^ 6. odst. 6. odstavec: Kristův „příchod“ (řecky er′cho·mai) se liší od jeho „přítomnosti“ (pa·rou·si′a). Zatímco jeho neviditelná přítomnost už začala, k jeho příchodu v úloze soudce má teprve dojít.

^ 12. odst. 12. odstavec: Viz článek „Pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny“, strany 10–12, odstavce 5–8.

^ 16. odst. 16. odstavec: Viz článek „Pověz nám: Kdy to bude?“, strany 7 a 8, odstavce 14–18.